ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"อนันตพร"ลงพื้นที่สีคิ้ว ชมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่กระทรวงพลังงานสนับสนุน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมคณะ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ด้วยระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เป็นจำนวนกว่า 199 ล้านบาท

เมื่อวันที่2มิ.ย.2560 พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยสื่อมวลชนลงพื้นที่ บ้านมอดินแดง ม.6 ต.หนองหญ้าขาวอ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อเยี่ยมชมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ที่กระทรวงพลังงานให้การสนับสนุน

โดยพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด และมีความห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มสูงขึ้น จึงได้ดำเนินโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งขึ้น  โดยให้การสนับสนุนความรู้ เทคนิคและเทคโนโลยีการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมที่เคยประสบปัญหาภัยแล้ง ให้มีอีกทางเลือกหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อช่วยไม่ให้พืชที่เพาะปลูกเสียหายจากการขาดแคลนน้ำเมื่อประสบปัญหาภัยแล้ง และช่วยลดต้นทุนจากการทดแทนการใช้น้ำมัน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสม

ทั้งนี้ทางสำนักการมีส่วนร่วมของประชาชน(สสช.)ได้มอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดดำเนินการประสานเครือข่ายพลังงานชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินงาน โดยการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อขยายผลเพิ่มจำนวนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในชุมชน ให้สอดคล้องกับศักยภาพและปัญหาของชุมชน และให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการตัวเองทางด้านพลังงานและนำไปสู่การลดต้นทุนการใช้พลังงานเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

โดยโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงพลังงานได้จัดทำโครงการจำนวน 53 ระบบ ช่วยเกษตรกรได้ 410 ราย รวมพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวน 4,600 ไร่ ซึ่งสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจำนวน 133 กิโลวัตต์  ส่วนพื้นที่จังหวัดลพบุรีนั้น กระทรวงพลังงานได้จัดทำโครงการจำนวน 4 ระบบ ให้การช่วยเหลือเกษตรกร 31 ราย พื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวน 364 ไร่ ซึ่งสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้เพิ่มขึ้นจำนวน 10 กิโลวัตต์​

"สำหรับโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งได้เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนก.ค. 2559 และได้ดำเนินการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 846 ระบบ ในพื้นที่ 56 จังหวัดในเขตพื้นที่ภัยแล้งทั่วประเทศ ให้การช่วยเหลือเกษตรกรไม่น้อยกว่า 9,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 40,000 ไร่ สามารถเพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น จำนวน 2,115 กิโลวัตต์​ คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 199 ล้านบาท" รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน กล่าว

ภาพโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ที่กระทรวงพลังงานให้การสนับสนุน

กลับสู่ข่าวทั้งหมด