ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยืนยันกฟผ.ต้องปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนาคนหลัง4-5ปีข้างหน้าจะมีคนเกษียณกว่า6พันคน

  • Date : 2018-05-16 17:10:11

ผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่ ยืนยันต่อพนักงาน กฟผ.ต้องปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนาคน โดย อีก 4-5 ปีข้างหน้ากฟผ.จะมีบุคลากรเกษียณ 6,000 คน แต่จะรับเพิ่มเฉพาะสาขาวิชาชีพที่มีความจำเป็น พร้อมนำองค์กรพิสูจน์ให้สังคมเห็นคุณค่าของการมีกฟผ.ที่ต้องดำรงอยู่เพื่อความสุขของคนไทย

 เว็ปไซต์กฟผ.www.egat.co.th เผยแพร่ข่าวที่ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนที่ 14 แถลงนโยบายต่อพนักงาน กฟผ.อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15พ.ค. 2561 โดยมีแนวนโยบาย 7 ข้อ ที่จะดำเนินการในช่วงที่อยู่ในตำแหน่ง เพื่อทำให้ กฟผ. มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นยืนหยัดความสำเร็จในภารกิจหลัก เสริมสร้างธุรกิจใหม่ และให้ความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ในระยะยาว โดยขอให้ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมั่นในองค์การ และร่วมมือกันทำงานเพื่อประโยชน์ประเทศชาติเป็นสำคัญ

ทั้งนี้สาระสำคัญโดยสรุปทั้ง7ข้อ ที่นายวิบูลย์ แถลงนโยบายต่อพนักงาน กฟผ. ได้แก่  การปรับโครงสร้างและพัฒนาคน เนื่องจากภายใน 4 - 5 ปีข้างหน้า จะมีผู้เกษียณอายุกว่า 6,000 คน ดังนั้น จึงต้องมีการปรับตัว ปรับการทำงาน ปรับโครงสร้างให้มีความกระชับคล่องตัว โดยดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ กฟผ. หากผ่านความเห็นชอบแล้วจะมีการชี้แจงกับผู้ปฏิบัติงานต่อไป ยืนยันว่าไม่มีการปลดพนักงานแน่นอน ส่วนในอนาคตอาจมีการเปิดรับพนักงานเพิ่มในสาขาวิชาชีพที่มีความจำเป็น นอกจากนี้ยังจะเร่งสร้างระบบสืบทอดตำแหน่ง (Successor) ทั้งตำแหน่งภายใน กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม ทั้งยังจะยึดนโยบายเรื่องลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น (LEAN) เพื่อให้งานขององค์การมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กฟผ.จะก้าวสู่องค์การแห่งความภาคภูมิใจของประเทศ โดย กฟผ. ต้องแสดงให้เห็นว่า กฟผ. ต้องดำรงอยู่เพื่อความสุขของคนไทย และเป็นกลไกสำคัญของประเทศ โดยพนักงานทุกคนเป็นเสมือนผู้แทนภาพลักษณ์ กฟผ. ทุกคนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนได้

“จะทำอย่างไรให้คนในประเทศเห็นว่าควรมี กฟผ. อยู่ และต้องเห็นค่า กฟผ. ในวันนี้ ไม่ใช่ในวันที่ไม่มี กฟผ. อยู่แล้ว”

ผลักดันงานโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามแผน ซึ่งเป็นงานหลักของ กฟผ. ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP 2015 ให้สำเร็จ ทั้งโครงการโรงไฟฟ้า อาทิ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าบางปะกง เครื่องที่ 1 - 2 และโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 - 7 รวมถึงโรงไฟฟ้ากระบี่และเทพา เนื่องจากยังอยู่ในแผน PDP 2015 ด้านโครงการระบบส่ง ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคกลางและภาคใต้ ขนาด 500 KV ซึ่งได้เดินหน้าโครงการไปแล้วบางส่วน และบางส่วนอยู่ระหว่างการออกแบบ เพื่อสร้างความพร้อมให้ประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลางของ ASEAN POWER GRID และรองรับพลังงานหมุนเวียน

นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการด้านเชื้อเพลิงที่ต้องทำให้สำเร็จ คือ การจัดหาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว( LNG ) ไม่เกิน 1.5 ล้านตัน ในปี 2561 และการดำเนินโครงการคลัง LNG ลอยน้ำ (FSRU) 5 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2567 ซึ่งหากดำเนินการได้จะสามารถต่อยอดไปถึงการเข้าไปลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อไป

สำหรับโครงการพลังงานหมุนเวียน อาทิ โครงการโซลาร์ลอยน้ำในเขื่อนของ กฟผ. โครงการพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน โครงการชีวมวลประชารัฐวิสาหกิจ ซึ่งโครงการชีวมวลนี้อาจสามารถแก้ไขปัญหาสายส่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ในบางพื้นที่ ส่วนจะมีการเพิ่มเติมสัดส่วนกำลังผลิตในโรงไฟฟ้าชนิดไหนอย่างไรต้องรอแผน PDP ฉบับใหม่ ที่คาดว่าจะออกในราวเดือนก.ค. – ส.ค. 2561

 ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับชาวบ้าน เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงร่วมของชุมชนก่อนเดินหน้าโครงการ ทั้งโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโครงการก่อสร้างระบบส่ง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการไม่ยอมรับการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ดังเช่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

แสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่ออนาคตสู่เวทีโลก เน้นสิ่งประดิษฐ์และแนวคิดใหม่ โดยเฉพาะนวัตกรรมที่ กฟผ. คิดค้นมาได้ เพื่อนำไปต่อยอดจากของเดิมหรือนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จแล้ว โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบอื่นที่ไม่จำกัดเพียงแวดวงพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น

สร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่ ได้แก่ การพัฒนาผลงานวิจัย สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือตลาดใหม่ เพื่อต่อยอดธุรกิจของ กฟผ. ร่วมถึงการร่วมมือกับเอกชน โครงการประชารัฐ การขยายงานผ่านบริษัทในกลุ่ม กฟผ.

**ขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซต์ www.egat.co.th

กลับสู่ข่าวทั้งหมด