ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พพ.คาดกฎหมายอนุรักษ์พลังงานในอาคารเริ่มบังคับใช้ปีหน้า

  • Date : 16/05/2016, 13:50.
พพ.เดินหน้าร่างกฎหมายการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร คาดเริ่มบังคับใช้ได้ปีหน้า สำหรับอาคารสร้างใหม่และอาคารปรับปรุงที่มีเนื้อที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป พร้อมทยอยครอบคลุมถึงอาคารเนื้อที่ 2,000 ตารางเมตรในปี 2565 ระบุจะมีอาคารเกิดใหม่ไม่ต่ำกว่า 2,000 อาคารต่อปี  
 
นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผยว่า พพ.อยู่ระหว่างการร่างกฎหมายเกณฑ์มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ( Building Energy Code) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับการก่อสร้างอาคารใหม่และอาคารเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ ซึ่งต้องปฏิบัติตามการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร โดยเบื้องต้นคาดว่าในปี 2560 จะกำหนดใช้กับอาคารเนื้อที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป จากนั้นในปี 2562 จะกำหนดใช้กับอาคารเนื้อที่ 5,000 ตารางเมตร และปี 2565 กำหนดใช้กับอาคารเนื้อที่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป  
 
สำหรับร่างกฎหมายดังกล่าวนั้น ทาง พพ.จะหารือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ชำนาญการคุณวุฒิต่างๆ ในปลายเดือน พ.ค. นี้ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายฯ ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว และจะนำผลสรุปเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)และออกเป็นประกาศกรมฯ เพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไป
 
อย่างไรก็ตามอาคารที่จะเริ่มนำร่องใช้กับกฎหมายดังกล่าวจะเป็นอาคารภาคเอกชนเนื้อที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นได้ ซึ่งปัจจุบันอาคารเอกชนที่พร้อมเข้าร่วมนำร่องได้แก่ แสนสิริ ลุมพินี และ LPN เป็นต้น ส่วนอาคารภาครัฐนั้น มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ผ่านมากำหนดให้อาคารภาครัฐที่สร้างใหม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอาคารอนุรักษ์พลังงานแล้ว และที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2552-2558  พพ. ได้ตรวจแบบและออกใบรับรองให้ 400  อาคารแล้ว แบ่งเป็นภาครัฐ 346 อาคารและ เอกชน 54 อาคาร แต่หากร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้วิศวกรวิชาชีพจะต้องเป็นผู้เซ็นต์รับรองและรับผิดชอบการสร้างอาคารให้ถูกต้องตามกฎการอนุรักษ์พลังงานร่วมด้วย ซึ่งหากพบว่าไม่ปฏิบัติตามจะไม่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง รวมฝ่าผืนก่อสร้างจะมีโทษทั้งจำคุกและปรับต่อไป
 
สำหรับแผนการดำเนินการบังคับใช้มาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานนี้ อยู่ภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP 2015) กำหนดเป้าหมายการผลักดันให้อาคารก่อสร้างใหม่มีการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยจะมีผลประหยัดพลังงานรวมจนถึงปี 2579 อยู่ที่ 13,686 กิกะวัตต์ต่อชั่วโมง หรือ  1,166 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ
 
ทั้งนี้อาคารที่จะสร้างใหม่หรือปรับปรุงที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามร่างกฎหมายนี้ ได้แก่ 9 อาคาร คือ สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงาน อาคารชุด อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม อาคารสถานบริการ และอาคารศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 
โดยมาตฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย 6 มาตฐาน ได้แก่ 1.ระบบรอบอาคาร จะต้องมีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกอาคารและผนังหลังคา 2.ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จะต้องมีระดับความส่องสว่างสำหรับงานแต่ละประเภทจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกินค่าที่กำหนด 3.ระบบปรับอากาศ ในแต่ละประเภทและขนาดต่างๆ จะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่าพลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นเป็นไปตามที่กำหนด
 
4.อุปกรณ์ผลิตความร้อน จะต้องมีค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่กำนหด 5.การใช้พลังงานรวม กรณีที่การออกแบบไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามข้อ 1 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 ให้พิจารณาตามเกณฑ์การใช้พลังานโดยรวมขออาคารอ้างอิง โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบที่กำหนด และ 6.การใช้พลังงานหมุนเวียน ในระบบต่างๆ ของอาคาร คือ การส่งเสริมใช้แสงธรรมชาติเพื่อการส่องสว่าง และการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  
 
นายเกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสหกิจศึกษา กล่าวว่า อาคารที่จะเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายใหม่จะเป็นเฉพาะอาคารสร้างใหม่และอาคารที่จะปรับปรุง ซึ่งแต่ละปีจะมีอาคารสร้างใหม่ประมาณ 2,000 อาคาร และเป็นอาคารที่มีเนื้อที่เกิน 2,000 ตามรางเมตรด้วย ซึ่งบางปีมีการก่อสร้างมากกว่าอัตราดังกล่าวถึง 2 เท่า ตามสภาวะเศรษฐกิจ 
กลับสู่ข่าวทั้งหมด