ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกพ.ออกประกาศฉบับ3เลื่อนSCODโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ตามมติกพช.

กกพ. ออกประกาศฉบับที่ 3 เลื่อนกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบพาณิชย์ (SCOD)  โครงการโซลาร์ฟาร์มกลุ่มราชการและสหกรณ์การเกษตร ระยะที่  2จากเดิมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2561ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า  ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 12)และมีมติเห็นชอบการเลื่อนกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 (ระยะที่ 2) จากเดิมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2561เนื่องจาก การดำเนินงานโครงการ ในทางปฏิบัติมีข้อจำกัด ในเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลทำให้โครงการไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ทางกกพ. จึงได้ออกประกาศฉบับที่ 3 ให้มี ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 โดยมีการปรับปรุงแก้ไขในประกาศฉบับแรก ในเรื่องการเลื่อนกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบพาณิชย์ (SCOD) ให้สอดคล้องกับมติ กพช.ดังกล่าว รวมถึงเรื่องสำคัญต่างๆ ได้แก่ เรื่องให้ขยายกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจากเดิมกำหนดระยะเวลาในระหว่างวันที่ 8 – 19 พฤษภาคม 2560 เป็นระหว่างวันที่ 8 – 24 พฤษภาคม 2560  

นอกจากนี้ ในประกาศฯ ฉบับที่ 3 ยัง ได้มีการยกเลิกเอกสารแนบท้ายในประกาศฯ ฉบับแรก และให้ใช้เอกสารแนบท้ายฉบับใหม่ ตามแนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 3 แทน ในเรื่อง (1) ข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้า  ปี 2561 ของ กฟน. ในส่วนของหมายเลขสายป้อนสถานีไฟฟ้าย่อยไทรน้อย และหมายเลขสายป้อนสถานีไฟฟ้าย่อยรามคำแหงให้ถูกต้องตามที่ได้รับแจ้งจาก กฟน.  (2) แบบคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า แบบ ข. สหกรณ์ภาคการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. สหกรณ์ มาตรา 51 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  และ (3) ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า แบบ ก.    ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 2558 ของ กฟน. 

 ทั้งนี้ กกพ. ได้นำประกาศฯ   ฉบับที่ 3 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนัก กกพ. ที่ www.erc.or.th ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถาม โทร. 02-207-3599 และ Call Center 1204

ก่อนหน้านี้ กกพ. ออกประกาศฉบับที่2 เพื่อปรับปรุงข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้า (Grid Capacity) โครงการโซลาร์ฟาร์ม กลุ่มราชการโดยตัดโควต้าส่วนของภาคตะวันออก ไปเติมให้ภาคเหนือ  ที่จะมีโควต้ารวมเป็น15เมกะวัตต์ จากเดิมที่ได้โควต้าเพียง5เมกะวัตต์   โดยกรุงเทพและปริมณฑลยังมีสัดส่วน 25เมกะวัตต์  ภาคกลาง5 เมกะวัตต์  ภาคตะวันตก15 เมกะวัตต์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 เมกะวัตต์ และภาคใต้ 20 เมกะวัตต์   ซึ่งมีผลใช้บังคับไปตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2560

สำหรับการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบFiT  นั้นจะมีปริมาณไฟฟ้ารวมทุกเขตพื้นที่ไม่เกิน 219 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการในส่วนหน่วยงานราชการไม่เกิน100 เมกะวัตต์ และส่วนของสหกรณ์ภาคการเกษตร อีกจำนวน119 เมกะวัตต์ ซึ่งทั้งหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร สามารถเสนอได้ 1 โครงการ ต่อ 1 ส่วนงานต่อ 1 พื้นที่  มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ สำหรับอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการนี้มีระยะเวลา 25 ปี และจะได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ที่ 4.12 บาทต่อหน่วย  ซึ่งจะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายภายในวัน SCOD  ซึ่งต้องทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผล หากไม่เข้าทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าเป็นอันยกเลิก  

กลับสู่ข่าวทั้งหมด