ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สปท.พลังงานเน้น5 เรื่องเร่งด่วนที่ต้องปฎิรูปให้รัฐมนตรีพลังงานพิจารณา

สปท.ด้านพลังงาน เสนอรายงานผลการศึกษาปฏิรูปพลังงาน 17 เรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เน้น 5 เรื่องเร่งด่วนควรทำก่อนได้แก่ เรื่องพ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ,การออกเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน ,พ.ร.บ.พลังงานทดแทน ,การจัดตั้งบริษัทจัดการพลังงานสำหรับหน่วยงานรัฐ  และ การตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ   ในขณะเดียวกัน ก็ไล่บี้ให้ องค์กรพัฒนาเอกชน หรือเอ็นจีโอ เปิดเผยแหล่งที่มาของเงินสนับสนุน เพื่อความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
 
เมื่อวันที่26 ก.ค. 2560  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) ซึ่งนำโดยนายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้นำ “รายงานข้อเสนอแนะการปฏิรูปด้านพลังงาน” ทั้ง 17 เรื่องที่ทางคณะกรรมาธิการฯได้ดำเนินการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เสนอต่อพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมีผู้บริหารระดับสูง ทั้งอธิบดีของทุกกรมในกระทรวงพลังงาน  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)  ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และผู้บริหารบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมรับฟัง  โดยถือเป็นการนำเสนอรายงานอย่างเป็นทางการ ก่อนที่ สมาชิกสปท.ทุกคนจะหมดหน้าที่ในวันที่ 31 ก.ค. 2560 นี้
 
โดยนาย คุรุจิต นาครทรรพ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ของสปท. กล่าวว่า  รายงานข้อเสนอแนะด้านพลังงาน 17 เรื่องที่มีการนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  แบ่งออกเป็น2 กลุ่ม คือกลุ่มที่1เป็นรายงานที่ผ่านความเห็นชอบจาก สปท.ชุดใหญ่  จำนวน11 เรื่องได้แก่
 
1. บทบาท หน้าที่ และการใช้ประโยชน์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....(สปท.เห็นชอบเมื่อวันที่15 ก.พ.2559)
 
2.การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC) (สปท.เห็นชอบเมื่อวันที่1 มี.ค.2559)
 
3.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (สปท.เห็นชอบเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2559)
 
4.ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพลังงานทดแทน พ.ศ. ....(สปท.เห็นชอบเมื่อวันที่ 8 ส.ค.2559)
 
 5. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information Center : NEIC) ....(สปท.เห็นชอบเมื่อวันที่ 26 ก.ย.2559)
 
6.  แนวทางปรับปรุงโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ ทั้งเอทานอลและไบโอดีเซล ....(สปท.เห็นชอบเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2559)
 
7. การปฏิรูปการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (สปท.เห็นชอบเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2559)
 
8.  การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลไม้โตเร็ว เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับเกษตรกร สร้างป่าและเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน (สปท.เห็นชอบเมื่อวันที่ 27 มี.ค.2560)
 
9.  แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการนำขยะมูลฝอยไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า (สปท.เห็นชอบเมื่อวันที่5 มิ.ย.2560)
 
10. การส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเสรีที่ใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน (สปท.เห็นชอบเมื่อวันที่ 11 ก.ค.2560)
 
11. การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยภาคอุตสาหกรรมและกิจการพลังงาน (สปท.เห็นชอบเมื่อวันที่ 11ก.ค.2560)
 
ส่วนกลุ่มที่2 เป็นรายงานที่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ หรือวิป สปท. อีกจำนวน6 เรื่อง ได้แก่
 
1. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำหนดนโยบายและการกำกับกิจการพลังงาน
 
2. ข้อเสนอแนะการปฏิรูปและผลการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการผูกขาดธุรกิจด้านพลังงาน
 
3  ผลการศึกษาการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในภาครัฐ
 
4.  ข้อเสนอแนะข้อพิจารณาการกำหนดสัดส่วนพลังงานทดแทนแต่ละประเภทเพื่อการผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงและต้นทุนที่เหมาะสม
 
5.แผนการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโดยรัฐ
 
6. ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานชาติ
 
นาย คุรุจิต กล่าวว่า แนวทางที่ สปท.ด้านพลังงานนำเสนอไว้ทั้งหมด สอดคล้องกับแนวทางเดียวกันกับที่ภาครัฐต้องการดำเนินการ แต่เนื่องจากบางข้อเสนอเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงจึงต้องนำไปพิจารณาก่อนเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมของสถานการณ์ต่อไป  อย่างไรตาม สปท. ด้านพลังงาน เห็นว่า เรื่องเร่งด่วนที่กระทรวงพลังงานควรดำเนินการก่อนมีด้วยกัน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.การจัดทำ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.... ที่ตอนนี้กระทรวงพลังงานรับไปดำเนินการอยู่ 2.การออกเกณฑ์มาตรฐานอคารด้านพลังงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกกฎหมายจากทางกระทรวงมหาดไทย 3.การจัดทำ พ.ร.บ.พลังงานทดแทน 4.การจัดตั้งบริษัทจัดการพลังงานสำหรับหน่วยงานรัฐ  ซึ่งปัจจุบันมีเพียงภาคเอกชนที่มีองค์กรดังกล่าวทำหน้าที่ให้กู้เงินดำเนินการด้านประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ผลประโยชน์ที่ได้จะแบ่งปันกันระหว่างผู้กู้และองค์กรบรรษัทจัดการพลังงาน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวยังไม่มีในภาครัฐ จึงควรดำเนินการให้เกิดขึ้นเช่นกัน และ5.การตั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานแห่งชาติ
  
นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ควรให้ความสำคัญล่าสุดที่ทางสปท.พลังงานมีผลการศึกษาออกมา  คือ "ข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานชาติ" ซึ่งบรรจุเป็นข้อสุดท้าย และเป็นข้อเสนอที่ระบุให้องค์กรพัฒนาเอกชน(NGO)มีธรรมภิบาลที่มากขึ้น รวมทั้งการ เปิดเผยข้อมูลด้านแหล่งเงินทุน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน ผลงานที่ผ่านมา โดยรัฐสามารถที่จะยกเลิกวีซ่าเข้าเมือง หากพิสูจน์ได้ว่ามีการเคลื่อนไหวหรือดำเนินกิจการที่ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ซึ่ง เอ็นจีโอ ควรต้องมีความโปร่งใสเช่นเดียวกับภาครัฐที่มีการตรวจสอบมากมายจากหลายองค์กร
 
ทั้งนี้เรื่องดังกล่าว นายคุรุจิต กล่าวว่า ภาครัฐได้มาถาม สปท. แล้วว่าจะให้มีการส่งเสริมธรรมภิบาลองค์กร NGO อย่างไร เพราะบางครั้งมีการดำเนินงานเกินขอบเขต วุ่นวายและก่อให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ  เช่น การรับฟังความเห็นโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่  โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา รวมถึงการเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมหมดอายุ เป็นต้น แต่ไม่ได้เหมารวม NGO ยกเข่ง เน้นที่ก่อให้เกิดปัญหาจริง ดังนั้น สปท.ต้องไปศึกษาข้อมูลหลายด้านรวมถึงข้อมูลจากต่างประเทศเพื่อให้ NGO มีความโปร่งใส จึงต้องมีการเผยแหล่งที่มาของเงินทุน วัตถุประสงค์การดำเนินงาน ว่ามุ่งด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นหรือไม่
 
นอกจากนี้ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ในกระบวนการรับฟังความเห็น โดยต้องให้สัดส่วนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังความเห็นมากกกว่าคนนอกพื้นที่ โดยควรมีสัดส่วนคนในพื้นที่ถึง 70%  ที่เหลือ 10% เป็นตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ อีก 10% เป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของโครงการ และ 10% เป็นนักวิชาการ บุคคลภายนอก เป็นต้น ซึ่งอาจช่วยแก้ปัญหาการล้มเวทีประชาพิจารณ์เหมือนที่เคยเกิดขึ้นได้
 
นายคุรุจิต กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ สปท.ว่า หลังจากกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ของ สปท.ได้ส่งสรุปรายงานซึ่งใช้เวลาศึกษา 22 เดือน ต่อกระทรวงพลังงานแล้ว ทาง สปท.ด้านพลังงาน มีกำหนดจะเดินทางไปส่งมอบงานต่อนายกรัฐมนตรีที่รัฐสภา โดยสมาชิก สปท.ทุกคนจะหมดหน้าที่ลงในวันที่ 31 ก.ค.2560 นี้
 
กลับสู่ข่าวทั้งหมด