ค้นหาด้วย ' อุตสาหกรรมสีเขียว ' ทั้งหมด 1 รายการ
กฟผ. คว้ารางวัล องค์กรวัฒนธรรมสีเขียว เป็นปีที่ 3

กฟผ. คว้า 14 รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 (องค์กรวัฒนธรรมสีเขียว) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 เป็นปีที่ 3 จากการดำเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ประจำปี 2560 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สามารถคว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 จำนวนทั้งสิ้น 14 รางวัล จาก 14 หน่วยงาน

นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด จนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 หรือ การสร้างวัฒนธรรมสีเขียวในองค์การ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาจากการดำเนินงานที่สนับสนุนให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

โดยรางวัลที่ได้รับทั้ง 14 รางวัล จาก 14 หน่วยงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพระนครใต้, โรงไฟฟ้าบางปะกง, โรงไฟฟ้ากระบี่, โรงไฟฟ้าแม่เมาะ, โรงไฟฟ้าวังน้อย, โรงไฟฟ้าน้ำพอง, โรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน, โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง, โรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์, โรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์, โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล, โรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล, โรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และฝ่ายโรงงานและอะไหล่ ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ดำเนินภารกิจหลักในการผลิตไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อม การดำเนินโครงการ CSR ต่าง ๆ อาทิ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พร้อมทั้งนำนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชมและสังคมอีกด้วย

สำหรับโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถดำเนินกิจการร่วมกับสังคมและชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Green Network) โดยมีเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว ระดับที่ 2 กิจกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว ระดับที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมสีเขียว และระดับที่ 5 การสร้างเครือข่ายสีเขียว

“กฟผ. เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ตั้งแต่ปี 2555 สามารถคว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 แล้วกว่า 20 หน่วยงาน ได้แก่ โรงไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง ในปี 2555 โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ โรงไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ โรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา และโรงไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา ในปี 2558 และในปี 2560 อีก 14 หน่วยงาน กฟผ. จะคงความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และจะดำเนินงานภายใต้วัฒนธรรมสีเขียว โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อคนไทยต่อไป” นายนิกูลกล่าว