บทความที่เกี่ยวข้อง

สนพ.จัดทำ แอปพลิเคชั่นE-Report ช่วยหน่วยงานราชการ รายงานข้อมูลลดใช้พลังงาน

  • Date : 2018-02-23 19:03:41
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน  จัดทำ แอปพลิเคชัน E-Report เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับหน่วยงานราชการ ในการรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน หรือใช้ในการประเมินผลตัวชี้วัดในหน่วยงาน รวมทั้งรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ได้ที่ App Store และ Google Play และดาวน์โหลด คู่มือโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณ2561 ได้ที่ http://www.e-report.energy.go.th/eui2561.pdf    หรือสแกนผ่าน QR Code ได้ตามภาพ
 
โดยคู่มือโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณ 2561 นั้น มีเนื้อหาที่เชิญชวนให้ข้าราชการไทย เข้ามามีส่วนร่วม ในการ ลด ละ เลิก พฤติกรรมการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นในหน่วยงาน และเป็นผู้นำในการประหยัดพลังงาน  นั้นสามารถทำได้มากกว่า 1 วิธี เช่น   ปิดสวิตซ์เมื่อเลิกใช้งาน  ปลดหลอดไฟที่ไม่จำเป็น เปิดเครื่องปรับอากาศ 9 โมงเช้า ถึง 4 โมงเย็น และปิดพักในช่วงเที่ยง    ขับรถไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นต้น
 
นอกจากนี้ ยังกระตุ้นให้ข้าราชการทุกคน ช่วยกันเป็นผู้นำในการกระจายพฤติกรรมประหยัดพลังงานไปกระตุ้นให้ ภาคเอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน
 
สำหรับ คู่มือโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณ2561  มีด้วยกัน 7 บท รวม 142 หน้า   ประกอบด้วย บทที่1 ความเป็นมา   บทที่2 ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน   บทที่3 เกณฑ์ประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปี งบประมาณ 2561  บทที่4   เงื่อนไขการประเมินผล   บทที่5  วิธีรายงานผล บทที่6  วิธีดูผลประเมินการปฎิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน  และบทที่7 แอปพลิเคชัน E-Report
 
ในส่วนเนื้อหา ความเป็นมาของโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐปีงบประมาณ 2561 ระบุถึง ความสำคัญของพลังงานที่เป็นปัจจัยที่สำคัญในการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ประเทศไทย มิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับ ความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ เป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 9 แสนล้านบาท ดังนั้น แนวทางสำคัญที่จะช่วยลดอัตราการเพิ่มความต้องการใช้ พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดในทุกภาคส่วน
 
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายกรัฐมนตรี จึงได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงการ  ทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยเดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม โดยเฉพาะงานบริการประชาชน เช่น การลดปริมาณ เอกสาร การลดการใช้พลังงาน การลดภาระงบประมาณ การลดขั้นตอน การทำงานและปริมาณงานที่ ซ้ำซ้อน การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง หน่วยงาน การแก้ไขปัญหาการทุจริต การเพิ่มการอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน และให้สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดแนวทางการรายงาน ความคืบหน้าและตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินการเพื่อให้ส่วนราชการ รายงานผลทุกเดือน และประเมินผลการปฏิบัติตามข้อสั่งการนี้ของ ส่วนราชการทุก 3 เดือน เพื่อเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ต่อไป
 
ทาง  สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้นำเรื่องดังกล่าวมากำหนดเป็นตัวชี้วัดในการ ประเมินส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้ร่วมกับ  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน กำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดในเรื่องการลดการใช้พลังงาน โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการและจังหวัดต้องลดการใช้ไฟฟ้า และน้ำมัน ลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันของ แต่ละส่วนราชการและจังหวัด และให้รายงานผ่านเว็บไซต์ http://www.e-report.energy.go.thเป็นประจำทุกเดือน
กลับสู่บทความทั้งหมด