ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สนพ.ส่งแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน2,000เมกะวัตต์คืนกฟผ.

สนพ.ส่งคืนแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 20 ปี กฟผ. โดยให้รอความชัดเจนทางนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ รอการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว(Power Development Plan -PDP) ที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
 
แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 20 ปี ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ปรับเพิ่มจาก 500 เมกะวัตต์ เป็น 2,000 เมกะวัตต์ และผ่านความเห็นชอบจากบอร์ด กฟผ. ในชุดที่มีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็นประธานบอร์ด  ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.2560  และมีการนำเสนอต่อมาให้กระทรวงพลังงาน เพื่อพิจารณานำไปบรรจุไว้ในแผน PDP ตั้งแต่ปลายปี 2560 นั้น  ล่าสุด ทางสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  ในฐานะหน่วยงานที่เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองแผนดังกล่าว ได้มีการส่งคืนแผนกลับไปให้ทาง กฟผ.แล้ว เนื่องจากต้องรอนโยบายด้านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนจาก นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ว่าจะยังคงกำหนดสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนที่ลงทุนโดย กฟผ. เอาไว้ที่ 500 เมกะวัตต์ ตามแผนเดิม หรือจะเพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้นไปเป็นเท่าไหร่  หรือจะยกเลิกสัดส่วนทั้งหมดของ กฟผ. และเปิดให้มีการแข่งขันกันกับภาคเอกชน  รวมทั้งต้องรอให้มีการจัดทำแผนPDP เสร็จสิ้นก่อน
 
สำหรับแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 20 ปีของ กฟผ. ที่จัดทำเพิ่มเติมจาก 500 เมกะวัตต์ เป็น 2,000 เมกะวัตต์ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนก่อนนั้น กฟผ. เตรียมที่ จะลงทุนเองทั้งหมด โดยเน้นไปที่การลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด คือ 900 เมกะวัตต์ รองลงมาคือ ชีวมวล 595 เมกะวัตต์ และพลังงานลม 229 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 172,600 ล้านบาท
 
กลับสู่ข่าวทั้งหมด