บทความที่เกี่ยวข้อง

EHIA โรงไฟฟ้าเทพา เดินตามหลักวิชาการ

สผ. และ กฟผ. ประสานเสียง ยืนยัน รายงาน EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ดำเนินการตามหลักวิชาการ ทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมาย  เปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม ระบุ คชก. พิจารณาอย่างรอบคอบ ถึง 6 ครั้ง ก่อนจะมีมติเห็นว่ารายงานดังกล่าว มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอที่จะเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ภายหลังจากที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(EHIA) ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) และเตรียมเสนอต่อ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  ก็เกิดมีปฏิกิริยาคัดค้านจากคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ และเครือข่าย ที่เคลื่อนไหวโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งนี้มาตั้งแต่ต้น  โดยส่งกลุ่มตัวแทนมาปักหลักคัดค้านอยู่หน้า ทส. เพื่อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรายงาน EHIA ฉบับดังกล่าว ที่ทางกลุ่มผู้คัดค้านอ้างว่าไร้มาตรฐานทางวิชาการ ใช้เวลาในการศึกษาสั้นเกินไป รวมทั้งขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวแทนผู้คัดค้านได้ตัดสินใจเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันนี้ (25 ส.ค.) หลังรวมตัวคัดค้านมา 3 วัน โดยบอกว่าจะมีการรวมกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยและจะเคลื่อนไหวอีกครั้งในเดือนกันยายน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคำชี้แจงทั้งจากทาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเทพา จ. สงขลา  และคำชี้แจงจากทาง สผ. ก็มีเหตุผลที่รับฟังได้ว่า กระบวนการและขั้นตอนการทำรายงาน EHIA  ที่ผ่านความเห็นชอบ จาก คชก. นั้น ไม่ได้เป็นไปอย่างที่กลุ่มคัดค้านกล่าวหา  โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามหลักวิชาการและเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด  รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีการดำเนินการในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ได้เป็นการรวบรัดแต่อย่างใด

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานคนใหม่ ในฐานะโฆษก กฟผ. ชี้แจงว่า รายงาน EHIA ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่ผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนจาก คชก. ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในทุกสาขาวิชานั้น ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยจัดเวทีให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเปิดให้มีการส่งข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะ มาให้ สผ. นำไปใช้ประกอบการพิจารณาได้ตลอด  อีกทั้งยังมีการเชิญผู้แทนเครือข่ายกลุ่มที่คัดค้านเข้าร่วมชี้แจงข้อห่วงกังวลและข้อเท็จจริงต่อ คชก. ด้วย

ทั้งนี้ รายงาน EHIA ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาของ คชก. ในครั้งนี้นั้น ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อสังเกตและข้อแนะนำ  มาก่อนหน้านี้มากถึง 6 ครั้ง คือ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 พิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์ วันที่ 1 และ 8 กันยายน 2559 พิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติม วันที่ 18 มกราคม 2560 พิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติม วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 พิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติม และวันที่ 17 สิงหาคม 2560 รวมใช้ระยะเวลาในการพิจารณาทั้งสิ้นประมาณ 1 ปี 10 เดือน

ทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สผ. ก็ได้ออกเอกสารชี้แจงไปในทิศทางที่สอดคล้องกันว่า กฟผ. ได้เสนอรายงาน EHIA ให้ สผ. พิจารณา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558  ซึ่ง คชก. ได้ประชุมเพื่อพิจารณารายงาน EHIA รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ด้วยความรอบคอบ เป็นกลาง และเป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  และในการประชุมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ประชุม คชก. จึงได้มีมติเห็นว่ารายงานดังกล่าวมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอสำหรับการเสนอเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) โดยให้ กฟผ. รวบรวมข้อมูลในรายงาน และข้อมูลที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมทุกฉบับ รวมทั้งข้อมูลที่ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นของ คชก. จัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอให้ สผ. ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด กำลังการผลิต 2,200 เมกะวัตต์ (รวม 2 เครื่อง) กำหนดส่งไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2564 และ 2565 ตามลำดับ โดยเป็นโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน EHIA และเป็นโครงการของรัฐที่ต้องเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 

ในขณะที่นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ซึ่งเป็นประธาน คชก. โดยตำแหน่ง ชี้แจงว่าในขั้นตอนการดำเนินการนั้น รายงาน EHIA ที่ผ่านความเห็นของ คชก. นั้นไม่ใช่การอนุมัติโครงการ แต่เป็นรายงานที่จะใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 47 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต่อไป

สำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ผส. ชี้แจงในเอกสารว่า ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นจัดทำรายงาน EHIA ซึ่งจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 3 ครั้ง ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EHIA ซึ่ง สผ. ได้เปิดโอกาสให้ทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสามารถจัดส่งข้อมูลความคิดเห็นต่อโครงการได้ รวมทั้ง สผ. ได้มีหนังสือเชิญผู้แทนเครือข่ายผู้คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเข้าร่วมชี้แจงข้อห่วงกังวลและข้อเท็จจริงต่อ คชก. ในการประชุมครั้งที่ 29/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ซึ่งเครือข่ายผู้คัดค้านโครงการได้มีหนังสือแจ้งไม่เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม คชก. ก็ได้นำประเด็นข้อคิดเห็นของเครือข่ายผู้คัดค้านโครงการมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานด้วย

ถ้าย้อนไปดูกระบนการการจัดทำ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ของ กฟผ.นั้น  จะเห็นว่าได้เปิดให้ประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ EHIA ตั้งแต่ต้น โดยในการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 3,860 คน การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในขั้นตอนการประเมินและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 5 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 708 คน และ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 6,498 คน

ต้องบอกว่า กระบวนการจัดทำ EHIA นั้นดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษาซึ่งต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องกับทาง สผ. หลักเกณฑ์และขั้นตอน เงื่อนไขต่างๆ นั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ตามมาตรฐานที่ทาง สผ. เป็นผู้กำหนด กฟผ. จึงเป็นเพียงผู้ดำเนินการให้ถูกต้อง ไม่สามารถที่จะไปตั้งเงื่อนไขเอง หรือรวบรัดขั้นตอนเอาตามอำเภอใจได้  ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นการจัดทำ EHIA จนถึงผ่านความเห็นชอบ คชก.ประมาณ 1 ปี 10 เดือนนั้น คงเป็นคำตอบที่ชัดเจน ว่า EHIA ฉบับนี้นั้น ผ่านตะแกรงร่อนจากทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาแล้วอย่างดี

จึงต้องติดตามดูว่าเมื่อรายงาน EHIA ฉบับนี้จะผ่านกระแสต่อต้านสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามขั้นตอนได้เมื่อใด

 

ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการจัดทำ EHIA

กลับสู่บทความทั้งหมด