ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการระบุส่งเสริม Prosumer เร็วเกินไป ผู้ใช้ไฟทั่วไปต้องแบกภาระค่าไฟ

  • Date : 2017-12-14 11:39:59

นักวิชาการ ชี้แนวคิด “Prosumer” ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ ประกาศหนุน หากส่งเสริมเร็วเกินไป จะทำให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมสูงขึ้น และเกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ต้องแบกภาระต้นทุนค่าไฟแทน แนะรัฐบาลต้องวางระบบรองรับให้พร้อมก่อน ทั้งเรื่อง มิเตอร์อัจฉริยะ(Smart Meter ) และการกำหนดราคาซื้อขายของกลุ่ม Prosumer ที่หน่วยงานการไฟฟ้า จะรับซื้อไฟฟ้าในราคาถูก แต่ขายไฟฟ้าให้กับคนกลุ่มนี้ในราคาแพงกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป  

รศ.ดร.ภิญโญ มีชำนะ อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึง นโยบายของนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการสนับสนุนเรื่อง Prosumer หรือการผลิตไฟฟ้าใช้เองและซื้อขายกันเองของประชาชนว่า  ประเทศไทยจะสามารถใช้ระบบ Prosumer ได้ก็ต่อเมื่อมีการผลิตไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ทั้งประเทศแล้วเท่านั้น 

เนื่องจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเองใช้เองและขายกันเอง จะทำได้เฉพาะคนบางกลุ่มที่มีศักยภาพทางการเงิน  เท่านั้น และหากปล่อยให้มีกลุ่ม Prosumer มีจำนวนมากเกินไป จะส่งผลให้ภาครัฐต้องเตรียมสำรองไฟฟ้าไว้รองรับ (Back Up) ในกรณีบางช่วงเวลาที่ Prosumer ผลิตไฟฟ้าไม่ได้จากความไม่แน่นอนของธรรมชาติ เช่น กลางคืนไม่มีแสงแดด ทำให้โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าไม่ได้ ก็จะมาซื้อไฟฟ้าจากระบบรวมไปใช้ เพื่อป้องกันไฟฟ้าตกหรือดับ  ซึ่งการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องมีการ สำรองไฟฟ้ารองรับ ก็ถือเป็นต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นประชาชนกลุ่มที่ไม่สามารถติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเองได้จะเสียเปรียบที่ต้องมาแบกรับค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่เป็นการยุติธรรมต่อสังคมโดยรวม   

นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าระบบ Prosumer เป็นระบบที่ประเทศพัฒนาแล้วนำมาใช้ เช่น เยอรมนี เดนมาร์ก เนื่องจากประเทศที่พัฒนาแล้ว มีการผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอและอิ่มตัวแล้ว และมีทุนพร้อมที่จะจ่ายค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน   โดยหากประเทศไทยจะส่งเสริมระบบ Prosumer ได้ ก็ต่อเมื่อประเทศพัฒนาไปสู่จุดที่มีไฟฟ้าเพียงพอทุกพื้นที่แล้วเท่านั้น 

ดร.อุริช อัชชโคสิต นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กล่าวว่า ระบบ Prosumer มีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยข้อดี จะเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทำให้มีงานมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการก็อยากเห็นนโยบายแบบต่อเนื่องไป 20 ปี ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว หรือ PDP ไม่อยากให้เร่งส่งเสริมทีเดียวแล้วหายไป 

แต่ในส่วนของข้อเสียที่ต้องระวัง คือ การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมประเทศเพิ่มขึ้นแน่นอน จากการต้องมีการสำรองไฟฟ้าไว้รองรับกลุ่ม Prosumer ซึ่งจะเกิดความไม่ยุติธรรมกับผู้ที่ไม่ได้ติดตั้งไฟฟ้าใช้เอง ดังนั้นภาครัฐควรหากลไกที่สร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายที่ใช้ไฟฟ้า 

โดยกลุ่ม Prosumer จะต้องใช้ระบบมิเตอร์อัจฉริยะมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการผลิตและขายไฟฟ้า และการคิดค่าไฟฟ้าต้องแตกต่างจากผู้ใช้ทั่วไป คือ หาก Prosumer มีการผลิตและขายไฟฟ้าเข้าระบบ ทางการไฟฟ้าควรรับซื้อในราคาต่ำกว่าราคาต้นทุนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ขายให้กับการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)และการไฟฟ้ส่วนภูมิภาค(PEA) ขณะเดียวกัน ทางการไฟฟ้าก็ควรขายไฟฟ้าให้ Prosumer ในราคาที่สูง หรือ ซื้อถูกขายแพง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสมกับสังคมโดยรวม 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด