ค้นหาด้วย ' บริษัทสานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม ' ทั้งหมด 1 รายการ
กลุ่มปตท.ร่วมลงนามจัดตั้ง"บริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม"ภายในเดือนก.ย.นี้
กลุ่ม ปตท. ยกระดับการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) สู่การดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)โดยลงนามจัดตั้ง"บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ผ่านการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาวิสาหกิจจากฐานราก สอดคล้องกับนโยบายรัฐ ที่ต้องการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
 
เมื่อวันที่28 สิงหาคม 2560 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด ได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาผู้ถือหุ้น รวมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. จำนวน 7 บริษัท เพื่อจัดตั้ง บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ของ กลุ่ม ปตท. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานชุมชนในท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้ภาคเอกชนและประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศ  
 
โดยบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จะมีการจัดตั้งขึ้นภายในเดือนกันยายน นี้ ด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ 10 ล้านบาท โดยมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 20 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 15 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 15 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 15 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 15 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 10 และ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด ร้อยละ 10 ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจขายสินค้าหรือการให้บริการเพื่อสังคมแบบรวมศูนย์ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำไรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการจะถูกจัดสรรนำไปสร้างโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมใหม่หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป 
 
ทั้งนี้ โครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมนำร่องของบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้แก่ โครงการคาเฟ่ อเมซอนสำหรับผู้ด้อยโอกาส โครงการจัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชนสำหรับร้านคาเฟ่อเมซอน  ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กก่อนประถมวัย เป็นต้น
 
“กลุ่ม ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือในการดำเนินงานในครั้งนี้ จะเป็นการดำเนินกิจการเพื่อสังคมที่สามารถสร้างผลลัพธ์ทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจและการลงทุนที่ให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วม (Inclusive Business) มากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นการขับเคลื่อนกลุ่ม ปตท. ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศต่อไป” นายเทวินทร์ กล่าว