ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โยก “ธรรมยศ” ขึ้นรองปลัด ส่ง “ประพนธ์” นั่งอธิบดี พพ.

ครม. มีมติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงพลังงาน 4 ตำแหน่ง โยก "ธรรมยศ" เป็นรองปลัด ส่ง "ประพนธ์" นั่งอธิบดี พพ. พร้อมให้ "สมนึก" ขึ้นรองปลัด ขณะ "บุญบันดาล" ไปเป็นผู้ตรวจราชการ ด้านข้าราชการกระทรวงพลังงาน ปีนี้เกษียณ 55 คน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงพลังงาน 4 ตำแหน่งตามที่กระทรวงพลังงานเสนอมา ได้แก่

1. นายธรรมยศ ศรีช่วย ให้เปลี่ยนจากตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ไปเป็น รองปลัดกระทรวงพลังงาน

2. นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ให้ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

3. นายสมนึก บำรุงสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ให้ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงพลังงาน

และ 4. นางบุญบันดาล ยุวนะศิริ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ ตำแหน่งใหม่ของนายธรรมยศ และนายประพนธ์ จะมีผลเมื่อได้รับการลงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้วเท่านั้น ส่วนนายสมนึกและนางบุญบันดาล จะมีผลทันทีในวันที่ 1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในเดือน ต.ค.2559 นี้จะมีข้าราชการกระทรวงพลังงานเกษียณอายุจำนวน  55 คน ที่สำคัญได้แก่ ผู้บริหารจากสำนักปลัดกระทรวงพลังงาน คือ นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน และ นายประพนธ์ กิติจันทโรภาส ส่วนข้าราชการระดับสูงในกรมอื่นๆ ที่เกษียณ ได้แก่ นายสุริยันต์  อภิรักษ์สัตยากุล รองกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, นางสาวพัชรีพร หาญสกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และนายกุศล ชีวากร รองอธิบดีกรม พพ. 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด