ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สนพ.เตรียมเสนอปรับแผนพีดีพี2015 เข้าที่ประชุมกพช.เดือนต.ค.นี้

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ในการประชุมวันที่18 ต.ค. 2560 นี้ เพื่อรับทราบการปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า(PDP2015) ซึ่งจะสอดรับกับพฤติกรรมความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กล่าวว่า การปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า หรือ พีดีพี 2015 ที่จะนำเสนอให้กพช.รับทราบ ในการประชุมวันที่18ต.ค.2560 ครั้งนี้  จะมีการนำปัจจัยซึ่งจะมีผลต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคต เข้ามาพิจารณาด้วย  เช่นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบไอที  การคาดการณ์การเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต นโยบายรัฐบาลที่จะส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การเติบโตของสังคมเมืองที่ทำให้พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนไป การใช้ระบบไมโครกริด และสมาร์ทกริด รวมทั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage ) เข้ามาเป็นกลไกเสริม เป็นต้น

อย่างไรก็ตามในส่วนของซัพพลาย คือการสร้างโรงไฟฟ้าให้รองรับกับความต้องการ ยังยืนยันในหลักการที่จะต้องมีการกระจายความเสี่ยงเรื่องของเชื้อเพลิงโดยลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติลง เหมือน แผนพีดีพี 2015 ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะมีการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนให้มากขึ้น  รวมทั้งการกระจายโรงไฟฟ้าไปตามภูมิภาคให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ในแต่ละพื้นที่  โดยคาดว่าการจัดทำแผนพีดีพีจะเสร็จภายใน 6 เดือน หลังจากที่มีการนำเสนอเรื่องเข้า กพช. รับทราบถึงแนวทางการปรับปรุงแผน จากนั้นกระทรวงพลังงาน ก็จะมีการปรับแผนพลังงานอื่นๆ เช่น แผนพัฒนาพลังงานทดแทน  แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนก๊าซฯ และแผนน้ำมัน ให้มีความสอดคล้องกันกับแผนพีดีพีต่อไป

กลับสู่ข่าวทั้งหมด