ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตรียมของบกองทุนอนุรักษ์ฯเปลี่ยนกากขยะอุตสาหกรรมเป็นพลังงานทดแทน

  • Date : 27/07/2017, 18:59.

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเตรียมหารือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ของบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ส่งเสริมการนำกากขยะอุตสาหกรรมมาใช้เป็นพลังงานทดแทนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการนัดหารืออย่างเป็นทางการกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)ในเร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการส่งเสริมให้มีการนำกากขยะอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ และให้เข้าหลักเกณฑ์การขอใช้งบจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

โดยความร่วมมือในเรื่องของการกำจัดกากขยะอุตสาหกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่มีการลงนามกันเมื่อวันที่ 12มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายสูงถึง36.5%  โดยจะบูรณาการการดำเนินงานด้วยกันใน 5 ด้าน ประกอบด้วย  1.ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 2.ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 3.ด้านระบบฐานข้อมูล 4.ด้านการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 5.ด้านพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ 

“ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรามองในเชิงการกำจัดขยะอุตสาหกรรม โดยที่พลังงานไฟฟ้าเป็นเรื่องของผลพลอยได้  ซึ่งก็พยายามจะคุยกับกระทรวงพลังงาน  ว่าจะเพิ่มปริมาณการนำขยะอุตสาหกรรมมาผลิตเป็นไฟฟ้าให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไร เพราะยังมีศักยภาพที่จะทำได้อีกมาก ซึ่งต้องมองถึงเทคโนโลยี เทคนิคในการกำจัดและ ความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย รวมทั้งการจะดำเนินการอย่างไรให้สามารถเข้าถึงหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน” นายมงคล กล่าว  

นายมงคล กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมากากของเสียในอุตสาหกรรม จะใช้วิธีการนำไปฝังกลบเสียเป็นส่วนใหญ่  แต่ปัจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการกำหนดเป็นนโยบายว่าจะต้องส่งเสริมในมีการนำกากของเสียอุตสาหกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุด ตามหลักหลัก3R คือ Reduce (ลดการใช้ลง)Reuse(การใช้อย่างคุ้มค่า นำมาใช้ซ้ำ)และ  Recycle  (การนำกลับมาใช้ใหม่ ) โดยจะให้ความสำคัญในการเอาไปกำจัด ในเตาเผาของเสียร่วมในเตาเผาอุตสาหกรรม  หรือการเผาให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้า  หลังจากที่มีการคัดแยกขยะโดยเอาส่วนดีไปใช้แล้ว ซึ่งจะได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าการนำไปฝังกลบ ในรูปแบบเดิม

ปัจจุบันเป้าหมายในการนำกากขยะอุตสาหกรรมทั้งประเทศเข้าสู่ระบบการกำจัดภายในปี2559-2560 ตั้งเป้าไว้ที่23ล้านตัน  แต่กรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถนำกากขยะอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบได้ถึง28 ล้านตัน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมาย  ดังนั้นในปีถัดไปคือ2560-2561 เป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็จะยังอยู่ที่23ล้านตัน ไม่เพิ่มขึ้นไปจากเดิม เรากรมฯเตรียม โครงการที่จะส่งเสริมในมีการนำกากขยะอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ซึ่งหากประสบความสำเร็จ ก็จะสามารถช่วยลดปริมาณกากขยะอุตสาหกรรมลงได้ส่วนหนึ่ง 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด