ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงพลังงานจับมือ IEAเปิดศูนย์ข้อมูลพลังงานไทยสร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือในระดับสากล

กระทรวงพลังงานร่วมมือกับทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ปฏิรูปด้านข้อมูลพลังงาน สร้างเอกภาพด้านข้อมูลพลังงานที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือเปิด “ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย” http://info.energy.go.th ที่เน้นความถูกต้อง มีมาตรฐาน เข้าถึง และเข้าใจง่าย ต่อยอดเป็นต้นแบบศูนย์ข้อมูลระดับชาติ และ ศูนย์ข้อมูลพลังงานระดับภูมิภาค”


เมื่อวันที่1เม.ย.2559 พล.อ.ณัฐติพล กนกโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย” เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือ การปฏิรูปด้านข้อมูลพลังงาน เพราะจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้การกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการด้านพลังงาน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจร่วมกับทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน


ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน มีนโยบายในการจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย หรือ Thailand Energy Information Center (TEIC)” โดยมีเป้าหมายหลักในการบูรณาการข้อมูลพลังงาน และพัฒนาไปสู่การสร้าง “ต้นแบบศูนย์ข้อมูลระดับชาติ” และก้าวไปสู่ “ศูนย์ข้อมูลพลังงานระดับภูมิภาค” ในอนาคต การเปิดตัวศูนย์ข้อมูลพลังงานไทยในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแผนที่นำทาง (Roadmap) ในการจัดตั้งศูนย์ฯ และประการสำคัญศูนย์ข้อมูลพลังงานไทยนี้ยังได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคและการแลกเปลี่ยนข้อมูล จากทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) ซึ่งเป็นองค์กรด้านพลังงานระดับโลกที่ได้รับการยอมรับด้านความเป็นกลางและความน่าเชื่อถือ
ในพิธีเปิดตัวศูนย์ข้อมูลพลังงานไทยครั้งนี้ ไทยยังได้รับเกียรติจาก Dr. Fatih Birol ผู้อำนวยการของ IEA มาร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “IEA-Thailand Cooperation in the global energy transition” พร้อมกับส่งมอบผลการศึกษา “Thailand Electricity Security Assessment (TESSA) 2016” ให้กับทางกระทรวงพลังงานอีกด้วย

“ในอนาคตศูนย์ข้อมูลพลังงานไทยจะพัฒนาเพื่อขยายขอบเขตการทำงานไปสู่ข้อมูลพลังงานที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่างๆ มากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาต่อยอดสู่ศูนย์ข้อมูลพลังงานที่มีความสามารถในการจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เช่น การคาดการณ์ในอนาคต การวิเคราะห์ตลาดพลังงาน และอื่นๆ เพื่อตอบสนองกับผู้ใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด” โฆษกกระทรวงพลังงานกล่าว

สำหรับคณะทำงานบูรณาการข้อมูลด้านพลังงาน มีหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กรมธุรกิจพลังงาน  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นเลขาคณะทำงานฯ  และสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ   ซึ่งคณะทำงานฯ จะมีบทบาทในการวางมาตรฐานข้อมูลพลังงานของประเทศ และกรอบภาระหน้าที่ของศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย  โดยได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมใน 3 ส่วน ประกอบด้วย


    1) การเชื่อมโยงข้อมูลพลังงานจากหลายแหล่งที่มาให้กลายเป็นฐานข้อมูลพลังงานอ้างอิงเพียงหนึ่งเดียว

    2) การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในทุกแหล่งข้อมูล เพื่อให้ฐานข้อมูลพลังงานมีมาตรฐานและความ   สอดคล้องกันทั้งระบบ เช่น ช่วงเวลา, หน่วย และขอบเขตของข้อมูล
    3) การเผยแพร่และนำเสนอฐานข้อมูลพลังงานให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถ “เข้าถึง” และ“เข้าใจได้ง่าย”


ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย จะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลให้มีความเป็นเอกภาพ โดยการสร้างกลไกการรับส่งข้อมูลที่มีเจ้าภาพหลักสำหรับแต่ละชุดข้อมูลบนหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของมาตรฐานกลางร่วมกัน ด้วยการนำมาตรฐานสากลจากสำนักงานสถิติแห่งสหประชาชาติ (United Nations Statistics Division: UNSD) และทบวงพลังงานระหว่างประเทศ  มาประยุกต์ร่วมกัน ซึ่งทำให้ข้อมูลดังกล่าวมีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ในขณะเดียวกัน ศูนย์ข้อมูลพลังงานไทย ยังมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลสถิติพลังงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานต่อสาธารณชนเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องข้อมูลพลังงาน สามารถติดตามข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลพลังงานไทยได้ที่ http://info.energy.go.th
 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด