ค้นหาด้วย ' พลังงานจังหวัด ' ทั้งหมด 2 รายการ
จังหวัดสุโขทัยจัดอบรม "การผลิตชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์"

สำนักงาน พลังงานจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมทางด้านพลังงาน (ต่อยอด) ชุมชน อบต.บ้านสวน ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน (SME) ปี 2559  โดยจัดฝึกอบรม "การผลิตชุดโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์" ให้แก่ อาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) ตำบลบ้านสวน จำนวน 50 คน

 

กระทรวงพลังงานจัดทัพพลังงานจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน4.0

กระทรวงพลังงานจัดทัพพลังงานจังหวัดเป็นหัวหอกขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน4.0ลงสู่ภาคปฏิบัติ เตรียมโยกย้ายพลังงานจังหวัดหลายตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงพลังงานยืนยัน  มีคณะกรรมการพิจารณาอย่างโปร่งใส ตามอาวุโส ความรู้และความสามารถ 

นายสมนึก บำรุงสาลี รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการเสนอรายชื่อปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งพลังงานจังหวัดหลาย หลายตำแหน่ง โดยเป็นการปรับตำแหน่งตามวาระการเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่เดือนต.ค. 2559 ที่ต้องมีการตั้งคนเข้าไปเสริม และยังมีอีกหลายจังหวัด ที่ยังเป็นการรักษาการ ซึ่งและคาดว่าการแต่งตั้งโยกย้าย จะแล้วเสร็จในเดือนมี.ค. 2560 นี้

นายสมนึก กล่าวว่า เหตุผลที่ต้องใช้เวลานานเนื่องจากตำแหน่งพลังงานจังหวัดมีความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงานลงไปสู่ภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังมีรายชื่อจำนวนมาก ต้องพิจารณาตามลำดับความอาวุโส ความสามารถ และศักยภาพการทำงาน เป็นหลัก อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการปรับเปลี่ยนตำแหน่งในครั้งนี้เป็นไปอย่างยุติธรรม มีระบบ กติกาชัดเจน รวมทั้งมีคณะกรรมการพิจารณาหลายคน

“ในบางจังหวัดถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ  มีความขัดแย้งในโครงการลงทุนด้านพลังงาน เช่นจังหวัดกระบี่ดังนั้นผู้ที่จะเป็นพลังงานจังหวัดกระบี่ต้องเป็นคนที่สามารถทำความเข้าใจเรื่องพลังงานกับชาวบ้านได้ อีกทั้งต้องเป็นคนดี มีความคิด ความพร้อมในการเข้ามาดูแลพลังงานในจังหวัดกระบี่  มีประสบการณ์การในการทำงานหรือมานานหรือทำการบ้านในพื้นที่มาอย่างดี”นายสมนึก กล่าว

สำหรับนโยบายของกระทรวงพลังงาน ที่พลังงานจังหวัดจะต้องเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนในพื้นที่ ในปี 2560 นี้ จะมุ่งเน้นให้เดินหน้าตามแผนหลักของพลังงาน 20 ปี อาทิ แผนประหยัดพลังงานเพื่อลดการนำเข้าน้ำมัน แผนการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น การลดปัญหาภาวะเรือนกระจก และการใช้ไฟฟ้าให้น้อยลง โดยพลังงานจังหวัดต้องทราบแผนหลักกระทรวงพลังงาน และต้องมีแผนและเป้าหมายในแต่ละปี 

นอกจากนี้จะมีการนำเรื่องระบบเทคโนโลยีมีใช้ตามนโยบายพลังงาน 4.0 โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านการผลิตสินค้าชุมชน และการวางจำหน่ายสินค้า ซึ่งเบื้องต้นมีการประสานกับสถานีบริการน้ำมันเพื่อเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนด้วย  ควบคู่กับการส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการใช้พลังงานสำหรับการผลิตสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

นายสมนึก กล่าวว่า พร้อมกันนี้ยังนำความรู้เรื่องพลังงานมาแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ โดยให้ความรู้รวมถึงการปรับกระบวนการเผาซังข้าวโพดในไร่นาประชาชนมาเป็นการนำมาทำเป็นถ่านอัดแท่ง ซึ่งนอกจากจะลดปัญหาหมอกควันได้แล้วยังสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรและนำมาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับครัวเรือน โรงงาน ได้ต่ออีกด้วย 

"พลังงานจังหวัดในยุคนี้ การทำงานต้องไม่ทะเลาะกับชาวบ้าน พร้อมเปิดรับฟังความเห็น ถ้าอะไรที่ไม่ดีจะต้องนำมาปรับปรุง แต่ถ้าทำดีอยู่แล้ว สังคมจะรับรู้ได้เอง ส่วนข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ราชการจะต้องชี้แจงเป็นระยะให้ประชาชนเข้าใจ ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้พิจารณาเอง"นายสมนึก กล่าว  

ด้าน นายนรินทร์  สุวรรณโณ พลังงานจังหวัดเลย กล่าวถึงการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงาน ในส่วนที่รับผิดชอบว่า  พลังงานจังหวัดเลยกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำฐานข้อมูลด้านพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายพลังงานทั้ง5 แผน ซึ่งพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับศักยภาพในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน3 แผน ได้แก่ แผนอนุรักษ์พลังงาน  แผนพัฒนาพลังงานทดแทน  แผนพีดีพี  ที่มีเรื่องของระบบสายส่งไฟฟ้า  นอกจากนี้ได้มีการปรับระบบการทำงานของสำนักงานให้เป็นSmart Office  เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสามารถทำงานให้บริการประชาชนได้อย่างคล่องตัว ภายในพื้นที่สำนักงงานที่จำกัด โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย