ข่าวทั้งหมด

Date : 07 / 02 / 2018

 • Date : 07 / 02 / 2018
  เร่งมาตรการDemand Response แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าความมั่นคงไฟฟ้าภาคใต้ให้ทัน เม.ย.ปีนี้

  ในวงเสวนา “ผ่าทางตัน โรงไฟฟ้าถ่านหิน “ ซึ่งจัดโดยชมรมคอลัมนิสต์  นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย กระทรวงพลังงานประกาศจะใช้มาตรการขอความร่วมมือในการลดใช้ไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟ หรือ Demand Response-DR แบบเข้มข้นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความมั่นคงไฟฟ้าภาคใต้ ให้ทันเกิดPeak ไฟฟ้าภาคใต้ปีนี้  และการเร่งขยายระบบสายส่ง ให้สามารถส่งไฟฟ้าจากภาคกลางลงมาได้มากขึ้น หลังโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามแผนที่วางไว้   โดยย้ำในอนาคตพื้นที่ภาคใต้ยังมีความจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก ในขณะที่ผู้บริหาร บริษัทเกาะกง ยูติลิตี้ เสนอตัวขายไฟจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเกาะกง  กัมพูชา ขนาด4,000 เมกะวัตต์ ให้รัฐบาล เป็นทางเลือก

  ในการจัดเสวนาระดมความคิดเรื่อง “ผ่าทางตัน โรงไฟฟ้าถ่านหิน “ซึ่งจัดโดยชมรมคอลัมนิสต์  นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2561 นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า  ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่า 400 เมกะวัตต์ แล้วในปีนี้  ในขณะที่ระบบสายส่งในภาคใต้ ที่ส่งป้อนจังหวัดภูเก็ต ยังมีขนาด แรงดัน 230 เควี ทำให้รัฐ  มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงไฟฟ้า รัฐจึงต้องเร่งมาตรการ Demand Response-DR แบบเข้มข้น มาใช้เพื่อลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand)ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือน เม.ย. –พ.ค.  เพื่อไม่ให้ จ.ภูเก็ต มีปัญหาไฟฟ้าตกหรือดับ

  ทั้งนี้รัฐมีการวางแผนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ ขนาด 800 เมกะวัตต์ เพื่อมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่เดิมจะต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ เชิงพาณิชย์ ได้ในปี2562 แต่เมื่อการดำเนินโครงการดังกล่าวถูกต่อต้าน จนรัฐบาลตัดสินใจชะลอโครงการออกไปและให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ใหม่ รวมทั้งทำความเข้าใจกับประชาชนให้มีความชัดเจน ภายในระยะเวลา 3ปี   จึงจำเป็นต้องหามาตรการอื่นมาใช้ลดผลกระทบ

  โดยมาตรการ   Demand Response ที่จะนำมาใช้ในช่วงเดือนเม.ย. –พ.ค. 2561 นั้น จะเน้นในพื้นที่ปลายสายส่งที่มีความต้องการใช้ไฟสูง  โดยรัฐ จะมีมาตรการจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟเองจากรูปแบบการใช้ปกติ เพื่อลด Peak Demand ลงให้ได้ประมาณ 50-100เมกะวัตต์  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า  โดยที่ผ่านมา มาตรการดังกล่าวเคยถูกทดลองใช้มาแล้ว ในช่วงปี 2556- 2557เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตแหล่งก๊าซ ยาดานาของเมียนมา และวิกฤตแหล่งก๊าซพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย หรือ JDA

  สำหรับการเร่งขยายระบบสายส่ง จาก230เควี เป็น 500 เควี นั้น รัฐจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3-4 ปีข้างหน้านี้ ซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงไฟฟ้าภาคใต้ไปได้ในระยะสั้น  ส่วนระยะต่อไป ภาคใต้จำเป็นจะต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักในพื้นที่ จากปัจจุบันที่มีโรงไฟฟ้าหลักเพียง2โรง เท่านั้น คือโรงไฟฟ้าขนอม ขนาด 930 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าจะนะ ขนาด 1,476 เมกะวัตต์        

   “การที่รัฐวางแผนให้มีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ภาคใต้ ไม่ใช่ว่ารัฐอยากจะสร้าง แต่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า เชื้อเพลิงถ่านหินจะช่วยปิดจุดเสี่ยงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ที่พึ่งพาก๊าซมากเกินไป   อยากให้ประชาชนมองภาพรวม ไม่ใช่มองเฉพาะจุดของจังหวัด  ถ้ามองในระดับประเทศไม่ได้ ก็อยากให้มองเฉพาะส่วนของภาคใต้ ซึ่งมีปัญหาความมั่นคงไฟฟ้าที่แตกต่างจากภาคอื่น  “ นายทวารัฐ กล่าว

  นาย นายบรรพต แสงเขียว รองประธาน บริษัท เกาะกง ยูทิลิตี้ จำกัด กล่าวว่า มีข้อเสนอใหม่ ที่จะให้รัฐซื้อไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าถ่านหินจากประเทศเพื่อนบ้าน แล้วเชื่อมโยงระบบสายส่ง มาเพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงไฟฟ้าในภาคใต้ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งของคนในสังคม   โดย ปัจจุบันบริษัท เกาะกง ยูทิลิตี้ จำกัด ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชาให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา สามารถสร้างกำลังการผลิตไฟฟ้าได้ถึงปีละ 4,000 เมกะวัตต์ สามารถส่งกระแสไฟฟ้ามายังพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้ในราคาหน่วยละ 2.76 บาท  ซึ่งถูกกว่าการสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซแอลเอ็นจีนำเข้า

  ด้าน นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน  กล่าวว่า ทางออกที่จะช่วยผ่าทางตัน โรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้  ภาครัฐจะต้องคิดใหม่ ทำใหม่ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่  โดยจะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น  ที่ให้มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานที่และโครงการในระดับจังหวัด และให้ชุมชนเป็นผู้เสนอสถานที่และโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของรัฐ รวมทั้งกำหนดสิทธิประโยชน์ ผลตอบแทน มาตรการดูแลผลกระทบ

  การให้หน่วยงานที่เป็นกลางเป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA)  โดยให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาตั้งแต่เริ่มแรก  รวมทั้งปฎิบัติการประชาสัมพันธ์เชิงรุก อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มโครงการ 

Date : 06 / 02 / 2018

 • Date : 06 / 02 / 2018
  GGCเผยกลุ่มกรีนอีสานปาล์ม กำลังจะได้รับมาตรฐานจากRSPOภายใน2เดือนนี้

  GGC บริษัทในเครือของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) เผยข่าวดีผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ภาคอีสาน เมื่อองค์กร Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)ซึ่งเป็นมาตรฐานกลุ่มค้าปาล์มของยุโรป เตรียมให้ใบรับรองมาตรฐานกับ “กลุ่มกรีนอีสานปาล์ม” เป็นรายแรกของภาคอีสาน ภายใน 2 เดือนนี้ ส่งผลให้สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มไปขายในสหภาพยุโรปได้  โดยบริษัทยังตั้งเป้าหมายที่จะส่งเสริมการปลูกให้ได้ 1 ล้านไร่ ภายใน 10 ปี หรือปี 2569  

  นายจิรวัฒน์ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด(มหาชน)หรือ GGC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) เปิดเผยว่า หลังจาก GGC ได้ร่วมมือกับโรงสกัดน้ำมันปาล์มของบริษัท อีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม จำกัด และบริษัท โฮมปาล์ม จำกัด จัดตั้งกลุ่มกรีนอีสานปาล์มขึ้น เมื่อปี 2559 เพื่อผลักดันให้เกษตรกรภาคอีสานตอนบนหันมาปลูกปาล์มน้ำมันแบบยั่งยืนและครบวงจร ในจังหวัดสกลนคร บึงกาฬ หนองบัวลำภู และนครพนม เป็นต้น ล่าสุดกลุ่มกรีนอีสานปาล์มกำลังจะได้รับรองมาตรฐาน RSPO หรือ Roundtable on Sustainable Palm Oil ซึ่งเป็นมาตรฐานกลุ่มค้าปาล์มของยุโรป โดยคาดว่าจะได้รับใบรับรองดังกล่าวภายใน 2 เดือนจากนี้ และจะทำให้กลุ่มกรีนอีสานปาล์มกลายเป็นกลุ่มแรกในภาคอีสานที่จะได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว  ซึ่งจะส่งผลดีให้สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มไปประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปได้

  นอกจากนี้เริ่มมีผู้ประกอบการสนใจหันมาตั้งโรงสกัดน้ำมันปาล์มในภาคอีสานเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรร่วมปลูกปาล์มในภาคอีสานมากขึ้นกว่า 4 หมื่นไร่ ในปัจจุบัน โดยบริษัทยังคงตั้งเป้าหมายที่จะส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันในภาคอีสานได้ให้ 1 ล้านไร่ ภายใน 10 ปี หรือปี 2569 นี้

  สำหรับมาตรฐาน RSPO ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ควบคุมเรื่องการเพาะปลูกโดยไม่บุกรุกป่าสงวน หรือ ปลูกในพื้นที่ที่มีโฉนดชัดเจน มีการจัดทำบัญชีผลผลิตการซื้อขายปาล์มน้ำมันของเกษตรกรอย่างชัดเจน โดยต่างประเทศจะให้ราคาที่สูงและต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ RSPO ประมาณ 70 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

Date : 05 / 02 / 2018

 • Date : 05 / 02 / 2018
  รัฐมนตรีพลังงานแจงไม่ได้สั่งยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา หลังชาวเทพาบุกยื่นหนังสือถึงกระทรวง

  รัฐมนตรีพลังงาน ยืนยันยังไม่เลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เพียงขอเวลาศึกษาความเหมาะสมพื้นที่ก่อน เหตุพื้นที่ตั้งเดิม 700 ไร่ในโครงการติดปัญหาพื้นที่สาธารณะตามกฎหมาย ไม่สามารถออกโฉนดให้ได้ ในขณะที่ชาวเทพากว่า100คน จาก 66 องค์กรบุกยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีพลังงานถึงที่กระทรวงพลังงาน เสนอให้บรรจุโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า(Power Development Plan –PDP )ที่อยู่ในระหว่างการจัดทำขึ้นใหม่ ด้านเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน เตรียมเดินทางมาทำเนียบ 8 ก.พ. นี้ พร้อมอยู่ยาว จนกว่ารัฐบาลจะประกาศยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งกระบี่และเทพา   

  นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยในระหว่างการตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเอนกประสงค์ขนาดกลาง ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) (โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคิรีธาร) อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ถึงกรณีที่ชาวบ้านอำเภอเทพากว่า 100 คน จาก 66 องค์กร เดินทางมายื่นหนังสือที่กระทรวงพลังงาน ว่า กระทรวงพลังงานพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ภาคใต้ โดยไม่มีการปิดกั้นแต่อย่างใด พร้อมยืนยันว่ากระทรวงพลังงานไม่ได้ยกเลิกการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจากพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาขนาด  700 ไร่ บางส่วนจัดอยู่ในประเภทพื้นที่สาธารณะ ซึ่งไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ดังนั้นการใช้พื้นที่เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจำเป็นต้องได้รับการยินยอมจาก 2 ส่วนคือ การยินยอมจากชาวบ้านและการได้รับอนุมัติจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ติดขัดข้อกฎหมาย

  ดังนั้นเมื่อยังไม่มีความชัดเจนกรณีการยินยอมใช้พื้นที่สาธารณะจากชาวบ้าน หรือ ยังติดขัดกฎหมายการใช้พื้นที่สาธารณะ กระทรวงพลังงานมีความจำเป็นต้องให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ไปศึกษาพื้นที่อื่นๆ ที่จะตั้งโรงไฟฟ้า เพิ่มเติมด้วย โดยให้เวลา 3 ปี (2561-2563) 

  ทั้งนี้ผู้สื่อข่าว สอบถามว่า หากมีการพิสูจน์ได้ชัดเจนเสร็จก่อน 3 ปีที่กำหนด ว่าชาวบ้านยินยอมให้สร้าง และไม่ติดกฎหมายการใช้พื้นที่สาธารณะจะอนุมัติให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเลยหรือไม่ นายศิริ ตอบว่า หากมีการพิสูจน์ได้ชัดเจนก็พร้อมให้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา แต่ไม่ต้องการให้ระบุว่า จะอนุมัติก่อน 3 ปีนี้หรือไม่ โดยอยากให้ศึกษาให้ชัดเจนเสียก่อน

  นายศิริ กล่าวแสดงความมั่นใจด้วยว่า ภายใน 5 ปีจากนี้ ภาคใต้จะไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า เนื่องจากได้ศึกษาร่วมกับ กฟผ.แล้วพบว่าปริมาณไฟฟ้ามีเพียงพอ เพียงแต่ต้องปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลักอย่างโรงไฟฟ้าขนอมและโรงไฟฟ้าจะนะไปสู่พื้นที่ใช้ฝั่งอันดามันโดยตรง และขยายสายส่งไฟฟ้าที่เชื่อมระหว่างภาคกลางและภาคใต้ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้สามารถดึงไฟฟ้าจากภาคกลางมาช่วยในปริมาณที่มากขึ้น

  ​​ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่ายวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561  ตัวแทนชาวอำเภอเทพา จำนวนกว่า100 คนนำโดยนายหลี สาเมาะ อดีตกำนันตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา  และเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้ายื่นหนังสือกระทรวงพลังงาน โดยมีนายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นตัวแทนมารับหนังสือ 

  โดยเนื้อหาในหนังสือ มีข้อเสนอ 4 ข้อประกอบด้วย  
  1. ขอให้บรรจุโครงการโรงไฟฟ้าเทพาไว้ใน PDP ฉบับใหม่
  2. ขอให้พิจารณารายงาน EHIA ของโรงไฟฟ้าและท่าเทียบเรือตามขั้นตอนต่อไป
  3. ขอให้รับฟังเสียงส่วนใหญ่ที่่สนับสนุนอย่างมีเหตุมีผล มากกว่ารับฟังเสียงคัดค้านส่วนน้อย ที่ถูกชักนำและครอบงำโดย NGO นอกพื้นที่ 
  4. ชาวเทพาพร้อมให้ความร่วมมือและช่วยเหลือรัฐบาลและ กฟผ. ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ในพื้นที่ให้หมดไป ซึ่งรวมถึงผู้คัดค้านส่วนน้อยในพื้นที่ และการเจรจาจัดซื้อที่ดิน เพื่อให้โครงการโรงไฟฟ้าเทพาสามารถเกิดขึ้นได้โดยเร็วที่สุดต่อไป
  โดยนายพณวรรธน์ พงศ์ประยูร ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน กล่าวว่า ตัวแทนชาว อำเภอเทพา ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้า ก่อนที่จะเดินทางมายื่นหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อสนับสนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ของ กฟผ. เนื่องจาก กฟผ. ทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(อีเอชไอเอ) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งใช้ระยะเวลา 4 ปี ใช้งบ 400 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินภาษีจากประชาชน ดังนั้นไม่ต้องการให้ชะลอโครงการออกไป 3 ปี เนื่องจากชาวเทพาส่วนใหญ่ต้องการให้มีโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

  โดยปัจจุบัน อำเภอเทพา มี 119 ครัวเรือน เกือบทั้งหมดเห็นด้วยที่จะตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาในพื้นที่ดังกล่าว มีเพียง 1% เท่านั้นที่คัดค้าน ซึ่งเชื่อว่าเรื่องการขัดแย้งที่ดินสามารถเคลียร์ปัญหาดังกล่าวได้

  ในขณะที่แถลงการณ์เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน  ออกแถลงการณ์ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2560 เรื่อง ไม่ยอมรับคำประกาศการเลื่อนโรงไฟฟ้าถ่านหิน 3 ปี ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยให้เหตุผลว่าประกาศดังกล่าว เป็นการมัดมือประชาชนไม่ให้เคลื่อนไหว แต่ปล่อยมือให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้เดินหน้าต่อไป ซึ่งคำประกาศดังกล่าวเป็นคำประกาศที่นำไปสู่ความไม่เป็นธรรมต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตมนุษย์ และเป็นคำประกาศที่เป็นเหตุแห่งความขัดแย้งครั้งสำคัญ

  ทั้งนี้เครือข่ายปกป้องอันดามันจะเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลวันที่ 8 กพ.2561 และจะอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล จนกว่ารัฐบาลนี้จะตัดสินใจยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งกระบี่และเทพา

Date : 02 / 02 / 2018

 • Date : 02 / 02 / 2018
  รัฐมนตรีพลังงานประกาศชะลอโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่-เทพา 3ปี

  รัฐมนตรีพลังงาน ประกาศชะลอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และ เทพา ออกไปอีก 3 ปี โดยจะให้กฟผ.ใช้ระยะเวลาช่วงปี 2561-2563 จัดทำ EIA และเปิดรับฟังความเห็นชาวบ้านให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน คู่ขนานกับการศึกษาโรงไฟฟ้าก๊าซจากLNG นำเข้า  โดยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงไฟฟ้าในภาคใต้ในระยะเร่งด่วน 3-5 ปี จะให้สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 300 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  และการลงทุนระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง  จากโรงไฟฟ้าหลัก ทั้งจะนะ และ ขนอม  ไปยังสุราษฏ์ธานีและภูเก็ต รวมทั้งการนำมาตรการลดใช้ไฟฟ้าภาคสมัครใจ(DR)มาใช้กับภาคใต้อย่างจริงจัง

  นาย ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานมีมติให้ชะลอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา  จ.สงขลา ออกไปอีก 3 ปี  โดยในช่วงปี2561-2563 ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)จะไปดำเนินกระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)โรงไฟฟ้ากระบี่ และสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน รวมถึงเปิดรับฟังความเห็นประชาชนอย่างเต็มที่   ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา นั้นนอกจากจะดำเนินกระบวนการ EIA แล้ว กฟผ.ยังต้องศึกษาความเหมาะสมพื้นที่อื่นๆ นอกจากเทพา รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนตั้งโรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้ก๊าซLNG นำเข้าเป็นเชื้อเพลิงด้วยทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย เพื่อเป็นทางเลือกเปรียบเทียบกันในอนาคต

  ทั้งนี้เมื่อครบ 3 ปีแล้ว กระทรวงพลังงานจะร่วมกับทุกฝ่าย ตัดสินใจอีกครั้งว่า ทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ยังมีความจำเป็นที่ต้องสร้างอยู่หรือไม่ โดยหากพบว่าการสร้างโรงไฟฟ้าจากLNG ในเวลานั้นทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าของประเทศถูกลงเพราะราคาเชื้อเพลิงถูกลง โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา อาจจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องสร้างก็ได้

  สำหรับในช่วง 3-5 ปีนี้ กระทรวงพลังงานจะดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงไฟฟ้าภาคใต้ โดยจะผลักดันให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขนาดรวม 300 เมกะวัตต์ โดยจะให้ก่อสร้างภายใน 2-3 ปีนี้ เพื่อทดแทนการดึงไฟฟ้าจากภาคกลางมาใช้ ซึ่งปัจจุบันมีการดึงมาใช้อยู่ 460 เมกะวัตต์   โดยรัฐบาลจะลงทุนในลักษณะของโครงการประชารัฐ และ กฟผ.เป็นผู้ดำเนินการสร้างระบบสายส่งให้  

  พร้อมกันนี้จะให้ กฟผ.ดำเนินการลงทุนสร้างระบบสายส่งจากโรงไฟฟ้าหลักของภาคใต้ คือโรงไฟฟ้าขนอม และโรงไฟฟ้าจะนะ ไปยังแหล่งพื้นที่ความต้องการใช้หลักโดยตรง คือ พื้นที่จ.สุราษฎ์ธานี  ไปถึง พื้นที่ จ.ภูเก็ต  รวมถึงขยายระบบสายส่งไฟฟ้าจาก 300 KV ที่มีอยู่ให้เป็นขนาด 500 KV เพื่อให้รองรับไฟฟ้าจากภาคกลางได้มากขึ้นด้วย

   นอกจากนี้ยังจะนำมาตรการส่งเสริมการลดใช้ไฟฟ้าภาคสมัครใจ(DR)มาใช้ในพื้นที่ภาคใต้อย่างจริงจังด้วย 

  นายศิริ กล่าวว่า การสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลและชีวภาพในภาคใต้ขนาด 300 เมกะวัตต์ จะไม่ทำให้ค่าไฟฟ้าปรับสูงเกินไป เนื่องจากการประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของเอกชนรายเล็ก(SPP Hybrid Firm)ที่ผ่านมา พบว่าเอกชนสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในราคาถูกเพียง 2.44 บาทต่อหน่วยเท่านั้น 
  อย่างไรก็ตามภาคใต้มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(พีค)ในปี 2560 อยู่ที่ 2,624 เมกะวัตต์ โดยมีกำลังการผลิตอยู่ 2,400 เมกะวัตต์ และดึงไฟฟ้าจากภาคกลางอีก 460 เมกะวัตต์ ไฟฟ้าจากพลังน้ำอีกประมาณ 100 เมกะวัตต์ และไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนกว่า 50 เมกะวัตต์ แต่เนื่องจากสายส่งไม่พอทำให้การผลิตไฟฟ้าได้จริงเพียง 2,024 เมกะวัตต์  ทำให้ภาคใต้เกิดความเสี่ยงไฟฟ้า ดังนั้นหากขยายระบบสายส่งไฟฟ้าสำเร็จจะลดความเสี่ยงไฟฟ้าลงได้มาก 

  นายศิริ กล่าวด้วยว่า สำหรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว(PDP)ฉบับใหม่ที่กำลังจัดทำอยู่นั้น จะบรรจุโรงไฟฟ้าถ่านหินไว้เป็นทางเลือกเท่านั้น แต่ไม่อยู่ในแผนหลัก เหมือนที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

 • Date : 02 / 02 / 2018
  บี.กริม เพาเวอร์ เดินหน้าจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

  บี.กริม เพาเวอร์ ทยอยจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 กำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบตามสัญญาให้แก่ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี

  นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ B.Grimm เปิดเผยว่า  บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลลิ่ง) เพิ่มเติมให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่ออัพเดตความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้า SPP ที่ต้องอยู่ในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง ตำบลมาบยางพร  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ขนาดกำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ สามารถเริ่มดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยมีต้นทุนในการก่อสร้างต่ำกว่างบประมาณที่วางไว้ และมีประสิทธิภาพสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ คาดว่าทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ในปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 2,000 ล้านบาท

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากขายไฟฟ้าจำนวน 90 เมกะวัตต์ให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาแล้ว โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 ยังขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองด้วย

  ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์  มีโรงไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น  31 โครงการ โดยเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 13  โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 15 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 โครงการ และโรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล 1 โครงการ มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,779 เมกะวัตต์