ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กมธ. วิสามัญฯไม่จบ นัดถกร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2 ฉบับอีกครั้งจันทร์นี้

พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. ...และ พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมฉบับใหม่ เปิดเผยภายหลังการประชุมเพื่อสรุปร่าง พ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ ที่รัฐสภาในวันนี้ (16 พ.ย. 2559) ว่า การประชุมในวันนี้ ยังไม่สามารถพิจารณาลงมติในร่างกฎหมายดังกล่าวได้ โดยจะมีการประชุมต่ออีกครั้งในวันจันทร์ที่ 21 พ.ย. ที่จะถึงนี้ เวลา 13.00 น.

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมาการพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับได้ขยายเวลาการพิจารณามาแล้วถึง 3 ครั้ง รวมเวลา 120 วัน โดยก่อนหน้านี้ คาดว่าจะหาข้อสรุปเพื่อเสนอรัฐบาลให้ได้ ในการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ยังไม่มีการลงมติร่างกฎหมายทั้งสองฉบับในการประชุมในวันดังกล่าว เนื่องจากยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่ ทำให้ประธานกรรมาธิการฯ สั่งนัดประชุมใหม่อีกครั้งในวันนี้ ซึ่งก็ยังไม่สามารถลงมติในร่างดังกล่าวได้เช่นเดิม

พล.อ.สกนธ์ กล่าวว่า การพิจารณาในส่วนของ พ.ร.บ. ปิโตรเลียมคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในการประชุมวันจันทร์ที่จะถึงนี้  โดยร่างที่จะผ่านมติคณะกรรมาธิการฯ ส่วนใหญ่จะคงไว้ตามร่างเดิม และจะมีเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วน พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนั้น ยังไม่แล้วเสร็จ โดยได้หารือแนวทางการเก็บภาษีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วและเห็นไปในแนวทางเดียวกัน แต่จะต้องจะรอให้ รมว. กระทรวงการคลังนำเข้าหารือใน ครม. อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ ครม. มีมติว่าจะคงไว้ตามร่างเดิมที่ผ่านวาระแรกแล้ว หรือควรมีการแก้ไข

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายยงานว่า คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เห็นชอบให้เร่งรัดร่างกฎหมาย 11 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับกลไกประชารัฐ ให้เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติ หรือมีผลบังคับใช้ภายในเดือนธ.ค. นี้ ซึ่งรวมถึง พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับนี้ด้วย โดยทางกระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ ต้องการให้ร่างกฎหมายแล้วเสร็จวาระ 2 และวาระ 3 ไม่เกินเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อไม่ให้กระทบการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 และต่ออายุสัมปทานปิโตรเลียม 2 แปลงที่จะหมดอายุในปี 2566

ทั้งนี้ หลังจากร่างแก้ไขพ.ร.บ.ปิโตรเลียม ฉบับที่..พ.ศ... และร่างแก้ไขพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ฉบับที่..พ.ศ....เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวาระแรก คือรับหลักการไปแล้ว ในขั้นตอนของการแปรญัตตินั้น ทางคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ที่มี พล.อ. สกนธ์ สัจจานิตย์  เป็นประธาน ได้มีการขอขยายระยะเวลาต่อที่ประชุม สนช. มาแล้ว 3 ครั้ง  รวม 120 วัน โดยการขอขยายครั้งแรก 30 วัน ถึงวันที่ 21 ก.ย. ครั้งที่ 2 ขอขยายอีก 30 วัน ถึงวันที่ 21 ต.ค. และครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 ต.ค. 2559 ที่ประชุม สนช.ก็เห็นชอบตามที่พล.อ.สกนธ์  เสนอให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาออกไปอีก 60 วัน ถึงวันที่ 21ธ.ค. 2559 

แหล่งข่าวกล่าวว่าในการแปรญัตติ คณะกรรมาธิการยังมีความเห็นที่แตกต่างกัน โดยคณะกรรมาธิการบางคนได้มีการแปรญัตติ ที่จะให้มีการตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติอยู่ในกฎหมายที่มีการแก้ไข และกำหนดสัดส่วนของภาคประชาสังคมเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการปิโตรเลียม  ในขณะที่คณะกรรมาธิการบางคน แสดงความไม่เห็นด้วยกับการตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ ทำให้กระบวนการแปรญัตติล่าช้าออกไปดังกล่าว

กลับสู่ข่าวทั้งหมด