ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไทยคว้า19รางวัล ASEAN Energy Awards 2017

กระทรวงพลังงาน เผย โครงการ Thailand Energy Awards 2017 มีผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัล 66 ราย จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 262 ราย และสามารถคว้ารางวัลบนเวที ASEAN Energy Awards 19 รางวัล รักษาแชมป์รางวัลสูงสุดในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
 
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในงานมอบรางวัลผู้ชนะประกวด Thailand Energy Awards2017 ว่า รัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลทางธุรกิจที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทางกระทรวงพลังงานก็มีนโยบายในการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนนโยบายพลังงาน 4.0 ด้วยการใช้ การวิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 
โดยกิจกรรมการประกวด Thailand Energy Awards นับเป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายพลังงาน 4.0 ด้วยการกระตุ้นภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญจากการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก สร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำมาใช้กับอุตสาหกรรมธุรกิจของตัวเอง ทำให้ลดต้นทุนดำเนินกิจการ ส่งผลถึงการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานและการพัฒนาไปสู่สังคมสีเขียวด้วยพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
ด้าน นายประพนธ์ วงษ์​ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กล่าวว่า Thailand Energy Awards เป็นรางวัลการประกวดด้านพลังงานของประเทศไทยที่กระทรวงพลังงานได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 18 แล้ว โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
 
สำหรับปี 2560 นี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด 262 ราย และผ่านการพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นได้รับรางวัล 66 รางวัล คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดรวมได้กว่า 420 ล้านบาทต่อปี สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 2.9 แสนตันต่อปี 
 
นอกจากนี้ยังได้คัดเลือกผู้แทนที่มีผลงานโดดเด่นร่วมประกวดในระดับอาเซียนจำนวน 24 ผลงานและสามารถคว้ารางวัลมาครองได้ถึง 19 รางวัล ซึ่งมากที่สุดในเวที ASEAN Energy Awards ทำให้ไทยครองความเป็นที่หนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปขยายผลให้ประเทศเกิดการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
โดย19ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2017 ได้แก่
 
1โรงพยาบาลควนขนุน (กระทรวงสาธารณสุข ) ได้รับรางวัล.ชนะเลิศ ด้านการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก
 
2. โรงพยาบาลพญาไท 3(บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จำกัด) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ด้านการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดใหญ่
 
3. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี( บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ด้านการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดใหญ่
 
4.บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ด้านการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก
 
5.บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ( โรงงานบ้านโพธิ์ )ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ด้านการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดใหญ่
 
6.บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ( โรงสีข้าวสุพรรณบุรี )ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ด้านอนุรักษ์พลังงานประเภท Special Submission โรงงานขนาดใหญ่
 
7.อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์( บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด )ได้รับรางวัล ชนะเลิศอาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารปรับปรุง)
 
8.อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ( ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ )ได้รับรางวัล ชนะเลิศอาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารปรับปรุง)
 
9. โรงแรมเดอะชิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา(บริษัท เดอะชิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด )ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1อาคารสร้างสรรค์ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารออกแบบสำหรับภูมิอากาศร้อนชื้น)
 
10 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( สำนักงานใหญ่ ) ( ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย )ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ2 ASEAN Best Practices Compettition for Green Building 
 
11บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)โครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 60 MW.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า(On-Grid)
 
12 .วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกังหันลมแบบไม่เชื่อมต่อสายส่งสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงในหุบเขาภาคเหนือ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า(On-Grid)
 
13 .เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ โครงการผลิตไฟฟ้าและก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า(Off-Grid)
 
14.บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด โครงการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิง LPGได้รับรางวัลชนะเลิศด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า(Off-Grid)
 
15.บริษัท นทีชัย จำกัด โครงการนำก๊าซชีวภาพจากการบำบัดน้ำกากส่ามาทดแทนน้ำมันเตา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า(Off-Grid)
 
16.บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัดได้รับรางวัลชนะเลิศด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน(Cogeneration)
 
17.บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โครงการ ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วได้รับรางวัลชนะเลิศด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ(Biofuel)
 
18.บริษัท มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด( สาขาชัยภูมิ )โครงการ โรงเอทานอลมิตรผล ภูเขียวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ(Biofuel)
 
19.มูลนิธิเบ๊บซี เอ็นเซฟไลฟ โครงการ ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วได้รับรางวัลชนะเลิศด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน (Special Submission)
 
 
 
กลับสู่ข่าวทั้งหมด