บทความที่เกี่ยวข้อง

15ปี กระทรวงพลังงาน กับ15 เรื่อง ที่หลายคนยังไม่รู้

15ปีกระทรวงพลังงาน กับ15เรื่องที่หลายคนยังไม่รู้
 
วันที่3ต.ค.2560ที่ผ่านมา ถือเป็นวันสถาปนาครบรอบ15ปี ของกระทรวงพลังงาน  ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นกระทรวงสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ   มีเรื่องราวที่สำคัญทางด้านพลังงานมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา15ปี  แต่ทางศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) เลือกหยิบบางประเด็นที่เห็นว่าเป็นเกร็ดที่น่าสนใจ และที่คิดว่าหลายคนยังไม่รู้มานำเสนอให้อ่าน  15 เรื่อง  ด้วยหวังว่า ผู้อ่านน่าจะมองเห็นภาพของกระทรวงพลังงานได้ชัดขึ้นดังต่อไปนี้ 
 
 
1. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีพลังงานคนที่11 และเป็นรัฐมนตรีคนแรก ที่มียศพลเอก  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่มียศทางทหารก่อนหน้านี้ คือ พลโทหญิง พูนภิรมย์  ลิปตพัลลภ  
 
นโยบายที่พลเอกอนันตพร เน้นย้ำต่อผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน สำหรับปีงบประมาณ 2561อยากให้กระทรวงพลังงานมีส่วนช่วยให้เกิดการแข่งขันลงทุนทางธุรกิจ สร้างการเติบโตให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP)มากขึ้น  มีการปรับองค์กร ปรับบุคลากร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกและทันต่อนโยบายพลังงาน 4.0 
(ซ้าย) พงศ์เทพ   (ขวา)  เชิดพงษ์ 
 
2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนแรก คือนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา  จากพรรคไทยรักไทย  เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่3ต.ค.2545 และสิ้นสุดวาระเมื่อวันที่ 8 ก.พ 2546 ในขณะที่ปลัดกระทรวงพลังงานคนแรกคือ นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์  โดยงานสำคัญที่สุดของกระทรวงพลังงานในยุคเริ่มต้น คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อหลอมรวมข้าราชการที่มาจากต่างกระทรวง ต่างกรม กอง ให้มีวัฒนธรรมการทำงานใหม่ที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
 
3.สัญลักษณ์ของกระทรวงพลังงาน ที่เห็นเหมือนเปลวไฟ แท้จริงแล้วนั่นคือ “ โลกุตระ ” ซึ่งเป็น พุทธปัญญา เป็นความหยั่งรู้และความเพียรพยายามในการทำให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร   กระทรวงพลังงานใช้สัญลักษณ์นี้เพื่อต้องการสื่อให้เห็นว่า ทุกหน่วยงานที่รวมกันเป็นกระทรวงพลังงานนั้น มี ความเพียรพยายามในการคิดค้นหากลยุทธ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้ประเทศไทยมีพลังงานใช้อย่างมั่นคงเพียงพอ ปลอดภัย คุ้มค่า มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
 
4.โครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงพลังงานประกอบด้วย5หน่วยงานราชการ 2 รัฐวิสาหกิจ 1องค์การมหาชน และ1องค์กรอิสระ  โดย5 หน่วยงานราชการได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวง,กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ,กรมธุรกิจพลังงาน, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  2รัฐวิสาหกิจคือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) 1องค์การมหาชนคือ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน  และ1องค์กรอิสระ คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
 
5.สโลแกนประจำกระทรวงพลังงาน คือ" มุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อไทยทุกคน" ส่วน ที่ได้เห็น ได้ยิน บ่อยๆว่า  " มีพลังงาน มีความสุข " นั้นเป็นใช้สโลแกนที่ใช้ในแคมเปญ กิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงพลังงาน
 
6.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง เป็น2 รัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน ที่ไม่ได้อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน  โดยเมื่่อเริ่มต้น ก่อตั้งกระทรวงพลังงาน รัฐบาลในยุคนั้นเคยมีแนวคิดที่จะโอนย้าย รัฐวิสาหกิจทั้ง2 แห่งนี้มาอยู่ในสังกัดกระทรวงพลังงาน และให้มีระยะเวลาเตรียมความพร้อม2ปี  แต่จนถึงขณะนี้ ผ่านมาแล้ว 15ปี ทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การไฟฟ้านครหลวง ก็ยังคงอยู่ที่สังกัดเดิม คือกระทรวงมหาดไทย  
(ซ้าย)วิฑูรย์   (กลาง) ธรรมยศ  (ขวา) วีระศักดิ์
 
7.นายธรรมยศ ศรีช่วย เป็นปลัดกระทรวงพลังงาน คนที่7 และเป็นปลัดกระทรวงที่จะอยู่ในตำแหน่งแค่เพียงปีเดียวก็จะเกษียณอายุ ไปพร้อมกับอธิบดีอีก2 คนคือนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และนายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ   ทำให้ปีหน้า เราจะได้เห็นการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานหลายตำแหน่ง
(ซ้าย)พลเอก ณัฐติพล  (ขวา) พลเอกสุรศักดิ์ 
 
8. ก่อนมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์  นั้นเคยเป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในขณะที่ พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ ก่อนมาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ก็เคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน มาก่อน   ให้เข้าใจง่ายๆคือ ทั้งสองท่านนั้น ถูกโยกย้ายสลับตำแหน่งกัน
 
(ซ้าย) นันธิกา  (กลาง)พวงทิพย์   (ขวา) สิริพร
 
9.นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช มีชื่อเล่นว่า แอร์  และเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ขึ้นเป็น รองปลัดกระทรวงพลังงาน  โดยได้รับแต่งตั้ง จากคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่5 ก.ย.2560 ที่ผ่านมา 
 
10.นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์  มีชื่อเล่นว่า แมว เป็นผู้หญิงคนที่สอง ที่ได้ขึ้นเป็นอธิบดี โดยเป็นอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  ซึ่งผู้หญิงคนแรกของกระทรวงพลังงาน ที่ได้ขึ้นเป็นอธิบดี คือ นางสิรพร ไศละสูต เป็นอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 
พี่แมว นั้นเกษียณอายุราชการไปเมื่อปี 2559  ปัจจุบัน ไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารของ สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม(TPTI) ซึ่งเป็นสถาบันที่ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะออกไปทำงานที่แท่นผลิตปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย
 
(ซ้าย) ดร.อารีพงศ์    (ขวา) ดร.คุรุจิต
 
11.ดร.คุรุจิต นาครทรรพ  มีชื่อเล่นว่า "หนุ่ย" แต่เพื่อนๆหรือคนที่สนิทสนมในวงการ ชอบเรียก "ตาชุ่ม" และ "เคเอ็น "(ชื่อย่อชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษของดร.คุรุจิต)    โดยดร.คุรุจิต เป็นปลัดกระทรวงพลังงาน ที่มีระยะเวลาทำงานในตำแหน่งน้อยที่สุดคือประมาณ4 เดือน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานเมื่อวันที่ 19 พ.ค 2558 และเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2558 อย่างไรก็ตาม หลังเกษียณอายุราชการ ดร.คุรุจิต ก็ยังมีบทบาทสำคัญในรัฐบาล โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมาธิการสภาปฎิรูปแห่งชาติ(สปช.)ด้านพลังงาน และเป็น ประธานคณะกรรมาธิการสภาปฎิรูปประเทศ(สปท.) ด้านพลังงาน 
 
12.ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม มีชื่อเล่นว่า "ตุ้ม" เป็นผู้บริหารระดับสูงคนแรกที่ได้เป็น ปลัดกระทรวงพลังงาน สองรอบ โดยรอบแรก เมื่อวันที่27มิ.ย.2557 ถึง 24พ.ค.2558 และ รอบที่สองเมื่อวันที่1ต.ค.2558ถึง 30ก.ย.2560 โดยผลงานชิ้นโบว์แดง ที่นายธรรมยศ  ปลัดกระทรวงพลังงานคนปัจจุบัน ยกให้เป็นเครดิต คือการจัดทำแผนบูรณาการด้านพลังงาน 5แผนของกระทรวง เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการที่ชัดเจน  ประกอบด้วยแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า(PDP ) แผนพัฒนาพลังงานทดแทน (AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan )แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ(Gas Plan )
 
(ซ้าย) ดร.ทวารัฐ  (ขวา) ดร.สราวุธ
 
13.ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) มีชื่อเล่นว่า "โจ๊ะ " ถือเป็นโฆษกกระทรวงพลังงานที่หนุ่มที่สุด  และยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงที่มีอายุน้อยที่สุด คือ 48 ปี โดยบทบาทสำคัญของสนพ.ในมือของ ดร.ทวารัฐ คือการขับเคลื่อนนโยบายEnergy 4.0 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ไปสู่การปฎิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ เรื่องของ ยานยนต์ไฟฟ้า( EV) ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Energy Storage)  การพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Cities -Clean Energy) โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ประเทศมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงทางพลังงาน   สอดรับกับนโยบายThailand 4.0 ของรัฐบาล 
 
14. ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์  รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และเป็นรองโฆษกกระทรวงพลังงาน  มีชื่อเล่นว่า  " ฟลุ้ค" ถือเป็นหนึ่งหัวขบวนของข้าราชการคนหนุ่มรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามารับผิดชอบงานสำคัญของกระทรวงพลังงานในอนาคต  เพราะในวันที่30 ก.ย.2561 ที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงานจะเกษียณอายุราชการหลายคน  นั้น  ดร.ฟลุ้ค จะกลายเป็นรองอธิบดี ที่มีอาวุโสสูงสุด ที่มีโอกาสก้าวขึ้นไปทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง 
 
 
15.มาสคอตของกระทรวงพลังงานที่ได้เป็นมาสคอตที่ดังระดับนานาชาติ คือ  "น้องพลัง" ซึ่งเป็นมาสคอตที่ออกแบบจากฝักข้าวโพด เพื่อใช้ในการสื่อสารงาน Astana Expo 2017 ที่จัดขึ้นที่ประเทศคาซัคสถาน  โดยกระทรวงพลังงานของไทย เข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพด้านพลังงานทดแทนของประเทศ ในพื้นที่ อาคารศาลาไทย(Thailand Pavilion) ภายใต้แนวคิด“การพัฒนาด้านพลังงานชีวภาพเพื่อมนุษยชาติ (Bioenergy for All)” 
 
ความดังของ"น้องพลัง "ถึงขั้นที่ผู้จัดงานขอเชิญให้เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของประเทศไทย ในHall of Fame ของงานWorld Expo ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เลยทีเดียว 
 
กลับสู่บทความทั้งหมด