บทความที่เกี่ยวข้อง

สนพ.สนับสนุนทุน 19 หัวข้อวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงาน ยื่นข้อเสนอได้ภายใน30 มี.ค.นี้

สนพ.โดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนการศึกษา วิจัย ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับ หน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ากำไร ใน 19  หัวข้อ โดย5หัวข้อ วิจัยประกอบด้วย1. Vehicles to Grid (V2G)  2.Big Data (AI and Machine Learning)  3. xEMS (Platform and Algorithm)  4. Smart farm (Drone)  5.Cold Energy (LNG)จะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม   กำหนดวันยื่นข้อเสนอโครงการ ภายใน 30 มี.ค. 2561 นี้  และจะประกาศผลการพิจารณา ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.eppo.go.th
 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) โดย นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสนพ.ได้ลงนามในประกาศเรื่องการรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ2561 (รอบที่2)   เมื่อวันที่8 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา  โดยต้องการที่จะให้หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้ากำไร  ร่วมบูรณาการองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์กับส่วนรวมและประเทศชาติ   
 
ทั้งนี้ หัวข้องานวิจัยที่ทางสนพ.จะให้การสนับสนุนผ่านเงินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน นั้น มีทั้งหมด 2 กรอบ รวม19 หัวข้อ แบ่งเป็น  กรอบที่1  หัวข้อวิจัยเชิงพื้นที่ จำนวน5 หัวข้อ ประกอบด้วย  1.  อุตสาหกรรมข้าว 2.อุตสาหกรรมไม้โตเร็วและพืชพลังงาน  3. อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน 4.อุตสาหกรรมยางพารา 5. อุตสาหกรรมอาหารทะเล
 
กรอบที่2  เป็นหัวข้อวิจัยเชิงประเด็น  จำนวน14 หัวข้อ ประกอบด้วย 1. ยานยนต์ไฟฟ้า 2.วัสดุเพื่อการประหยัดพลังงาน  3. อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง 4. Sustainable Design & Net Zero Energy Building  5. Smart Grid & Smart City   6. Smart Mobility & Shift Mode   7. Climate change & Impact of Paris Agreement  8.Near term &Long term  Technology implementation  Policy   9. EMS &Low cost smart meter  10. Big Data  11. Smart Farm 12. Smart Factory  13. Smart Home และ14. Cold Energy (LNG)  
 
  โดยมี 5 หัวข้อวิจัยที่จะได้คะแนนพิเศษเพิ่ม  10 คะแนน คือ 1. Vehicles to Grid (V2G)  2.Big Data (AI and Machine Learning)  3. xEMS (Platform and Algorithm)  4. Smart farm (Drone)  5.Cold Energy (LNG)
 
 สนพ. กำหนดวันยื่นข้อเสนอโครงการ ภายใน 30 มี.ค. 2561 นี้  และจะประกาศผลการพิจารณา ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.eppo.go.th
 
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/public_relations/AE_EE_61-2/EE-Announcement.pdf
กลับสู่บทความทั้งหมด