ค้นหาด้วย ' ยุทธศาสตร์พลังงาน ' ทั้งหมด 1 รายการ
กระทรวงพลังงานจัดสัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์ ประจำปี2561 เน้นนำมาปฎิบัติได้จริง
กระทรวงพลังงานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ เน้นยุทธศาสตร์ด้านพลังงานที่นำมาปฎิบัติใช้ได้จริง และความโปร่งใส ไม่ทุจริต ในการทำตามหน้าที่
 
เมื่อวันที่8 ก.ย.2560  พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา โดยมีข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพลังงาน นำโดยนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ,นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งจะเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ หลังจากนายอารีพงศ์ เกษียณอายุราชการในวันที่30 ก.ย.2560 นี้ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกำกับดูแล ทั้งนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)  , นายสรัญ รังคสิริ. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตเลียมขั้นปลายบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) ,นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) หรือปตท.สผ.  รวมทั้งองค์กรกำกับดูแล ภายใต้นโยบายกระทรวงพลังงาน คือนางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน) เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง 
 
 
งานดังกล่าวมีการเสวนาย่อยในหัวข้อเรื่อง "ภารกิจสำคัญด้านพลังงานที่ต้องดำเนินการในปี 2561" นำโดย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นายสมนึก บำรุงสาลี รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  เป็นวิทยากรบนเวที 
 
ในขณะที่ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในการเปิดงานครั้งนี้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาประเทศที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง  ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจด้านพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ดีจะต้องนำมาใช้ได้จริง การสร้างความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้อง สอดแทรกในบทเรียน ปลูกฝังให้เยาวชนได้ซึมซับและมีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น สำหรับการพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงานเป็นสิ่งสำคัญ ควรมีการเปิดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ อย่างน้อย 6 หลักสูตรต่อปี เพื่อเกิดการทำงานร่วมกัน และสามารถทดแทนกันได้ ในการบริหารจัดการ  พร้อมกับ เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใส ไม่ทุจริต และทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด