ค้นหาด้วย ' แม่สะเรียง ' ทั้งหมด 1 รายการ
ไมโครกริด เพิ่มคุณภาพชีวิต คนแม่สะเรียง

ถ้าถามว่าพื้นทีไหนของประเทศไทย  ที่มีปัญหาไฟฟ้าตกและดับบ่อยครั้งที่สุด  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือPEA  จะให้คำตอบว่า อำเภอ แม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เหตุผลก็คือ พื้นที่แห่งนี้ ยังไม่สามารถที่จะสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาดแรงดัน115 KV จากอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ110กิโลเมตร เข้าไปเสริมความมั่นคงไฟฟ้าในพื้นที่ได้ ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นภูเขาสูง  ระหว่างเส้นทางเดินระบบสายส่งต้องผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์และมีแนวป่าสน ซึ่งกลุ่มนักอนุรักษ์ยังคงอยากคงสภาพทัศนียภาพความสวยงามเอาไว้   ปัจจุบันพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จึงมีเฉพาะระบบสายส่งขนาด22KV ที่ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ ได้อย่างจำกัด

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความมั่นคงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อย่างเร่งด่วน โดยชะลอโครงการก่อสร้างสายส่ง115KV ออกไปก่อน  PEA  จึงมีโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก(Microgrid) ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มความเชื่อถือได้(Reliability)และคุณภาพไฟฟ้า(Quality) ลดกรณีการเกิดไฟฟ้าตกและดับลงได้  โดยโครงการดังกล่าวถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 และได้รับการอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1พ.ย.2559 วงเงินลงทุนทั้งสิ้น265ล้านบาท  ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2560-2562

เมื่อวันที่16ธ.ค.2559ที่ผ่านมา นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)และโฆษกกระทรวงพลังงาน ได้นำคณะสื่อมวลชน  เดินทางลงพื้นที อำเภอแม่สะเรียง  เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายความคืบหน้าในแผนงานดำเนินการโครงการไมโครกริด ของPEA   ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย  (2558-2579) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สนพ. โดยมีนายพงศกร ยุทธโกวิท รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้าของ PEA ให้การต้อนรับและนำบรรยายสรุป

นายทวารัฐ กล่าวว่า การมาเยี่ยมชมพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง และรับฟังการบรรยายสรุปโครงการไมโครกริดของPEA ครั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจระบบไมโครกริด ซึ่งจะมีการนำระบบไอซีทีมาประยุกต์ใช้  จะช่วยลดปัญหาไฟฟ้าตกและดับในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนอำเภอแม่สะเรียงให้ได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการ  และที่สำคัญคือสามารถที่จะนำเอาพลังงานทดแทน อย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล พลังงานน้ำขนาดเล็ก เข้ามาเสริมความมั่นคงไฟฟ้าในระบบ สามารถแข่งขันต้นทุนเมื่อเทียบกับการลงทุนระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงได้   เพื่อที่จะได้นำเอาโมเดลของแม่สะเรียง ขยายผลไปสู่พื้นที่ห่างไกลอื่นๆ  ที่ระบบสายส่งยังเข้าไปไม่ถึง หรือพื้นที่เกาะต่างๆ ได้ในอนาคต

โดยระบบไมครกริด จะมีการติดตั้งชุดควบคุมไมโครกริด(Microgrid  Controller) ระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร(Building Energy Management System-BEMS)  ระบบกักเก็บพลังงานชนิดแบตเตอรี่(Battery Energy Storage System) ระบบสื่อสารเครื่อข่ายใยแก้วนำแสง (Fibre Optic) ระหว่างอาคารควบคุม และอุปกรณ์ตัดตอนต่างๆ(Remote Control  Switches) เพื่อควบคุมการจ่ายไฟฟ้าและรองรับระบบแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า Fault Location Isolation and System Restoration-FLISR) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นายทวารัฐ กล่าวด้วยว่า ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง  มี โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ขนาด1,250กิโลวัตต์ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ตั้งบนลำน้ำแม่สะเรียง  ที่สร้างแล้วเสร็จมาตั้งแต่ปี2528 มูลค่าลงทุน110ล้านบาท อยู่ด้วย  ซึ่งเมื่อได้มาเยี่ยมชมโครงการ ก็พบว่าเป็นโครงการพลังงานทดแทนที่มีประโยชน์ในการช่วยเสริมความมั่นคงไฟฟ้า  ลดปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับให้กับอำเภอแม่สะเรียงได้   ถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

ด้านนายพงศกร ยุทธโกวิท รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้าของ PEA กล่าวว่า โครงการไมโครกริด ของPEA  ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าที่สามารถจ่ายไฟแบบอิสระ(Islanding)โดยทำงานขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม  อยู่ในระหว่างการจ้างที่ปรึกษาคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ช่วยจัดทำเอกสารการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้างติดตั้งงานต่างๆตามโครงการ ซึ่งน่าจะได้ผู้รับเหมาในช่วงไตรมาสที่3ของปี2560 และดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จในระยะเวลา2ปี โดยมั่นใจว่า โครงการจะช่วยแก้ปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับในพื้นที่ หรือให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบสายส่งเดิม   รวมทั้งยังช่วยลดการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันดีเซล ขนาด5,000กิโลวัตต์ ที่มีต้นทุนไฟฟ้าสูงประมาณ13บาทต่อหน่วย ลงได้  

โครงการไมโครกริดดังกล่าว ซึ่งใช้วงเงินลงทุนทั้งสิ้น265ล้านบาท  แต่สามารถชะลอการลงทุนระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง115KVจากอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ110กิโลเมตร มูลค่าการลงทุนประมาณ1,000ล้านบาทออกไปได้ ก็ถือได้ว่ามีความคุ้มค่าในการลงทุน

คงต้องติดตามดูความคืบหน้าโครงการไมโครกริด ในปี2562 ว่าจะช่วยให้ อำเภอแม่สะเรียง ถูกถอดออกจาก สถิติอำเภอที่มีปัญหาไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับ มากที่สุดของประเทศ ได้หรือไม่  โดยโครงการไมโครกริด ยังเป็นความหวังสำหรับพื้นที่ห่างไกล ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เพราะ ระบบสายส่งไฟฟ้าของPEA ยังเข้าไปไม่ถึงอีกด้วย  

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง ขนาดกำลังผลิต1,250กิโลวัตต์

โรงไฟฟ้าดีเซล ขนาด5,000เมกะวัตต์PEA  ใช้เดินเครื่องในช่วงพีคไฟฟ้าหรือกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบสายส่ง22KV

อ.แม่สะเรียง

ผู้บริหารสนพ. PEA และคณะสื่อมวลชนถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน