ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กบง.รับทราบรายงานกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้ทั้ง3เวที

ที่ประชุมกบง. ที่มีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน รับทราบรายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้  ทั้งเวที สุราษฎร์ธานี ,สงขลา และกระบี่ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่27มี.ค.2560 ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่มองเห็นความจำเป็นที่ต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น  โดยคาดว่าจะนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ให้รัฐบาลได้ในวันที่28 เม.ย.นี้

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) และในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ( กบง.)เมื่อวันที่3 เม.ย.2560  ได้รับทราบรายงานผลการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ของ คสช. ที่มีพลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสารท เป็นประธานจัดงาน โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 จำนวน 3 เวที คือในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสงขลา  ซึ่งปรากฎว่า มีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ฝ่ายปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้แทนประชาชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้น 3,485 คน  สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 3,000 คน  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยสรุปภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่มีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ภาคใต้มีความจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าเพิ่มเพื่อมารองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น แต่สำหรับในประเด็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยฝ่ายที่เห็นด้วยมีความเห็นว่า โรงไฟฟ้าจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น ส่วนฝ่ายที่เห็นต่างยังมีความกังวลโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ที่ยัง นอกจากนี้ ยังต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าภาคใต้มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงดังกล่าว ทั้งนี้ คสช. ได้สรุปผลการจัดกิจกรรมฯ เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว และ คาดว่าจะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอต่อรัฐบาลได้ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560

“ การเปิดรับฟังความเห็นด้านพลังงานจากประชาชน ถือเป็นเรื่องดีเพราะได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งแต่ละภาคของไทยก็มีความต้องการใช้พลังงานและศักภาพเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน จึงถือเป็นน่าสนใจที่จะไปเปิดรับฟังความเห็นด้านพลังงานในภาคอื่นๆ ของประเทศด้วย แต่เนื่องจากกระทรวงพลังงานรับคำสั่งจากนายกฯให้ลงไปรับฟังความเห็นที่ภาคใต้ก่อน จึงยังไม่ได้จัดเวทีในภาคอื่นๆ  แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะจัดในภาคอื่นๆหรือไม่ต่อไป” นายทวารัฐ กล่าว 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด