ค้นหาด้วย ' แพรกษา ' ทั้งหมด 1 รายการ
กระทรวงพลังงานชูโรงไฟฟ้าขยะชุมชน แพรกษาใหม่ เป็นต้นแบบแก้ปัญหาขยะล้นเมือง

กระทรวงพลังงานชูศูนย์จัดการขยะตำบลแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ เป็นต้นแบบการจัดการขยะแบบครบวงจร โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ นำไปสู่การรีไซเคิล และส่วนหนึ่งมาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะหรือ RDF (Refuse Derived Fuel) มาผลิตไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 9.9 เมกกะวัตต์ ป้อนการไฟฟ้านครหลวง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้เกิดการนำขยะชุมชนมาผลิตไฟฟ้าขึ้นเพื่อลดปัญหาปริมาณขยะที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในเขตเมือง แทนการจัดหาพื้นที่ฝังกลบ

 

เมื่อวันที่9ส.ค. 2560นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) จากขยะชุมชนครบวงจร พื้นที่บ่อขยะตำบลแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ ของกลุ่มโรงงานบริษัท ราชบุรี –อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพแห่งหนึ่งของประเทศ

 

โดยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF จากขยะชุมชน ดังกล่าว นับเป็นศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรที่มีการรวบรวมขยะชุมชนในพื้นที่ และนำมาสู่การคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ นำไปสู่การรีไซเคิล และนำส่วนหนึ่งมาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะหรือ RDF (Refuse Derived Fuel) ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการขยะ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อลดปัญหาปริมาณขยะ และปัญหาการจัดหาพื้นที่ฝังกลบ นับเป็นการควบคุมและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF ในพื้นที่บ่อขยะตำบลแพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ ของกลุ่มโรงงานบริษัท ราชบุรี –อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จำกัด นั้น สามารถนำขยะมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ได้ประมาณ 500 ตันต่อวัน เพื่อป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต 9.9 เมกกะวัตต์ โดยได้รับการสนับสนุนรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนอัตราพิเศษในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามสัญญาซื้อ-ขายไฟฟ้า 20 ปี และได้เริ่มเดินเครื่องและสามารถขายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ให้กับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ด้านนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า ปัจจุบันศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร ต.แพรกษาใหม่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอย่างถูกหลักโดยมีการคัดแยกขยะเป็นเชื้อเพลิง RDF คิดเป็นสัดส่วน 45% ของขยะใหม่ที่ 4,000 ตันต่อวัน รองลงมาเป็นการแยกขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้มาทำปุ๋ยอินทรีย์ดินผสม ขยะที่แยกเป็นพลาสติกมีแผนที่จะทำน้ำมันไพโรไลซิส ฯลฯ ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการขยะที่ครบวงจรมีส่วนสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้วางเป้าหมายระยะยาวตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) ที่จะรับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชนให้ได้ 500 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าขยะแล้วทั้งสิ้นจำนวน 390 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็น โรงไฟฟ้าใช้พลังงานจากขยะชุมชนที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 30 โครงการ กำลังการผลิต180 เมกะวัตต์ มีโครงการที่เซ็นสัญญาซื้อ-ขายไฟ (PPA) แล้วแต่ยังไม่สามารถ COD 12 โครงการ กำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ รวมทั้งยังมีโครงการที่ตอบรับซื้อแล้วแต่ยังไม่เซ็น PPA 2 โครงการ กำลังการผลิต 120เมกะวัตต์ นับว่าการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะจากชุมชน ตามแผน AEDP 2015 มีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะชุมชน ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนที่มีการเพิ่มปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง