ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เยือนเกาหลีใต้ ส่องระบบ Smart Grid ดูโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นมิตรชุมชน

เยือนเกาหลีใต้ ส่องระบบ Smart Grid ดูโรงไฟฟ้าถ่านหินใกล้ชิดชุมชน

“พลังงาน” เยือนเกาหลีใต้ ศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการด้านพลังงาน ทั้งระบบโครงข่าย Smart Grid City และโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ หวังปรับใช้เป็นต้นแบบวางโครงสร้างภาคพลังงานในประเทศไทย

วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2559 ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นำคณะสื่อมวลชน ศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี  ได้แก่ ระบบโครงข่าย Smart Grid City ที่เกาะเชจู โรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ที่เมืองดังจิน เพื่อศึกษาศักยภาพระบบบริหารจัดการด้านพลังงานอยู่ร่วมกับชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมนำมาปรับใช้ให้สอดรับกับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว หวังสร้างภาคพลังงานไทยให้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

                                     

ดร. อารีพงศ์ เปิดเผยว่า ภายใต้การขับเคลื่อนแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวนั้น การศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล และรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม  สาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้ถือเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานที่มีความทันสมัย และมีศักยภาพที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีรูปแบบการบริหารจัดการด้านพลังงานที่น่าสนใจหลายด้าน ที่สามารถศึกษาเป็นต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้สอดคล้องกับแผนบูรณาการพลังงานระยาวของประเทศไทยได้

                                                                         

ปัจจัยสำคัญที่กระทรวงพลังงานเลือกศึกษาดูงานในสาธารณรัฐเกาหลี เนื่องจากในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015) ได้กำหนดให้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่าย Smart Grid ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการนำร่องในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ในระบบโครงข่าย Smart Grid City ที่เกาะเชจู เรียกได้ว่าเป็นโครงการนำร่องด้าน Smart Grid แบบยั่งยืน และเป็นต้นแบบที่ควรศึกษา เนื่องจากมีการกำหนดแผนงานอย่างชัดเจน จากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชน โดยรัฐบาลลงทุนในสัดส่วน 30.7% และเอกชนจำนวน 69.3% ในรูปแบบ PPP : Public Private Partnership และได้ตั้งเป้าหมายให้มีการใช้รถไฟฟ้าในจำนวน 3,500 คัน ปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวน 500 คัน มีสถานีชาร์จไฟจำนวน 2,000 แห่ง สามารถรองรับรูปแบบวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่และสอดคล้องกับเมืองท่องเที่ยวอย่างเกาะเชจูได้เป็นอย่างดี ซึ่งโครงการดังกล่าวอาจจะนำมาปรับใช้ในเมืองท่องเที่ยวอย่างเกาะภูเก็ตได้ในอนาคต

                                                         

ในส่วนของการดูงานโรงไฟฟ้าถ่านหินนั้น ในแผน PDP 2015 กำหนดให้มีการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินจากปัจจุบัน 19% เป็น 23% ในปี 2579 ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนต์ดังจินเป็นโรงไฟฟ้าที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี มีการจัดตั้งสวัสดิการในการดูแลชุมชน อาทิ การส่งเสริมด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข การสร้างอาชีพให้ชุมชน อีกทั้งไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยโรงไฟฟ้าถ่านหินดังกล่าว เริ่มเดินเครื่องผลิตในโรงที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมีทั้งหมดจำนวน 8 โรง กำลังการผลิตรวม 4,000 เมกะวัตต์ ใช้ถ่านหินลิกไนต์ชนิดบีทูมินัสเป็นเชื้อเพลิง และนำเข้า 100% จากประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และแอฟริกาใต้ อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าว ประชาชนในพื้นที่ต่างคัดค้าน แต่ทางโครงการได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และดำเนินการแก้ปัญหาจนสามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้สำเร็จและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการนำการบริหารจัดการเกี่ยวกับชุมชนมาปรับใช้ในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดในประเทศไทยได้

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด