ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอ็กโกกรุ๊ปจับมือกระทรวงพลังงาน สพฐ. สร้างเครือข่ายต้นแบบโรงเรียนและครูให้ความรู้ด้านพลังงาน

เอ็กโก กรุ๊ป จับมือ กระทรวงพลังงาน และสพฐ สร้างเครือข่ายต้นแบบ โรงเรียนและครู ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าถึงนักเรียนกว่า 5 หมื่นคน

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ร่วมมือกับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สร้างเครือข่ายต้นแบบ "โรงเรียนและครู" ที่ให้ความรู้ด้านพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวัน และสามารถขยายผลไปสู่สังคมวงกว้าง โดยดำเนินการมาต่อเนื่อง 3 ปี (2556-2558) ภายใต้โครงการ พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง 

ทั้งนี้ได้มอบรางวัลให้  5 โรงเรียนต้นแบบพลังงานเพื่อชีวิต และ 18 ครูต้นแบบ ต้นทางความรู้ ซึ่งคัดเลือกจาก 60 โรงเรียนทั่วประเทศที่ร่วมโครงการฯ ที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานด้านวิชาการได้อย่างกลมกลืน นำไปสู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตของโรงเรียน และเป็นการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนด้วย 

"กระทรวงพลังงานคาดหวังให้มีตำราด้านพลังงานแทรกในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ชั้นพื้นฐาน อาชีวะ แต่ไม่อยากให้เป็นการบังคับ แต่อยากให้รู้ด้วยจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนี้ทำให้นักเรียนสนใจด้านพลังงานมากขึ้น เข้าใจและถ่ายทอดการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไปสู่ครอบครัวและสังคมได้มากขึ้นด้วย แต่ผมอยากให้ลงลึกมากกว่านี้ ให้ก้าวไปสู่วิชาชีพในอนาคตได้ด้วย" พล.อ.อนันตพร กล่าว

นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า ต้องการให้เกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม โดยเอ็กโก ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ของแต่ละหน่วยงานไปสู่โรงเรียนและครู ซึ่งเป็นต้นทางการเรียนรู้ของสังคมไทย และขยายไปสู่ชุมชนในแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งหวังให้โรงเรียน ครู เยาวชนและชุมชน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายในระดับท้องถิ่นเพื่อเป็นรากฐานของสังคมที่เข้มแข็งต่อไป

"ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาโรงเรียนและครูที่ร่วมโครงการได้สร้างสรรค์ผลการเรียนรู้โดยใช้ 3 เครื่องมือ คือ หลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ แผนที่วิถีพอเพียง และการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งก่อให้เกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้พอเพียงและสอดคล้องกับวิถีท้องถิ่น ต่อไปเอ็กโกจะขยายผลไปยังโรงเรียนที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก และให้โรงไฟฟ้าเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานต่อไปด้วย"นายชนินทร์ กล่าว

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กล่าวว่า โครงการโรงเรียนและครูต้นแบบทำให้เกิดความร่วมมือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเกิดการสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านพลังงานหลายรูปแบบ ซึ่งความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสรารด้านพลังงานของประเทศ และเป็นรากฐานสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานต่อไป

โดยโครงการดังกล่าวมี 60 โรงเรียนทั่วประเทศร่วมโครงการ และเกิดเป็นเครือข่ายครูจำนวน 806 คน และโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ถือเป็นหนึ่งในแหล่งการเรียนรู้ด้านพลังงาน มีการสร้างสรรค์ 243 แผนการเรียนการสอนที่บูรการแนวคิด พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง  ช่วยเปิดวงจรความคิดด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมรอบด้านให้เยาวชนถึง 50,580 คน 

สำหรับโรงเรียนต้นแบบพลังชีวิตฯ ที่ได้รับรางวัล 5 โรงเรียน ได้แก่ ระดับประถมศึกษาที่ได้รางวัลระดับดีเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนบ้านหว้า จ.ขอนแก่น และระดับดีเด่น ได้แก่  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก จ.เชียงใหม่ ส่วนระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รางวัลระดับดีเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" จ.แม่ฮ่องสอน และระดับดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จ.ชัยภูมิ และโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จ.เชียงราย 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด