ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พพ.ปั้นวิทยากรด้านอนุรักษ์พลังงาน7,000คน

พพ.ปั้นวิทยากรด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน7,000คนจากสถาบันศึกษา370แห่งหวังให้นำความรู้ไปถ่ายทอดปลูกฝังควมคิดด้านอนุรักษ์ให้กับเยาวชน

เมื่อวันที่4 พ.ค.2558  นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมคณะวิทยากรหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซียงฉินรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าร่วมในพิธี ซึ่ง ภายในงานมีการแนะนำสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย และภาพรวมโครงการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ 

โครงการฝึกอบรมคณะวิทยากรหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งจะเริ่มจัดอบรมตั้งแต่ที่ 11 พ.ค. - 18 มิ.ย.2559 นี้   จะเป็นการปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนการสอน หรือ e-learning ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ไฟฟ้า,เครื่องกล) ที่ใช้สอนนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. รวมไปถึงทดสอบหลักสูตรและสื่อที่พัฒนาขึ้นให้กับครูผู้สอนที่ได้รับคัดเลือกจากสถาบันการอาชีวศึกษา    โดยที่มีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นศูนย์ฝึกอบรม จำนวน 30 ศูนย์  มีสถานศึกษาส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 370 แห่ง และมีครูผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมประมาณ 7,000 คน อันจะนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีศักยภาพพร้อมปลูกฝังความคิดและพฤติกรรมสู่เยาวชนทั้งในระดับ ปวช.และปวส. เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน  ต่อไป

กลับสู่ข่าวทั้งหมด