ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คาด ทีโออาร์ แหล่งเอราวัณ บงกช เสร็จสิ้นภายใน พ.ย. หาก ครม. เห็นชอบ เปิดประมูลได้ทันที

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เร่งจัดทำรายละเอียดเงื่อนไขการประมูล (TOR) แหล่งปิโตรเลียมเอราวัณ และ บงกช คาดเสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ย. 2560 นี้ ระบุทำคู่ขนานกับกฎหมายลูก “ร่างแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตพ.ศ. ...” ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเป็นร่างกฎหมายลูกฉบับสุดท้าย ชี้ หาก ครม. เห็นชอบทั้ง TOR และร่างดังกล่าว กระทรวงพลังงานสามารถเปิดประมูลได้ทันที

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยถึงกระบวนการเตรียมเปิดประมูลสำรวจและผลิตแหล่งปิโตรเลียมหมดอายุ ในแหล่งเอราวัณและบงกช ว่า ขณะนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำลังพิจารณาร่างเงื่อนไขการประมูล (TOR) แหล่งเอราวัณและบงกช ซึ่งทำควบคู่ไปกับ “ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ....” ซึ่งเป็นกฎหมายลูกฉบับสุดท้ายจากทั้งหมด 4 ฉบับ (ไม่นับรวม TOR) โดยขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

ทั้งนี้ กรมฯ คาดว่าจะกำหนดรายละเอียดร่าง TOR เสร็จสิ้นในเดือน พ.ย. 2560 นี้ และจะเสนอคณะกรรมการปิโตรเลียม และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป และหากร่าง TOR พร้อมด้วยกฎกระทรวงดังกล่าวผ่านการพิจารณาของ ครม. แล้ว กระทรวงพลังงานจะสามารถประกาศเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณและบงกชได้ทันที

ที่ผ่านมา ครม. ได้เห็นชอบร่างกฎหมายลูกไปแล้ว 3 ฉบับ โดยฉบับล่าสุดเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 21 พ.ย.2560 คือ “ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต และสัญญาจ้างบริการ พ.ศ. .... “ โดยสาระสำคัญกำหนดไว้ ดังนี้

คำขอสัมปทาน 10,000 บาท แบ่งเป็นกรณีคำขอสัมปทาน 50,000 บาท กรณีคำขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต 50,000 บาท และกรณีคำขอเป็นผู้รับสัญญาจ้างบริการ  50,000 บาท

2. ค่าสงวนพื้นที่แต่ละแห่ง ตารางกิโลเมตรละ 100,000 บาท

3. ค่ารังวัด กม.ละ 250 บาท

4. ค่าหลักเขตบนที่ดิน หลักละ   750 บาท

ทั้งนี้ กฎหมายลูกที่เห็นชอบแล้วรวม 3 ฉบับประกอบด้วย

1. ร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการนำส่งค่าภาคหลวงให้แก่รัฐ สำหรับผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ....

2. ร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ....

3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต และ สัญญาจ้างบริการ พ.ศ. .... 

ส่วนฉบับสุดท้าย ฉบับที่ 4. ร่างกฎกระทรวง กำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. .... กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของกฤษฎีกา เพื่อรอเข้าสู่การพิจารณาของครม.ต่อไป

 

 

กลับสู่ข่าวทั้งหมด