บทความที่เกี่ยวข้อง

สนพ.เชิญชวนนักศึกษาปริญญาตรี โท เอก สมัครขอรับทุนวิจัย ถึง12เม.ย.นี้

  • Date : 2018-02-25 14:47:57
สนพ.โดยการสนับสนุน จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ออกประกาศเชิญชวนนักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก สมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2561 ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพลังงานทดแทน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 เม.ย. 2561  สนใจติดตามดูรายละเอียดได้ที่ http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/11374
 
ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center -ENC ) รายงานว่า เมื่อวันที่19 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา นาย ทวารัฐ สูตะบุตร  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) และอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ลงนามในประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561  เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเชิญชวนให้ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่ต้องการศึกษาวิจัย ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพลังงานทดแทน สามารถสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้วยการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยของนักศึกษา ต่อ ผู้อำนวยการ สนพ. และอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และต้องมีหนังสือนำส่งการขอรับทุนจากสถาบันการศึกษาที่ลงนามโดยอธิการบดี หรือเทียบเท่า  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 เม.ย. 2561    
 
ทั้งนี้ในหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวกับแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 กรอบ คือ 1 กรอบหัวข้อเชิงประเด็น มี14 ข้อ ประกอบด้วย 1. ยานยนต์ไฟฟ้า 2.วัสดุเพื่อการประหยัดพลังงาน  3. อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง 4. Sustainable Design & Net Zero Energy Building  5. Smart Grid & Smart City   6. Smart Mobility & Shift Mode   7. Climate change & Impact of Paris Agreement  8.Near term &Long term  Technology implementation  Policy   9. EMS &Low cost smart meter  10. Big Data  11. Smart Farm 12. Smart Factory  13. Smart Home และ14. Cold Energy (LNG)    
 
โดยหัวข้อประเด็นวิจัย 5 หัวข้อที่จะได้คะแนนพิเศษเพิ่มเติม10 คะแนน คือ  1. Vehicles to Grid (V2G)  2.Big Data (AI and Machine Learning)  3. xEMS (Platform and Algorithm)  4. Smart farm (Drone)  5.Cold Energy (LNG)
 
กรอบที่2 แบ่งตามกลุ่ม อาทิ เกี่ยวกับภาคธุรกิจและบ้านพักอาศัย ภาคขนส่ง ภาคการผลิตไฟฟ้า การวิจัยเชิงนโยบาย เป็นต้น
 
ส่วนทุนวิจัยเกี่ยวกับ พลังงานทดแทน  นั้นแบ่งเป็นกรอบหัวข้อเชิงประเด็น  จำนวน 15 หัวข้อ ประกอบด้วย
 
1.Advanced Biofuels  2. Advanced Biomass  3. RE-Firming /Hybrid Integration  4. Advanced Biogas  5. Advanced Renewable Heating /Cooling    6. Energy for Disaster    7. Upstream solar PV Industry /Recycle  8. Geothermal   9. Tidal &Wave 10. Advanced MSW / Industrial waste to energy  11. Climate change / Impact of Paris Agreement 12. Near term & Long term  Technology  Implementation Policy  13.Renewable  Heat Incentive (RHI) 14. Micro & Nano Grid 15. Smart Grid & Smart City 
 
กรอบที่2 เป็นหัวข้อตามกลุ่มสาขาเทคโนโลยี อาทิ  พลังงานชีวมวล  ก๊าซชีวภาพ พลังงานจากขยะ เอทานอล  ไบโอดีเซล   พลังน้ำ พลังแสงอาทิตย์ พลังงานลม  เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกที่สืบเนื่องมาจากการผลิต หรือการใช้พลังงาน  การวิจัยเชิงนโยบายอื่นๆ
 
โดยผู้ที่สนใจสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/11374
กลับสู่บทความทั้งหมด