ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สนพ.เอ็มโอยู อีเรียพัฒนาบุคลากรเพื่อพยากรณ์ความต้องการด้านพลังงาน

สนพ.เอ็มโอยู ERIAเพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดทำการพยากรณ์ความต้องการพลังงานในอนาคต

 

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดทำการพยากรณ์ความต้องการในอนาคต กับทางสถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งอาเซียน หรือ Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) เมื่อวันที่22มีนาคม2559

 นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผย ว่า ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ทาง ERIA จะให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาบุคลากรของ สนพ. ในการจัดทำการพยากรณ์ความต้องการพลังงานในอนาคต เพื่อให้เกิดความแม่นยำยิ่งขึ้น

ERIA ถือเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียตะวันออก ซึ่งที่ผ่านมา สนพ. ได้ดำเนินงานและประสานความร่วมมือกับ ERIA มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดทำ Energy Outlook และ Energy Security ของประเทศ และในปี 2559 นี้ ERIA มีความประสงค์ที่จะประสานความร่วมมือด้านพลังงานกับ สนพ. โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของ สนพ.

 ทั้งนี้ ERIA จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาประจำชั่วคราวที่ สนพ. เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร สนพ. เกี่ยวกับการวิเคราะห์และพยากรณ์ โดยใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีสมรรถนะ ในการรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายด้านต่างๆ เช่น ผลกระทบจากนโยบายการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การขนส่งระบบราง และการจัดรูปแบบเมืองใหม่ รวมทั้งนโยบายด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เป็นต้น

 นอกจากนี้ ERIA ยังจะให้การสนับสนุนด้านการสำรวจ การวิเคราะห์ผล และการพยากรณ์การใช้พลังงานในภาคครัวเรือน ตลอดจนสนับสนุนด้านการสร้างการยอมรับของประชาชนต่อเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015) โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้จะมีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม

 นาย.ทวารัฐ กล่าวอีกว่า แบบจำลองจะสามารถทำให้ สนพ. ประมาณการความต้องการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำให้ได้รับผลลัพธ์เชิงปริมาณของก๊าซเรือนกระจก หรือ CO2 ที่ลดลง อันเนื่องจากการดำเนินนโยบายด้านพลังงานได้อีกด้วย

กลับสู่ข่าวทั้งหมด