ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาตรา44ยกเว้นกฏหมายผังเมืองโครงการภายใต้แผนบูรณาการพลังงานลงประกาศราชกิจจาฯแล้ว

โครงการภายใต้แผนบูรณาการพลังงาน5แผนไม่ต้องถูกบังคับตามกฎหมายผังเมืองหลังมาตรา44ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้านกกพ.เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ยกเว้นกฏหมายผังเมืองสำหรับ ผู้ประกอบกิจการพลังงานที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย (Solar PV Rooftop)

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพลังงานว่า ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเผยแพร่ (๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ประกาศคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการที่ได้รับการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สำหรับการประกอบกิจการบางประเภท ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ….คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ จึงออกประกาศหลักเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการหรือกิจการที่ได้รับการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม สำหรับการประกอบกิจการบางประเภท  ดังนี้....  ๑. โครงการภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ (PDP ๒๐๑๕)  ๒. โครงการภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙(AEDP ๒๐๑๕)  ๓. โครงการภายใต้แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ (Gas Plan ๒๐๑๕) โครงการผลิต เก็บรักษา และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ (LNG Station and Receiving Terminal) รวมส่วนควบต่างๆ เช่น ท่าเรือ และกระบวนการผลิตและสนับสนุนการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ……ซึ่ง ต้องไม่ตั้งอยู่บนพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่สงวนไว้เพื่อระบายน้ำ เขตพระราชฐาน และพื้นที่เขตอนุรักษ์น้ำดิบเพื่อการประปา   ๒. ต้องมีมาตรการที่รัดกุมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชน๓. ต้องดำเนินการตามข้อบังคับ กฎระเบียบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ด้าน นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า จากการที่มียกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองร่วม และการผ่อนผันให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย (Solar PV Rooftop) สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นั้น ปัจจุบัน สำนักงาน กกพ. ได้ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ให้กับผู้ประกอบการที่ยังไม่ยื่นแบบแจ้งการประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต (แจ้งยกเว้นฯ) โดยท่านสามารถเข้ามาลงทะเบียนแจ้งการยกเว้นฯ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน (www.erc.or.th) เพียงเข้าไปเปิดดูคำแนะในการลงเบียนแจ้งยกเว้นฯ ซึ่งไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยาก ซ้ำซ้อน เพียงแค่เข้าไปกรอกและแนบเอกสารตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน กกพ. กำหนด เพียงเท่านี้ การลงทะเบียนถือว่าสมบูรณ์แล้ว

กลับสู่ข่าวทั้งหมด