ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกพ.เปิดให้ชุมชนยื่นขอใช้งบพัฒนากองทุนไฟฟ้าปี2560กว่า2,400ล้านบาทภายในเดือนกรกฎาคมนี้

กกพ.เปิดให้ชุมชนยื่นเสนอโครงการขอใช้งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี  2560กว่า2,400 ล้านบาท ภายใน ก.ค. 2559 เน้นโครงการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว คาดพิจารณาเสร็จ ก.ย.นี้   พร้อมจัดประกวดกองทุนฯและโครงการดีเด่นเป็นตัวอย่างให้ชุมชนอื่นๆ

น.ส.นฤภัทร  อมรโฆษิต เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) หรือ เรกูเลเตอร์ เปิดเผยว่า เรกูเลเตอร์กำหนดให้กลุ่มชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้าที่มีสิทธิ์ใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ยื่นเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนประจำปี  2560 มายังเรกูเลเตอร์ให้เสร็จภายในเดือน  ก.ค.นี้  โดยเรกูเลเตอร์จะเร่งพิจารณาให้เสร็จภายในเดือน ก.ย. 2559 

อย่างไรก็ตามคาดว่าโครงการที่จะเสนอเพื่อขอใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าประจำปี  2560  จะมีวงเงินไม่ต่ำกว่า  2,400  ล้านบาท  โดยเฉลี่ยแต่ละปีจะมีโครงการเสนอเข้ามาประมาณ  5,000 โครงการ  โดยงวดปี  2560 นั้น เรกูเลเตอร์กำหนดให้มุ่งเน้นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนระยะยาว  ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับภัยแล้งและการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการด้านสาธารณสุข  และโครงการด้านการศึกษา เป็นต้น 

นอกจากนี้เรกูเลเตอร์เตรียมจัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าดีเด่น  และโครงการดีเด่น ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านรอบโรงไฟฟ้าอื่นๆ ด้วย  ซึ่งคาดว่าจะประกาศผลในวันที่  9  ธ.ค.  2559  ต่อไป  

สำหรับในอนาคตจะมีกลุ่มโรงไฟฟ้าเกิดใหม่ที่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดกลางและเล็กมากขึ้น  ได้แก่  กลุ่มโรงไฟฟ้าประเภท ข.  หรือโรงไฟฟ้าขนาดกลางที่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน1-50 ล้านบาทต่อปี  และโรงไฟฟ้าประเภท ค. ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจ่ายเงินเข้ากองทุนไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี  

น.ส.นฤภัทร กล่าวว่า ตั้งแต่ปี  2555-2559 เรกูเลเตอร์ได้อนุมัติเงินสนับสนุนโครงการชุมชนไปแล้ว 23,259 โครงการ เป็นมูลค่ากว่า 10,604 ล้านบาท แบ่งเป็นกองทุนฯประเภทโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง 22,867 โครงการ  และกองทุนฯประเภทโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก 392 โครงการ

กลับสู่ข่าวทั้งหมด