ค้นหาด้วย ' โรงไฟฟ้าเทพา ' ทั้งหมด 5 รายการ
กฟผ. จับมือ มอ. ทำฐานข้อมูลชาวเทพารอรับโรงไฟฟ้า

กฟผ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดทำฐานข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชนบ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปจัดทำฐานข้อมูลประกอบการดำเนินงานก่อนและหลังมีโรงไฟฟ้าเทพา เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ในด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ว่าที่พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ ผศ.ดร.ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ร่วมชี้แจงชุมชนเทพา เรื่องการจัดทำฐานข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจและภาวะสุขภาพของประชาชนบ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานกว่า 200 คน ณ เทพาบีช รีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

​การเก็บข้อมูลครั้งนี้ ผศ.ดร.ศราวุธ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีคณะอาจารย์ท่านอื่นๆ ร่วมลงพื้นที่ทำการวิจัยด้วย ได้แก่ ผศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และอาจารย์สนั่น เพ็งเหมือน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นอาจารย์ผู้วิจัย โดยจะเก็บข้อมูล ตลอดจนรวบรวมประเด็นปัญหาที่ชุมชนจะได้รับด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งก่อนและหลังมีโรงไฟฟ้าเทพา และจะมีการวิเคราะห์กลุ่มประเด็นปัญหา ศึกษาสาเหตุของปัญหา และจัดทำทะเบียนของประชาชนในพื้นที่บ้านคลองประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยใช้เวลาดำเนินการศึกษา 90 วัน

“กฟผ. ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สื่อมวลชน ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำฐานข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชนบ้านคลองประดู่ ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปจัดทำฐานข้อมูลประกอบการดำเนินงานก่อนและหลังมีโรงไฟฟ้าเทพา เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านสังคม ชุมชนสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต” ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในตอนท้าย

ผศ.ดร.ศราวุธ เจ๊ะโส๊ะ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวิธีการศึกษา 3 วิธี คือ การศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายงานและจากอินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปวัฒนธรรม และด้านศาสนา และมีการการศึกษาและสำรวจภาคสนาม โดยการลงพื้นที่สัมภาษณ์หัวหน้าหรือผู้แทนครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบ้านเรือนอยู่ในหมู่ที่ 4 ตามทะเบียนครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2559 โดยใช้นักวิจัยชุมชน ใช้แบบสอบถาม การสังเกตพฤติกรรม พร้อมจดพิกัดครัวเรือน และภาพกิจกรรม ตลอดจนการศึกษาข้อมูลประเด็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำฐานข้อมูล

หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยจะนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ พร้อมแยกกลุ่มปัญหา ศึกษาสาเหตุของปัญหา ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อจัดฐานข้อมูลต่อไป

 

 

เครือข่ายคนเทพาหนุนโรงไฟฟ้า ร้องรัฐบาลตัดสินใจภายใน 45 วัน

เครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยื่นหนังสือผ่านนายอำเภอเทพาถึงนายกรัฐมนตรี แสดงจุดยืนสนับสนุนสร้างโรงไฟฟ้าเทพา วอนรัฐบาลฟังเสียงชาวเทพา เร่งตัดสินใจโครงการโรงไฟฟ้าภายใน 45 วัน

วันนี้ (21 ธ.ค. 2560) เครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย กำนันองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 7 ตำบลในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และเครือข่ายภาคประชาชน 66 องค์กร ซึ่งมีสมาชิกรวมกว่า 5 หมื่นคน ได้รวมตัวกัน จำนวนหนึ่ง เดินขบวนเข้ายื่นหนังสือต่อนายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา เพื่อส่งต่อไปให้ถึงนายกรัฐมนตรี แสดงจุดยืนสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าเทพา

ทั้งนี้ ตัวแทนเครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ออกแถลงการณ์ โดยมีใจความสำคัญ คือ เรียกร้องให้รัฐบาลฟังเสียงชาวเทพาในพื้นที่ และให้กลุ่มต่างๆ นอกพื้นที่ เคารพสิทธิของชาวเทพา รวมถึงเร่งรัดให้รัฐบาลตัดสินใจโครงการโรงไฟฟ้าเทพาภายใน 45 วัน

แถลงการณ์ดังกล่าว มีใจความดังนี้

แถลงการณ์ เรื่อง ชาวเทพาขอตัดสินใจด้วยตัวเองเรื่อง  

เครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นตัวแทนกลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย กำนัน องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 7 ตำบล องค์กรภาคประชาชน ชมรม สมาคม และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ 66 องค์กร มีสมาชิกกว่า 5 หมื่นคน ขอแถลงจุดยืนในการสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เนื่องจากเห็นว่า เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ และประชาชนทั้งประเทศ

ตลอดเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ที่ กฟผ.เข้ามาพูดคุยถึงโครงการโรงไฟฟ้า ในตำบลปากบาง อำเภอเทพา ชาวเทพาได้รับฟังทั้งข้อดี ข้อเสีย และแนวทางแก้ไขผลกระทบต่างๆ ซึ่งเป็นที่ปรากฏชัดเจนว่า ชาวเทพาส่วนใหญ่ให้การสนับสนุน รวมทั้ง ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับ กฟผ. ในการแก้ไขปัญหา ข้อวิตกกังวลต่างๆ จนเป็นที่พอใจในระดับหนึ่ง และเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา กำนัน นายก อบต. และเครือข่ายทุกตำบล ได้ประชุมและมีมติร่วมกันอีกครั้งว่า สนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอำเภอเทพา

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่ม NGO นอกพื้นที่ได้แอบอ้างชื่อคนเทพาไปให้ข้อมูลที่บิดเบือนและไม่ถูกต้องต่อสังคม ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน และสับสนว่า คนเทพาเห็นด้วยหรือไม่กับการสร้างโรงไฟฟ้า ดังนั้น ในวันนี้ ชาวอำเภอเทพานับพันคน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 66 องค์กร จึงมารวมพลัง เพื่อยืนยันต่อสังคม และเรียกร้องต่อรัฐบาลและทุกภาคส่วน 3 ข้อ ดังนี้

ข้อแรก ขอให้รัฐบาลฟังเสียงชาวเทพาในการตัดสินใจโครงการโรงไฟฟ้าเทพา เพราะเราเป็นผู้ได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้แล้ว กฟผ. ในฐานะเจ้าของโครงการจะต้องให้คำมั่นเป็นสัญญาประชาคม ในการสนับสนุนการพัฒนาของอำเภอเทพาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ที่จะต้องโยกย้าย จะต้องได้รับการดูแล ชดเชย และเยียวยาอย่างเป็นธรรม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม รวมทั้ง ศาสนสถาน มัสยิด กุโบร์ และวัดต่างๆ จะต้องไม่ได้รับการกระทบกระเทือน หากจะมีการย้ายโรงเรียนปอเนาะ จะต้องจัดพื้นที่และสถานที่ซึ่งดีกว่าเดิม เพื่อเป็นหลักประกันว่า ลูกหลานของชาวเทพาจะได้เล่าเรียนทั้งด้านศาสนา และวิชาการอย่างมีคุณภาพ สืบทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงามของชาวเทพา

ข้อที่ 2. ขอเรียกร้องให้กลุ่มต่างๆ หรือ NGO นอกพื้นที่ เคารพสิทธิของชาวเทพา และยุติการบิดเบือน ในการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงแก่สังคม เช่น การบอกว่า ชาวประมงออกไปหาปลาไม่กี่ชั่วโมงก็ขายได้เงินเป็นพันๆ ซึ่งไม่เป็นความจริง เพราะคนเทพารู้ดีว่า การทำประมงไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่กล่าวอ้าง จึงขอให้กลุ่มผู้ไม่หวังดี ยุติ สร้างความขัดแย้งในพื้นที่ เพราะคนเทพาที่แท้จริงมีความเป็นหนึ่งเดียว คือทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาวเทพา

ข้อที่ 3. ขอให้รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ตัดสินใจโครงการโรงไฟฟ้าเทพาโดยเร็ว ภายใน 45 วัน โดยรับฟังเสียงอันแท้จริงของคนเทพา เพราะชาวเทพารอมา 4 ปี แล้ว และเราพร้อมจะเดินหน้าในทุกทาง เพื่อขอคำตอบจากรัฐบาลต่อไป การแสดงพลังของคนเทพาในวันนี้ เพื่อบอกว่า บ้านของเรา เราดูแลกันเองได้ เราอยากเห็นบ้านเกิดของเรามีการพัฒนาให้ดีขึ้น ลูกหลานได้อยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องไปทำมาหากินที่อื่น และจะพัฒนาอำเภอเทพาเป็นประตูเชื่อมความเจริญไปสู่พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้อำเภอเทพาซึ่งมีของดีอยู่มากมาย กลายเมืองท่องเที่ยว เป็นเมืองพัก ที่ไม่ใช่เมืองผ่าน อีกต่อไป

ขอให้เสียงของพวกเรา ชาวอำเภอเทพา นับพันคนที่มาชุมนุมในวันนี้ เป็นเสียงที่ดังไปถึงรัฐบาล ดังไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ดังไปถึงคนไทยทั้งประเทศ ว่า ชาวเทพาต้องการการพัฒนา เราจะเดินหน้า เพื่อขอคำตอบจากรัฐบาลภายในเวลา 45 วัน และเราจะไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยอีกต่อไป

เครือข่ายคนเทพา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 

 

EHIA โรงไฟฟ้าเทพา เดินตามหลักวิชาการ

สผ. และ กฟผ. ประสานเสียง ยืนยัน รายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ดำเนินการตามหลักวิชาการ ทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย  เปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม ระบุ คชก. พิจารณาอย่างรอบคอบ ถึง 6 ครั้ง ก่อนจะมีมติเห็นว่ารายงานดังกล่าว มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอที่จะเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ภายหลังจากที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) และเตรียมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  ก็เกิดมีปฏิกิริยาคัดค้านจากคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ และเครือข่าย ที่เคลื่อนไหวโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งนี้มาตั้งแต่ต้น  โดยส่งกลุ่มตัวแทนมาปักหลักคัดค้านอยู่หน้า ทส. เพื่อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรายงาน EHIA ฉบับดังกล่าว ที่ทางกลุ่มผู้คัดค้านอ้างว่าไร้มาตรฐานทางวิชาการ ใช้เวลาในการศึกษาสั้นเกินไป รวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวแทนผู้คัดค้านได้ตัดสินใจเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันนี้ (25 ส.ค.) หลังรวมตัวคัดค้านมา 3 วัน โดยบอกว่าจะมีการรวมกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยและจะเคลื่อนไหวอีกครั้งในเดือนกันยายน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคำชี้แจงทั้งจากทาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเทพา จ. สงขลา  และคำชี้แจงจากทาง สผ. ก็มีเหตุผลที่รับฟังได้ว่า กระบวนการและขั้นตอนการทำรายงาน EHIA  ที่ผ่านความเห็นชอบ จาก คชก. นั้น ไม่ได้เป็นไปอย่างที่กลุ่มคัดค้านกล่าวหา  โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามหลักวิชาการและเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด  รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีการดำเนินการในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ได้เป็นการรวบรัดแต่อย่างใด

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานคนใหม่ ในฐานะโฆษก กฟผ. ชี้แจงว่า รายงาน EHIA ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่ผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนจาก คชก. ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในทุกสาขาวิชานั้น ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยจัดเวทีให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเปิดให้มีการส่งข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ มาให้ สผ. นำไปใช้ประกอบการพิจารณาได้ตลอด  อีกทั้งยังมีการเชิญผู้แทนเครือข่ายกลุ่มที่คัดค้านเข้าร่วมชี้แจงข้อห่วงกังวลและข้อเท็จจริงต่อ คชก. ด้วย

ทั้งนี้ รายงาน EHIA ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาของ คชก. ในครั้งนี้นั้น ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อสังเกตและข้อแนะนำ  มาก่อนหน้านี้มากถึง 6 ครั้ง คือ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 พิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ วันที่ 1 และ 8 กันยายน 2559 พิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติม วันที่ 18 มกราคม 2560 พิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติม วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 พิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติม และวันที่ 17 สิงหาคม 2560 รวมใช้ระยะเวลาในการพิจารณาทั้งสิ้นประมาณ 1 ปี 10 เดือน

ทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สผ. ก็ได้ออกเอกสารชี้แจงไปในทิศทางที่สอดคล้องกันว่า กฟผ. ได้เสนอรายงาน EHIA ให้ สผ. พิจารณา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558  ซึ่ง คชก. ได้ประชุมเพื่อพิจารณารายงาน EHIA รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ด้วยความรอบคอบ เป็นกลาง และเป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  และในการประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ประชุม คชก. จึงได้มีมติเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอสำหรับการเสนอเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) โดยให้ กฟผ. รวบรวมข้อมูลในรายงาน และข้อมูลที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมทุกฉบับ รวมทั้งข้อมูลที่ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นของ คชก. จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอให้ สผ. ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด กำลังการผลิต 2,200 เมกะวัตต์ (รวม 2 เครื่อง) กำหนดส่งไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ โดยเป็นโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน EHIA และเป็นโครงการของรัฐที่ต้องเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 

ในขณะที่นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ซึ่งเป็นประธาน คชก. โดยตำแหน่ง ชี้แจงว่าในขั้นตอนการดำเนินการนั้น รายงาน EHIA ที่ผ่านความเห็นของ คชก. นั้นไม่ใช่การอนุมัติโครงการ แต่เป็นรายงานที่จะใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต่อไป

สำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ผส. ชี้แจงในเอกสารว่า ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นจัดทำรายงาน EHIA ซึ่งจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 3 ครั้ง ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EHIA ซึ่ง สผ. ได้เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสามารถจัดส่งข้อมูลความคิดเห็นต่อโครงการได้ รวมทั้ง สผ. ได้มีหนังสือเชิญผู้แทนเครือข่ายผู้คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเข้าร่วมชี้แจงข้อห่วงกังวลและข้อเท็จจริงต่อ คชก. ในการประชุมครั้งที่ 29/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ซึ่งเครือข่ายผู้คัดค้านโครงการได้มีหนังสือแจ้งไม่เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม คชก. ก็ได้นำประเด็นข้อคิดเห็นของเครือข่ายผู้คัดค้านโครงการมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานด้วย

ถ้าย้อนไปดูกระบนการการจัดทำ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ของ กฟผ.นั้น  จะเห็นว่าได้เปิดให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ EHIA ตั้งแต่ต้น โดยในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 3,860 คน การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 5 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 708 คน และ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 6,498 คน

ต้องบอกว่า กระบวนการจัดทำ EHIA นั้นดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษาซึ่งต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับทาง สผ. หลักเกณฑ์และขั้นตอน เงื่อนไขต่างๆ นั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ตามมาตรฐานที่ทาง สผ. เป็นผู้กำหนด กฟผ. จึงเป็นเพียงผู้ดำเนินการให้ถูกต้อง ไม่สามารถที่จะไปตั้งเงื่อนไขเอง หรือรวบรัดขั้นตอนเอาตามอำเภอใจได้  ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นการจัดทำ EHIA จนถึงผ่านความเห็นชอบ คชก.ประมาณ 1 ปี 10 เดือนนั้น คงเป็นคำตอบที่ชัดเจน ว่า EHIA ฉบับนี้นั้น ผ่านตะแกรงร่อนจากทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาแล้วอย่างดี

จึงต้องติดตามดูว่าเมื่อรายงาน EHIA ฉบับนี้จะผ่านกระแสต่อต้านสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามขั้นตอนได้เมื่อใด

 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการจัดทำ EHIA

กฟผ. แจงคณะอนุกรรมการสิทธิฯ รายงาน EHIA โรงไฟฟ้าเทพาถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่าง

กฟผ. แจงคณะอนุกรรมการสิทธิฯ ยืนยันการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)  โรงไฟฟ้าเทพาเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุกประการ รวมถึงมีข้อคิดเห็นจากประชาชนและมาตรการป้องกันและแก้ไขอยู่ในรายงานครบถ้วนแล้ว ระบุโรงไฟฟ้าเทพาจะเป็นโครงการของรัฐที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ว่าที่พันตรีอนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวภายหลังการเข้าชี้แจงถึงกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโรงไฟฟ้าเทพา ต่อคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ว่า กฟผ. ได้ชี้แจงใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1. แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) และความจำเป็นในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 2. การจัดทำรายงาน EHIA และ 3. แนวทางการเยียวยาผลกระทบจากโครงการ โดยยืนยันกับทางคณะอนุกรรมการสิทธิฯ ว่า รายงาน EHIA ของโรงไฟฟ้าเทพานั้น มีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ สผ. กำหนดอย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น ในรายงาน EHIA ฉบับดังกล่าว ยังมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโครงการ โดยได้นำเอาประเด็นข้อคิดเห็นและความวิตกกังวลของประชาชนจากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมายผ่านมาทุกครั้งมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนในการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการและการเฝ้าระวังผลกระทบจากโครงการ

ทั้งนี้ สผ. โดย คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) มีความเห็นเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา ว่า รายงาน EHIA โรงไฟฟ้าเทพาฉบับดังกล่าว มีความครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอที่ สผ. จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งหากกระบวนต่างๆ ดำเนินการไปตามขั้นตอน ก็คาดว่าโครงการจะเริ่มเดินเครื่องเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ในปี 2567  ซึ่งล่าช้ากว่าแผนเดิมที่กำหนดเดินเครื่องไว้ในปี 2564

ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับปัจจุบัน หรือ  PDP2015 โครงการโรงไฟฟ้าเทพาจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าในภาคใต้ ที่ปัจจุบันมีกำลังการผลิตติดตั้งราว 3,000 เมกะวัตต์ แต่มีโรงไฟฟ้าหลักจากก๊าซธรรมชาติที่สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ประมาณ 2,400 เมกะวัตต์ นอกนั้นเป็นกำลังผลิตจากโรงไฟฟ้าเสริมจากพลังงานทดแทนและโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ยังพึ่งพาได้บางเวลา ในขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) อยู่ที่ราว 2,700 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเห็นได้ว่ากำลังผลิตไฟฟ้าที่พึ่งพาได้ใกล้เคียงกับความต้องการใช้ ในขณะที่แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นปีละราว 4-5% ภาคใต้จึงมีความเสี่ยงไฟตกไฟดับ โดยปัจจุบันต้องส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งจากภาคกลางไปภาคใต้เพิ่มเติมอีกประมาณวันละ 200 – 600 เมกะวัตต์ แต่ก็มีข้อจำกัดในการส่งและมีความเสี่ยงจากระยะทางไกลและสภาพภูมิประเทศ ภาคใต้จึงจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าในพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

ว่าที่พันตรีอนุชาต กล่าวด้วยว่า โรงไฟฟ้าเทพา ยังตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการจะให้มีโครงการของภาครัฐเข้าไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการมีโรงไฟฟ้าเทพาประกอบด้วย กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ภาษีบำรุงท้องที่ การส่งเสริมอาชีพ การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสนับสนุนการจ้างแรงงานท้องถิ่นระหว่างการก่อสร้างและการรับเป็นพนักงานของโรงไฟฟ้าในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงไฟฟ้า

 

ยืนยัน รายงาน EHIA โครงการเทพา ทำตามขั้นตอนกฎหมาย

กฟผ.-สผ. ย้ำ โครงการโรงไฟฟ้าเทพา ทำตามแผน PDP2015 และมติ ครม. ที่เห็นชอบตั้งแต่ปี 2555 และใช้เวลาศึกษา รวมถึงพิจารณารายงาน EHIA โดย คชก. อย่างรอบคอบรวมเกือบ 3 ปี ชี้ยังต้องให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติโครงการก่อน จึงจะเริ่มก่อสร้างได้

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าเทพา จังหวัดสงขลา เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015) เพื่อแก้ปัญหาความไม่มั่นคงระบบไฟฟ้าในภาคใต้ที่ปัจจุบันยังต้องพึ่งพาการส่งไฟฟ้าจากภาคกลาง โดยมี กฟผ. เป็นผู้รับผิดชอบศึกษาโครงการตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555

โฆษก กฟผ. กล่าวต่อไปว่า นับตั้งแต่ กฟผ. ได้รับมอบหมายให้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าเทพา ได้มีการลงพื้นที่ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกระตุ้นให้คนในชุมชนใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในหลายช่องทาง สำหรับในขั้นตอนการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) นั้น กฟผ. ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งชาวจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดปัตตานี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ EHIA ตั้งแต่ต้น และจัดเวทีให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างโปร่งใสทั้งจากผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย พร้อมรับทุกข้อห่วงกังวลมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาโครงการร่วมกัน ข้อคิดเห็นและข้อวิตกกังวลทุกประเด็น ได้ถูกบันทึกและรวบรวมเป็นมาตรการเพื่อลดความวิตกกังวลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

ทั้งนี้ กฟผ. ใช้เวลาในการศึกษาและจัดทำรายงาน EHIA ประมาณ 1 ปี จากนั้นคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ได้ใช้เวลาในการพิจารณารายงาน EHIA อย่างรอบคอบอีกถึง 1 ปี 10 เดือน รวมเป็นเวลาเกือบ 3 ปี คชก. จึงได้พิจารณาเห็นว่าข้อมูลในรายงานฉบับดังกล่าวมีความครบถ้วน ซึ่งจากนี้จะได้มีการนำรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อีกครั้ง ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. ตามขั้นตอนต่อไป

“กฟผ. เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการของโรงไฟฟ้าเทพาเป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ ที่เปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ที่ www.egat.co.th โดย กฟผ. ต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน รวมถึงเปิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าอีกทางหนึ่งด้วย จึงมั่นใจได้ว่า กฟผ. จะดูแลให้โรงไฟฟ้าเทพาเป็นมิตรกับชุมชนอย่างแท้จริง”ณ์ ที่เปิดให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้นายรายงาน ่ละประเด็ โฆษก กฟผ. กล่าว

ด้านนางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงประเด็นที่มีการคัดค้านการโครงการโรงไฟฟ้าเทพาว่า คชก. ได้พิจารณารายงาน EHIA และให้ความเห็นตามหลักวิชาการ ซึ่งความเห็นของ คชก. ไม่ใช่การอนุมัติโครงการ แต่จะใช้ประกอบการพิจารณาของ กก.วล. เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการของ ครม. โดย คชก. ได้ประชุมเพื่อพิจารณารายงานดังกล่าว รวมทั้งรายงานชี้แจงเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้นถึง ๖ ครั้ง ทั้งได้พิจารณาหนังสือและประเด็นการคัดค้านโครงการจาก 3 เครือข่าย (เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ เครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเครือข่ายนักวิชาการภาคใต้คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน) ประกอบการพิจารณารายงานนี้ด้วย ก่อนที่จะมีมติในวันที่ 17 ส.ค. ที่ผ่านมา ว่ารายงาน ดังกล่าวมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอสำหรับการพิจารณาของ กก.วล.  

ในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น นางรวีวรรณชี้แจงว่า กฟผ. ได้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 3 ครั้ง (ค.1, ค. 2 และ ค. 3) เพื่อประกอบการศึกษาข้อมูลและจัดทำมาตรการให้สมบูรณ์ โดยครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ผู้รับผลกระทบจากโครงการ 2) หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน EHIA ได้แก่ เจ้าของโครงการ และนิติบุคคลผู้มี สิทธิจัดทำรายงาน 3) หน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณารายงาน 4) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 5) องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ 6) สื่อมวลชน และ 7) ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ ตามกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดรับฟังความคิดเห็นอีกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะมีการอนุญาตให้ก่อสร้างได้  นอกจากนั้น ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทางต่างๆ ได้โดยตลอด ทั้งในขั้นระหว่างการจัดทำรายงาน EHIA ขั้นการพิจารณารายงาน และขั้นการอนุมัติโครงการ

ในประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมและข้อเท็จจริงของทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ ทั้งบนบกและในทะเล นั้น คชก. ได้ลงตรวจสอบพื้นที่โครงการและสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานด้วย และมีประเด็นข้อคิดเห็นที่มอบให้ กฟผ. และบริษัทที่ปรึกษาชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลในแต่ละประเด็นอย่างละเอียดชัดเจน ทั้งนี้ เห็นว่าโครงการโรงไฟฟ้าเทพา มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเสนอดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแล้ว