ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศซื้อไฟโครงการSPP Hybrid Firm 12-27มิ.ย.นี้

  • Date : 13/06/2017, 22:22.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สกพ.)เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. ....ตั้งแต่วันที่12-27 มิ.ย.2560 นี้ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร โดยกำหนดปริมาณรับซื้อ 300 เมกะวัตต์ในรูปแบบการให้ใช้วิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding)  ระบุผู้เสนอขายไฟฟ้าที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีแผนปลูกพืชพลังงานในสัดส่วนไม่น้อยกว่า20%ของเชื้อเพลิงที่ใช้  พร้อมวางหลักประกันเข้ม กรณีที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟได้ หรือลงนามแล้วแต่ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามกำหนด

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center –ENC) รายงานว่า  ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สกพ.)ได้เผยแพร่ ร่างประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. ....ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร ตามลิงก์ที่ปรากฎ  http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/PublicHearing/PublicHearingDetail.aspx?rid=343  ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่12 -27 มิ.ย.2560 ในแบบฟอร์มที่ทาง สกพ.จัดเตรียมไว้ให้   ทั้งนี้การเปิดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ

โดยการออกประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. ....เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 (ครั้งที่ 11) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560  ที่เห็นชอบในหลักการและอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน หมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) แบบ SPP Hybrid Firm ในปริมาณ 300 เมกะวัตต์ ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm ตามประกาศฉบับนี้  จะประกอบด้วย ขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) พลังน้ำขนาดเล็ก (ขนาดกำลังผลิตติดตั้งระหว่าง 0.1 - 10 เมกะวัตต์ต่อเครื่อง) ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์

ส่วน “การผลิตไฟฟ้าผสมผสาน (Hybrid)” ให้หมายความถึง การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยมี ประเภทพลังงานหมุนเวียนที่นำมาผลิตไฟฟ้าหนึ่งประเภทหรือมากกว่า  และ “ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS)” ให้หมายความว่า ระบบหรืออุปกรณ์ ต่างๆ ที่ติดตั้งในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm เพื่อให้สามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้เป็นพลังงานรูปแบบอื่นที่สามารถกักเก็บไว้ได้ และสามารถแปลงพลังงานที่กักเก็บไว้ให้กลับมาเป็นพลังงานไฟฟ้าใหม่เพื่อขายเข้าสู่ระบบร่วมกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

โครงการรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าวกำหนดอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ในอัตรา3.66 ต่อหน่วยโดยใช้วิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding) จากผู้ที่ให้อัตราส่วนลด เป็นร้อยละของราคารับซื้อไฟฟ้าสูงที่สุด  และจะต้องมีปริมาณพลังไฟฟ้าขายเข้าระบบมากกว่า 10 เมกะวัตต์แต่ไม่เกิน 50 เมกะวัตต์  ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) จะพิจารณาการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เสนอกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้า ระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.2563

สำหรับสาระสำคัญในร่างประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว  ผู้ที่ยื่นขอผลิตไฟฟ้า จะต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า แต่ไม่รวมถึงหน่วยงานของรัฐ โดยจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  คือ1ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนเพิ่มราคา รับซื้อไฟฟ้า (Adder) เงินอุดหนุนอื่นๆ  2 ได้เคยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว และ  3 สัญญาซื้อขายไฟฟ้ายังมีผลใช้บังคับ

โดยที่ตั้งโครงการต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่า ด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กฎหมาย ว่าด้วยที่ราชพัสดุ รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ พลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550  รวมทั้ง ต้องมีความพร้อม 4 ด้าน คือ(1) ความพร้อมด้านเชื้อเพลิง โดยกรณีที่เป็นโครงการที่ใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง จะต้องมีแผนการพัฒนาเชื้อเพลิงเพิ่มเติม เช่น การปลูกพืชพลังงาน ไม้โตเร็ว เป็นต้น ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมดสำหรับโรงไฟฟ้า โดยจะต้องใช้พืชพลังงานที่ปลูกสำหรับการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น   เช่นเดียวกับกรณีที่เป็นโครงการซึ่งใช้ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) เป็นเชื้อเพลิง  (2) ความพร้อมด้านที่ดิน (3) ความพร้อมด้านเทคโนโลยี  และ(4) ความพร้อมของแหล่งเงินลงทุนโครงการ

สำหรับการคัดเลือกคำเสนอขอขายไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน  คือ1 การพิจารณาคุณสมบัติและประเมินข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค และ(2) การประเมินข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา โดยข้อเสนอที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่าข้อเสนอนั้นไม่ผ่านการประเมิน   

โดยผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เสนอคำขอขายไฟฟ้า จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบ Hybrid ดังต่อไปนี้ คือ(1) ผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm ต่างๆ โดยมี ประเภทพลังงานหมุนเวียนที่นำมาผลิตไฟฟ้าหนึ่งประเภทหรือมากกว่า (2) กรณีใช้พลังงานหมุนเวียนมากกว่า 1 ประเภท ไม่มีข้อบังคับกำหนดสัดส่วน แต่ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ารายเล็กจะต้องระบุสัดส่วนไว้ในคำเสนอขอขายไฟฟ้า และหากประสงค์จะปรับเปลี่ยนสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนหรือเทคโนโลยีจะต้องเสนอให้ กฟผ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ   (3) ในการผลิตไฟฟ้าของโครงการสามารถใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS ร่วมด้วยได้ (4) ห้ามใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาผลิตไฟฟ้า ยกเว้นในช่วงการเริ่มต้นเดินเครื่องโรงไฟฟ้า (Start up) ให้สามารถใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทุกชนิดได้ยกเว้นถ่านหิน

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กที่เสนอคำขอขายไฟฟ้า จะต้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าให้ปริมาณพลังไฟฟ้าที่จ่ายเข้า ระบบของ กฟผ. ดังต่อไปนี้ (1) ในช่วง Peak ไม่เกินปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาบวกร้อยละสอง (2%) และไม่ต่ำกว่าร้อยละ เก้าสิบแปด (98%) ของปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา (2) ในช่วง Off-Peak ต้องไม่เกินปริมาณพลังไฟฟ้าที่กำหนดในช่วง Off-Peak บวกร้อยละสอง (2%)   โดยมีการกำหนดเวลาในช่วง Peak และ Off-Peak ดังนี้ (1) ช่วง Peak เวลา 09.00 - 22.00 น. วันจันทร์– วันศุกร์ (2) ช่วง Off-Peak เวลา 22.00 - 09.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 00.00 - 24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ซึ่งตารางเวลากำหนด Peak และ Off-Peak รายปีของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม โดย กฟผ. จะแจ้งล่วงหน้าให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กทราบไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันเริ่มต้น ปีปฏิทิน

ในหมวดของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และหลักประกัน  ตามร่างประกาศเชิญชวน  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องดำเนินการเพื่อลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. โดยมีอายุสัญญา ซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี  โดยต้องลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ภายใน 2 ปี นับถัดจากวันที่ กกพ. ประกาศรายชื่อผู้ ได้รับคัดเลือก โดยกำหนดวัน SCOD ที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะต้องตรงกับคำเสนอขอขายไฟฟ้า หากไม่มี การลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคำเสนอขอขายไฟฟ้าของผู้ได้รับคัดเลือกราย นั้นเป็นอันยกเลิก และสำนักงาน กกพ. จะริบหลักประกันการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า (2) ต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทำความ เข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559 แล้วแต่กรณี (3) ต้องนำผลการอนุมัติพร้อมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) หรือรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือผลการอนุมัติพร้อมรายงานการดำเนินการตามประกาศ กกพ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกัน แก้ไข และ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Code of Practice: CoP) มาแสดงกับ กฟผ. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า  และ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ารายเล็กต้องวางหลักประกันการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อกิโลวัตต์ ตามปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย  ทั้งนี้กรณีที่ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ารายเล็กขอถอนความจำนงขอขายไฟฟ้า หรือไม่สามารถลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ที่ได้มีการตกลงตามขั้นตอนของการเจรจาแล้ว อันมีสาเหตุจากผู้ได้รับคัดเลือก และมิใช่เหตุสุดวิสัย ทางสำนักงาน กกพ. จะยึดหลักประกันการยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าเต็มจำนวน  

ผู้ได้รับคัดเลือกต้องวางหลักประกันสัญญาก่อนวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า กับ กฟผ. ล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 10 วันทำการ ก่อนวันลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ในวงเงินเท่ากับเท่ากับ 8,000 บาทต่อกิโลวัตต์ ตามปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขาย โดย กรณีผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ในวัน SCOD ดังกล่าว ให้ กฟผ. ริบหลักประกันสัญญา ก่อนวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเต็มจำนวน และให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสิ้นสุดลงทันที

กลับสู่ข่าวทั้งหมด