ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มERSออกแถลงการณ์ค้านบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ

กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (ERS) ออกแถลงการณ์คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียมฯ ที่สอดไส้บรรษัทน้ำมันแห่งชาติ(NOC) โดยวิงวอนให้สมาชิกสนช.ตัดมาตรา 10/1  ที่บัญญัติให้มีการจัดตั้งNOC เมื่อพร้อม ออกไปจากร่าง พ.ร.บ.ในการประชุมสนช.วันที่30 มี.ค.2560 นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า  กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน(ERS)  ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในวงการพลังงาน ได้ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 28 มี.ค.2560 คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ. ปิโตรเลียมฯ ที่สอดไส้บรรษัทน้ำมันแห่งชาติ โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ดังกล่าว ระบุความดังนี้

"ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนต่างๆว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ ในวาระที่สองและสาม ในวันที่ 30 มีนาคมนี้นั้น
ทางกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Fellowship of Energy Reform for Sustainability: ERS) ได้รับทราบด้วยความห่วงใยว่า ได้มีการปฏิบัติที่ผิดหลักการและกระบวนการในทางนิติบัญญัติในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้    ในวาระที่สอง ในขั้นตอนของการพิจารณาแปรญัตติของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กล่าวคือ ได้มีกรรมาธิการเสียงข้าง-น้อยขอแปรญัตติเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าด้วยบรรษัทน้ำมันแห่งชาติเข้ามาใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ อันเป็นการละเมิดหลักการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติรับหลักการไว้ในวาระที่หนึ่ง และในการอภิปรายในวาระแรกก็ไม่มีสมาชิกท่านใดที่อภิปรายท้วงติงหรือต้องการเพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องนี้ไว้แต่อย่างใด

การเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับบรรษัทน้ำมันแห่งชาติดังกล่าว จึงเป็นการผิดกระบวนการนิติบัญญัติที่ไม่อนุญาตให้มีการแปรญัตตินอกเหนือไปจากหลักการที่สภาได้ลงมติไว้ในวาระที่หนึ่ง นอกจากนั้น ยังเป็นการใช้เสียงข้างน้อยกดดันกรรมาธิการเสียงข้างมากให้ต้องยอมตาม โดยส่งร่าง พ.ร.บ. กลับไปให้ฝ่ายบริหารพิจารณายินยอมให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวลงไปในที่สุด อันมีลักษณะเป็นการกดดันฝ่ายบริหารให้ต้องทำตาม ถ้าต้องการให้ร่าง พ.ร.บ.นี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ

กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน มีความเห็นว่า เรื่องการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในการบริหารจัดการระบบพลังงานของประเทศ สมควรที่จะต้องมีการศึกษาถึงผลดี ผลเสีย ให้รอบคอบ ไม่ใช่ใส่เข้ามาลอยๆในร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ โดยไม่มีรายละเอียดอะไรรองรับ ถ้าทางสภาฯ หรือสมาชิก สนช. ท่านใดต้องการให้มีการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติก็ชอบที่จะเสนอเป็น พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรใหม่โดยตรง ที่ควรระบุหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบและรายละเอียดต่างๆ เช่น โครงสร้างองค์กร และงบประมาณที่ต้องใช้ รวมถึง ผลการศึกษาทางวิชาการที่สนับสนุนการจัดตั้งบรรษัทฯ ว่าจะมีผลดีต่อประเทศชาติอย่างไร เพื่อให้รัฐบาล และสมาชิก สนช. ได้พิจารณากันอย่างรอบคอบจึงจะเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง

 ดังนั้น กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน จึงขอเรียกร้องวิงวอนมายังสมาชิก สนช. ทุกท่าน ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ด้วยความรอบคอบ และหากเห็นแก่ความถูกต้อง  ก็ได้โปรดตัดมาตรา 10/1 ออกไปจากร่าง พ.ร.บ.นี้ ก็จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ

กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนมิได้ขัดข้องที่ร่างแก้ไข พรบ. ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เปิดให้ประเทศมีทางเลือกในการใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตและระบบจ้างผลิตในสถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลในการเสนอกฎหมายนี้ แต่ทางกลุ่มขอคัดค้านการสอดไส้ให้มีการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติตามที่ระบุไว้ในมาตรา10/1 ดังกล่าว"

กลับสู่ข่าวทั้งหมด