ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มโควต้าโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการภาคเหนือเป็น15เมกะวัตต์

  • Date : 07/05/2017, 18:58.

กกพ. ออกประกาศปรับปรุงข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้า (Grid Capacity) โครงการโซลาร์ฟาร์ม กลุ่มราชการโดยตัดโควต้าส่วนของภาคตะวันออก ไปเติมให้ภาคเหนือ  ที่จะมีโควต้ารวมเป็น15เมกะวัตต์ จากเดิมที่ได้โควต้าเพียง5เมกะวัตต์เตรียมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ในวันจันทร์ที่  15 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (ชั้น 4) อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขอปรับปรุงข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้า (Grid Capacity) ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลการจัดสรรการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนเชิงพื้นที่ (RE Zoning) ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยยกเลิกข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้าในภาคตะวันออก Zone E2 และปรับปรุงข้อมูลศักยภาพของระบบไฟฟ้าในภาคเหนือ Zone N5 จากเดิม 5 เมกะวัตต์ เป็น 15 เมกะวัตต์ แทน  โดยในส่วนกรุงเทพและปริมณฑลยังมีสัดส่วน 25เมกะวัตต์  ภาคกลาง5 เมกะวัตต์  ภาคตะวันตก15 เมกะวัตต์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 เมกะวัตต์ และภาคใต้ 20 เมกะวัตต์   ทั้งนี้ กกพ. ได้ออกประกาศในโครงการนี้ เป็นฉบับที่ 2 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ซึ่งได้นำเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. แล้ว

โดยสำนักงานกกพ.จะมีการจัดประชุมชี้แจงโครงการนั้น สำนักงาน กกพ. ได้กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่      15 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (ชั้น 4) อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการ รวมถึงผู้ร่วมลงทุนโครงการ และผู้สนับสนุนโครงการ ได้รับทราบความก้าวหน้า รายละเอียดของหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงาน และที่สำคัญเพื่อให้มีความเข้าใจและมีข้อมูลพร้อมที่จะสามารถวางแผนการทำงานเพื่อเตรียมการเข้ามายื่นคำขอเป็นเจ้าของโครงการได้ต่อไป  ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียน    เข้าร่วมงานได้ที่ www.erc.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2560 ภายในเวลา 16.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-207-3599 และ Call Center 1204

สำหรับการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบFiT  นั้นจะมีปริมาณไฟฟ้ารวมทุกเขตพื้นที่ไม่เกิน 219 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการในส่วนหน่วยงานราชการไม่เกิน100 เมกะวัตต์ และส่วนของสหกรณ์ภาคการเกษตร อีกจำนวน119 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นจำนวนที่คงเหลือจากการจัดหาในระยะที่ 1  โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ซึ่งทั้งหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร สามารถเสนอได้ 1 โครงการ ต่อ 1 ส่วนงานต่อ 1 พื้นที่  มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 5 เมกะวัตต์ สำหรับอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการนี้มีระยะเวลา 25 ปี และจะได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ FiT ที่ 4.12 บาทต่อหน่วย  ซึ่งจะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายภายในวัน SCOD  ซึ่งต้องทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผล หากไม่เข้าทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าเป็นอันยกเลิก  

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนแรก กกพ. จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการรวมถึงความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร ศักยภาพระบบไฟฟ้าในเขตพื้นที่ที่ตั้งโครงการ  ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ในวันที่14 มิ.ย.2560 จากนั้น กกพ. จะใช้วิธีการจับสลาก เพื่อให้ได้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการหาผู้ร่วมลงทุนโครงการของหน่วยงานราชการ หรือผู้สนับสนุนโครงการของสหกรณ์ภาคการเกษตร  ในวันที่ 26มิ.ย.2560 และประกาศรายผลการจับสลากในวันที่28มิ.ย.2560   เพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อ มายื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าในขั้นตอนที่สอง โดย กกพ. จะพิจารณาในรายละเอียดของคุณสมบัติ        ผู้ร่วมลงทุนโครงการและผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ ที่ตั้งโครงการ ทุนในการดำเนินโครงการ เทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินโครงการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   และคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้ในวันที่3ก.พ.2560 และทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในวันที่ 2 มี.ค.2561

กลับสู่ข่าวทั้งหมด