บทความที่เกี่ยวข้อง

สนพ.เปิดสนับสนุนทุน 21 หัวข้อวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน

  • Date : 2018-02-18 12:56:48
สนพ.โดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้การสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน กับ หน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ากำไร  ให้สามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์กับส่วนรวมและประเทศชาติได้จริง ใน21หัวข้อวิจัย โดยเน้น ให้คะแนนพิเศษเพิ่ม 3หัวข้อ คือ 1. Liquified Biomethane (LBM)  2.Biojet 3. Battery recycle กำหนดวันยื่นข้อเสนอโครงการ ภายใน 30 มี.ค. 2561 นี้  และจะประกาศผลการพิจารณา ผ่านทางเว็บไซต์ http://http://www.eppo.go.th
 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) โดย นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสนพ.ได้ลงนามในประกาศเรื่องการรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  ปีงบประมาณ2561 (รอบที่2) เมื่อวันที่8 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา  โดยต้องการที่จะให้หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ากำไร  ร่วมบูรณาการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์กับส่วนรวมและประเทศชาติ   
 
ทั้งนี้ หัวข้องานวิจัยที่ทางสนพ.จะให้การสนับสนุนผ่านเงินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน นั้น มีทั้งหมด 2 กรอบ รวม21 หัวข้อ แบ่งเป็น  กรอบที่1  หัวข้อวิจัยเชิงพื้นที่ จำนวน5 หัวข้อ ประกอบด้วย  1.  อุตสาหกรรมข้าว 2.อุตสาหกรรมไม้โตเร็วและพืชพลังงาน  3. อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 4.อุตสาหกรรมยางพารา และ 5. อุตสาหกรรมอาหารทะเล
 
กรอบที่2  เป็นหัวข้อวิจัยเชิงประเด็น  จำนวน16 หัวข้อ ประกอบด้วย 1.Advanced Biofuels  2. Advanced Biomass  3. RE-Firming /Hybrid Integration  4. Advanced Biogas  5. Advanced Renewable Heating /Cooling    6. Energy for Disaster    7. Upstream solar PV Industry /Recycle  8. Geothermal   9. Tidal &Wave 10. Advanced MSW / Industrial waste to energy  11. Climate change / Impact of Paris Agreement 12. Near term & Long term  Technology  Implementation Policy  13.Renewable  Heat Incentive (RHI) 14. Micro & Nano Grid 15. Smart Grid & Smart City  และ 16. Battery recycle
 
  โดยมี 3 หัวข้อวิจัยที่จะได้คะแนนพิเศษเพิ่ม  10 คะแนน คือ 1. Liquified Biomethane (LBM)  2.Biojet 3. Battery recycle
 
 ทั้งนี้ สนพ. กำหนดวันยื่นข้อเสนอโครงการ ภายใน 30 มี.ค. 2561 นี้  และจะประกาศผลการพิจารณา ผ่านทางเว็บไซต์ http://http://www.eppo.go.th
 
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/public_relations/AE_EE_61-2/AE-Announcement.pdf
กลับสู่บทความทั้งหมด