ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกพ. ขยายเวลารับข้อเสนอขายไฟฟ้าชีวมวลพื้นที่ชายแดนใต้

กกพ. ขยายเวลารับข้อเสนอขายไฟฟ้า เพิ่มอีก 7 วัน เป็นระหว่างวันที่ 15 –30 มิ.ย. 59 จากเดิม กำหนดให้ยื่นช่วง 15-21 มิ.ย. ระบุต้องการให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เผยจะประกาศชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนแรกแง่คุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคภายใน 22 ก.ค. นี้ ก่อนแข่งราคาเป็นขั้นตอนสุดท้าย

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยถึงความพร้อมในการรับซื้อไฟฟ้าภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ในอัตรารับซื้อแบบ Feed-in Tariff (FiT) ระยะที่ 1 ประเภทชีวมวล ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี) ว่า กกพ. ได้ประกาศขยายเวลารับข้อเสนอขายไฟฟ้า เพิ่มอีก 7 วัน เป็นในช่วงวันที่ 15 –30 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา  09.00 น. – 16.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 19   ถ.พญาไท กรุงเทพฯ จากเดิมที่กำหนดให้รับข้อเสนอ 5 วัน ในช่วงวันที่ 15 –21 มิถุนายน 2559 เนื่องจากต้องการให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  โดยสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดและความคืบหน้าอื่นๆ เกี่ยวกับโครงการได้ทาง www.erc.or.th หรือ Call Center โทร. 1204

การรับซื้อเชื้อเพลิงประเภทชีวมวลในครั้งนี้ มีเป้าหมายการรับซื้อและกำลังการผลิตติดตั้งจำนวนไม่เกิน 36 เมกะวัตต์ และใช้วิธีการคัดเลือกแบบแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding) เช่นเดียวกันกับเชื้อเพลิงประเภทก๊าซชีวภาพที่ได้ประกาศผลการรับซื้อไปเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

ในส่วนของขั้นตอนการประเมินและคัดเลือกคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าประเภทชีวมวลนี้ จะเหมือนกับการคัดเลือกคำร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้าประเภทก๊าซชีวภาพ โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่น โดยผู้ยื่นต้องมีคุณสมบัติ เบื้องต้นของโครงการที่เสนอ เช่น จะต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน Adder หรือเงินอุดหนุนอื่นๆ หรือต้องไม่เคยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้ามาก่อน  เป็นต้น ซึ่งหากหากคุณสมบัติของผู้ยื่นไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผู้ยื่นรายนั้นจะไม่ได้รับการประเมินในขั้นตอนต่อไป โดย กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคในเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 หลังจากนั้น จึงเริ่มการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 2  คือ การประเมินข้อเสนอด้านราคาด้วยวิธีการเรียงลำดับราคา โดยเรียงลำดับผู้ยื่นที่เสนออัตราส่วนลด (เป็น %) ของอัตรา FiTF (FiT Fixed sinv อัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนคงที่) มากที่สุดก่อน และหากในกรณีที่มีผู้ยื่นเสนออัตราส่วนลดเท่ากัน ผู้ที่ยื่นก่อนจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกก่อน

ทั้งนี้ FiTF หรือ อัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนคงที่ คือ อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่คิดจากต้นทุนค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและค่าดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ตลอดอายุสัญญารับซื้อไฟฟ้า

กลับสู่ข่าวทั้งหมด