ข่าวที่เกี่ยวข้อง

" อนันตพร " สั่งขยายผลโครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์สำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตร

  • Date : 2017-11-24 08:15:35
รัฐมนตรีพลังงาน “พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์” สั่งพลังงานจังหวัดขยายผลโครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์สำหรับสูบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร  หวังช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่ม  ชู พลังงานจังหวัดน่าน เป็นต้นแบบ  ด้านปลัดพลังงาน "ธรรมยศ ศรีช่วย ระบุปี 2561 จะใช้งบกองทุนอนุรักษ์พลังงานกว่า 100 ล้านบาท ให้พลังงานจังหวัด ใช้เพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทนในชุมชนทั่วประเทศ
 
วันที่ 24 พ.ย. 2560 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยนายธรรมยศ  ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชน  ลงพื้นที่  บ้านหาดเค็ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการใช้งบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้ “โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน (Block Grant)  ซึ่งให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์สำหรับสูบน้ำเพื่อการเกษตรกรรม
 
พลเอก อนันตพร  กล่าวว่า ต้องการให้พลังงานจังหวัดต่างๆ นำเทคโนโลยีพลังงานมาเป็นส่วนช่วยสร้างรายได้ให้เกษตกรเพิ่มขึ้น โดยให้พลังงานจังหวัดน่านถือเป็นต้นแบบด้านการนำโซลาร์เซลล์มาผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้สูบน้ำเพื่อการเกษตร  ซึ่งส่งผลดีต่อพืชผลทางการเกษตรและช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น โดยตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ บ้านหาดเค็ดและบ้านสบยาว ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน   ที่พลังงานจังหวัด ในพื้นที่อื่นๆสามารถนำไปขยายผลปรับใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้ต่อไป
 
สำหรับบ้านหาดเค็ด ได้รับเงินสนับสนุนประมาณ 478,000 บาท ผลิตไฟฟ้าขนาด 4,200 วัตต์ พร้อมถังพักน้ำคอนกรีต ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด นำไปติดตั้งบนพื้นที่สูงกว่าแหล่งน้ำประมาณ 30 เมตร และจ่ายน้ำด้วยระบบท่อไปยังแปลงเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและเกษตรกรอื่นๆ จำนวน 293 ราย ในพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหาดเค็ด หมู่ที่ 9 บ้านใหม่สามัคคี และหมู่ที่ 4 บ้านเมืองหลวง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 700 ไร่ ซึ่งภายหลังจากที่มีการจัดการระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงในแต่ละพื้นที่แล้ว ทำให้กลุ่มเกษตรกร เช่น กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 10% หรือเพิ่มเป็น 522 ตัน คิดเป็นมูลค่า 6.5 ล้านบาท ที่สำคัญยังสามารถพัฒนาเป็นมะม่วงส่งออกไปขายยังต่างประเทศสร้างรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ ยังสามารถต่อยอดไปสู่การปลูกพืชหลังนา  พืชผักนอกฤดูกาล ทำให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริม มีรายได้ที่ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
ส่วนพื้นที่บ้านสบยาว ได้สนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเกษตรกรอื่นๆ จำนวน 50 ราย ในพื้นที่ 620 ไร่ ภายใต้งบประมาณ 478,000 บาท ผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ขนาด 4,200 วัตต์ พร้อมถังพักน้ำคอนกรีต ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ติดตั้งบนพื้นที่สูงกว่าแหล่งน้ำประมาณ 70 เมตร และจ่ายน้ำด้วยระบบท่อไปยังแปลงเกษตรของเกษตรกร ซึ่งได้ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนสามารถเพิ่มรอบในการเลี้ยงหนอนไหมได้ 25-30%  ส่งผลให้เกษตรกรมีรายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ารายละ 20,000 บาท  
 
ด้านนายธรรมยศ  ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า คาดว่าในปีงบประมาณ 2561 กระทรวงพลังงานจะนำเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมาสนับสนุนโครงการของพลังงานจังหวัดต่างๆทั่วประเทศประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน และอยู่บนเงื่อนไขว่าเมื่อ สนับสนุนไปแล้วจะต้องมีผู้ดูแลอุปกรณ์หรือโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป 
 
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาพลังงานจังหวัดต่างๆได้เข้าไปสนับสนุนชุมชนด้านพลังงานในรูปแบบที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น โครงการเตาอบ พลังงานแสงอาทิตย์และโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง และโคงการโซล่าร์สูบน้ำ900 บ่อ
 
 
กลับสู่ข่าวทั้งหมด