ค้นหาด้วย ' ผู้ว่าการกฟผ. ' ทั้งหมด 1 รายการ
4 รองผู้ว่าการ กฟผ. ลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่แทน "กรศิษฏ์"
4 รองผู้ว่าการ กฟผ. ประกอบด้วย จักษ์กริช   บุญญนิตย์  วิบูลย์  กิจจา  ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ที่จะครบวาระในวันที่ 30 เมษายนนี้
 
นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการรับสมัครตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. คนใหม่ แทนนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. ที่จะครบวาระในวันที่ 30 เมษายน 2561 ว่า ตามที่ กฟผ. ได้เปิดรับสมัครสรรหาฯ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ถึง 10 มกราคม 2561  นั้น มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าการ กฟผ. จำนวนทั้งสิ้น  4 ราย ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ กฟผ. ดังนี้ 1. นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์      รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 2. นายบุญญนิตย์  วงศ์รักมิตร   รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ 3. นายวิบูลย์  ฤกษ์ศิระทัย  รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง และ4.นายกิจจา  ศรีพัฑฒางกุระ   รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
 
สำหรับขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียด และเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาการคัดเลือก โดยกำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ จะประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลและคัดเลือกเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป