ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปตท.ระบุกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้องศาลเรื่องคืนท่อก๊าซไม่มีประเด็นใหม่

  • Date : 04/04/2016, 19:18.

ปตท. ระบุกรณีประธานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นฟ้องศาลปกครอง ไม่มีประเด็นอะไรใหม่ ชี้ดำเนินการคืนท่อก๊าซฯ ครบถ้วนตามคำสั่งศาลแล้ว

นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงกรณีที่มีการรายงานข่าวผ่านสื่อมวลชนว่า ศาสตราจารย์ ศรีราชา วงศารยางค์กูร  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นฟ้องศาลปกครองกลางกรณี ปตท. ไม่คืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  ว่าปตท. ยังไม่ทราบรายละเอียดของคำฟ้อง เนื่องจากยังไม่ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องจากศาล โดยคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลว่าจะรับฟ้องหรือไม่

อย่างไรก็ตาม จากเนื้อหาตามเป็นข่าว ไม่พบว่ามีประเด็นใหม่ โดยที่ผ่านมา ปตท. เคารพและปฏิบัติตามคำสั่งศาลตลอดมา ซึ่งประเด็นการยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเรื่องการคืนท่อส่งก๊าซฯ นี้ ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลฯ มาตั้งแต่ปี 2550 – 2555 จำนวน 4 ครั้ง โดยศาลปกครองได้มีคำสั่งยืนยันทั้ง 4 ครั้งว่า ปตท. ได้คืนและแบ่งแยกทรัพย์สินตามคำพิพากษาให้แก่กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคำสั่งยืนยันอีกครั้งว่า ปตท. ได้ส่งคืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่กระทรวงการคลังครบถ้วนตามคำพิพากษาแล้วตั้งแต่ปี 2551 การขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ ปตท. ส่งคืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมด ในกรณีนี้อีกครั้ง จึงเป็นการดำเนินคดีซ้ำ ศาลอาจไม่รับฟ้องไว้พิจารณาอีก

นอกจากนั้น ประเด็นที่กล่าวอ้างกันว่าคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 อาจจะไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่ได้แนบความเห็นของ สตง. เข้าไปด้วยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 นั้นศาลปกครองสูงสุด ก็ได้พิจารณาแล้วว่า การแนบความเห็นของ สตง. ดังกล่าว ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 จึงชอบด้วยกฎหมายทุกประการ

“ปตท. ขอย้ำอีกครั้งว่า ปตท. ได้ดำเนินการส่งคืนทรัพย์สินท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่กระทรวงการคลังตามเงื่อนไขในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดครบถ้วนตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งถึงที่สุดแล้วว่า ปตท. ดำเนินการโอนทรัพย์สินครบถ้วนตามคำพิพากษาแล้ว” นายสุพจน์ กล่าว

สำหรับลำดับความเป็นมาเกี่ยวกับการส่งคืนทรัพย์สินท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่กระทรวงการคลังตามคำพิพากษาของศาลปกครองนั้นมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาขอให้ ปตท. ดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิการใช้ที่ดิน เพื่อแยกอำนาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอำนาจมหาชนของรัฐและของ บมจ.ปตท. 

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ระบุให้ ปตท.ดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินที่ได้มาจาก 1) การใช้อำนาจมหาชนของรัฐ  2) การรอนสิทธิเหนือที่ดินของเอกชน และ 3) การใช้เงินลงทุนของรัฐ

โดยศาลปกครอง มอบหมายให้ กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ กระทรวงมหาดไทยโดย กรมที่ดิน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบรับรองความถูกต้อง ต่อมาได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการรับโอนทรัพย์สินของการปิโตรเลียมฯ ขึ้น

วันที่ 22 ธันวาคม 2551 กรมธนารักษ์ได้มีหนังสือแจ้งมายัง ปตท. ว่า ปตท. ได้ดำเนินการแบ่งแยกและส่งมอบทรัพย์สินต่างๆ ให้แก่กระทรวงการคลัง ตามคำพิพากษาศาลปกครอง เสร็จสิ้นครบถ้วนแล้วและขอให้รายงานศาลปกครองสูงสุดเพื่อทราบต่อไป

วันที่ 26 ธันวาคม 2551  ศาลปกครองสูงสุด ได้บันทึกในคำร้องรายงานสรุปของ ปตท. ว่า ปตท. ดำเนินการโอนทรัพย์สินทั้งหมดตามคำพิพากษาเรียบร้อยแล้ว  

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีหนังสือถึง ปตท. และหน่วยงานอื่นๆ รวมถึง เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองว่า "การดำเนินการแบ่งแยกและส่งมอบทรัพย์สินของ บมจ.ปตท. ให้แก่กระทรวงการคลัง ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด จะครบถ้วนและเป็นไปตามคำพิพากษาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่จะผู้พิจารณา ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดถือเป็นยุติ"

วันที่ 3 มีนาคม 2552 ศาลปกครองสูงสุด ได้ยกคำร้องที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร้องขอให้ศาลไต่สวนการคืนทรัพย์สินตามคำพิพากษา และได้แนบรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินของ สตง.ประกอบคำร้องดังกล่าวด้วย  แต่ศาลได้พิจารณาและยืนยันว่า "หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามคำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว"

วันที่ 10 สิงหาคม 2553 กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานได้เสนอเรื่องการคืนทรัพย์สินตามคำพิพากษาของปตท.ไปยังคณะรัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการดำเนินการดังกล่าวของ ปตท. แล้ว

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555  ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ยื่นฟ้องว่า ปตท. คืนท่อตามคำพิพากษาไม่ครบและขอให้ศาลตัดสินให้ปตท.คืนท่อในทะเลด้วย   โดยศาลมีคำวินิจฉัยว่า  ศาลปกครองสูงสุดได้เคยมีคำพิพากษาว่า ปตท. ได้ดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

กลับสู่ข่าวทั้งหมด