บทความทั้งหมด

Date : 29 / 06 / 2017

 • Date : 29 / 06 / 2017
  ถอดรหัส กฟผ. ยุคไทยแลนด์ 4.0 มุ่งสู่นวัตกรรม ตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงาน

  ถอดรหัส กฟผ. ยุคไทยแลนด์ 4.0  มุ่งสู่นวัตกรรม ตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงาน

  รัฐบาลไทยมีวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เรียกว่า ไทยแลนด์ 4.0” โดยมุ่งหวังเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  โดยมีหลักคิดพื้นฐาน คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปมุ่งเน้นภาคบริการมากขึ้น เพื่อให้สามารถรับมือได้กับทั้งโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและรุนแรงในศตวรรษที่ 21 นี้

  สำหรับในภาคพลังงาน กระทรวงพลังงานก็มีการดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์4.0 ของรัฐบาล ที่เรียกว่า Energy 4.0  หลักการที่สำคัญ คือ การยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานในปัจจุบัน ด้วยการนำนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านพลังงาน จัดหาได้ในราคาที่เหมาะสม พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด  และกระตุ้นการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ

  เฉพาะในส่วนของภาคไฟฟ้านั้น กระทรวงพลังงานมีนโยบายที่จะยกระดับการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์   การแก้ปัญหาสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ไม่สมดุล  พลังงานทดแทนไม่เสถียร  สายส่งไฟฟ้าไม่เพียงพอ  การลดการนำเข้าพลังงานทุกรูปแบบ ด้วยการกระจายศูนย์การผลิตไฟฟ้า  การใช้โครงสร้างพื้นฐานอย่างคุ้มค่า  การลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาพลังงานทดแทนให้เสถียร

  จากภาพใหญ่ในระดับนโยบายของประเทศ ไล่เรียงมาถึงระดับกระทรวงพลังงาน ในส่วนของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน ก็เห็นได้ว่า กฟผ. มีความพยายามที่จะตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ Energy4.0 ดังนี้

  1. การจัดทำแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในระยะ 20 ปี เฉพาะส่วนของการลงทุนของ กฟผ. ที่เพิ่มสัดส่วนการผลิตจากเดิม 500 เมกะวัตต์ เป็น 2,000 เมกะวัตต์  ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ไม่สมดุลลงได้ส่วนหนึ่ง  รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาสภาวะโลกร้อนด้วย โดย กฟผ. มีการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน โดยขณะนี้มีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำหนดแล้วเสร็จระหว่างปี 2561 – 2564 อาทิ โครงการเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ กฟผ. ที่โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ที่อ่างเก็บน้ำของโรงไฟฟ้ากระบี่ จ.กระบี่ อ่างเก็บน้ำห้วยเป็ด และอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง รวมถึงมีโครงการเซลล์แสงอาทิตย์บนดินในพื้นที่ กฟผ. ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงจอมบึง จ.ราชบุรี สถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร 2 จ.มุกดาหาร และเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง

  สำหรับการลงทุนในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีโรงไฟฟ้า จากการปลูกไม้โตเร็วเพื่อขายเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมของโครงการต้นแบบ ให้ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาความร่วมมือด้านการทดลองปลูกพืชพลังงาน  ทั้งนี้ คาดว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลต้นแบบของ กฟผ. จะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ในปี 2563

  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาความไม่เสถียรของพลังงานหมุนเวียน นั้น กฟผ.มีการติดตามเทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage )อย่างใกล้ชิด  ซึ่งในอนาคตระบบกักเก็บพลังงานจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้พลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพ โดยหลักการสำคัญที่ กฟผ. ใช้พิจารณาในเรื่องของระบบกักเก็บพลังงาน คือ จะต้องกักเก็บพลังงานได้ปริมาณมากและสามารถจ่ายไฟฟ้าในช่วงที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้มีเสถียรภาพ และมีอายุการใช้งานยาวนาน  นอกจากนั้น ในอนาคต กฟผ. ยังมีแผนการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ในระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อควบคุมความผันผวนของความถี่และแรงดันในระบบส่ง จากการนำพลังงานทดแทนเข้าสู่ระบบ รวมถึงช่วยลดความสูญเสียในระบบส่งไฟฟ้า

  2. โครงการนำร่องสมาร์ทกริดแม่ฮ่องสอน สู่ Smart City โดยมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งยังมีปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในบางพื้นที่ เนื่องจากขีดความสามารถของระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมีจำกัดนั้น สามารถที่จะมีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าสีเขียว (Green Supply) มีความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (Smart System) มีการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า (Smart Life) โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการดังกล่าว คือ การสร้างรายได้การท่องเที่ยวเชิงพลังงานสู่ชุมชน และเกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสมาร์ทกริด

  3. โครงการดัดแปลงรถยนต์ใช้แล้วไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า EV ซึ่งมีแผนดำเนินการ 3 ระยะ คือ ในระยะที่1 (ระหว่างปี 2553 - 2559) ที่ดำเนินการเสร็จแล้วนั้น กฟผ. และ สวทช. ได้ดำเนินการดัดแปลงรถยนต์ 2 รุ่น คือ Honda Jazz และ Toyota Vios ปัจจุบัน สวทช. ได้ส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้า EV จากรถยนต์รุ่นHonda Jazz ให้กับ กฟผ. เพื่อนำไปใช้งานจริงแล้ว

  ระยะที่2 ระหว่างปี 2560 - 2563 กฟผ.ได้มีการลงนามสัญญาร่วมวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม“โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือดัดแปลง (EV Kit & Blueprint Project)” กับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ไปเมื่อวันที่21 มิ.ย.ที่ผ่านมา   ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ การดัดแปลงรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) หรือ รถยนต์ ICE ที่ใช้แล้วมีเครื่องยนต์ที่เสื่อมสภาพ ปลดปล่อยไอเสียคุณภาพต่ำ เสียงดัง และความร้อนจำนวนมากสู่สิ่งแวดล้อม ให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่สามารถกลับมาใช้งานได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการวิจัยนาน 30 เดือน ใช้งบประมาณในการวิจัยทั้งสิ้น ประมาณ 60 ล้านบาท โดย กฟผ. สนับสนุนงบประมาณในการวิจัย ประมาณ 25 ล้านบาท และ สวทช. สนับสนุนงบประมาณ 35 ล้านบาท

  ส่วนระยะที่ 3 (ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป) หลังจากที่พัฒนารถไฟฟ้าดัดแปลงที่มีต้นทุนต่ำได้เรียบร้อยแล้ว จะมีการขยายผลการพัฒนา เพื่อให้เกิดศูนย์บริการดัดแปลงรถยนต์ไฟฟ้า โดยจะมีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดัดแปลงรถยนต์ใช้แล้วไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า EV

  4. โครงการเมืองนิเวศแห่งความสุข: EGAT Eco Plus” ซึ่งจะใช้พื้นที่ กว่า 300 ไร่ ในบริเวณสำนักงานใหญ่ กฟผ.            อ.บางกรวย จ.นนทบุรี   ดำเนินการออกแบบโดยคำนึงถึงแนวความคิด Universal Design หรือการออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม ให้มีความสมดุลระหว่าง โรงไฟฟ้า ป่านิเวศ และชุมชนโดยรอบ  ซึ่งแบ่งพื้นที่การใช้งาน เป็น 5 โซน คือ โซนสำนักงาน โซนอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า โซนสันทนาการ โซนบริการ และ โซนศูนย์การเรียนรู้ และมีป่านิเวศเป็น Buffer Zone ระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชน โดยมีแผนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จาก 60 ไร่ เป็น 150 ไร่  คาดว่าจะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 270 ตันคาร์บอนต่อปี  

  ภายใต้โครงการดังกล่าว กฟผ. ยังจะสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานให้แก่สังคม ผ่านศูนย์การเรียนรู้ ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2561 เพื่อให้เป็นต้นแบบของชุมชนที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยโครงการ เมืองนิเวศแห่งความสุข: EGAT Eco Plus  คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี พ.ศ. 2564

  แผนการลงทุนต่างๆที่ กฟผ. พยายามที่จะขับเคลื่อนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ Energy 4.0 จะสามารถบรรลุผลเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ภายใน 5 ปีข้างหน้านี้ หรือไม่ เป็นเรื่องที่เราคงต้องติดตาม

Date : 24 / 06 / 2017

 • Date : 24 / 06 / 2017
  ออกคำสั่งคสช.ตามมาตรา44 ปลคล็อกการใช้ที่ดินส.ป.ก.ในส่วนปิโตรเลียม เหมืองแร่ พลังงานลม

  พลเอกประยุทธ์ ในบทบาทหัวหน้าคสช. ลงนามในคำสั่งคสช. ตามอำนาจมาตรา44 .ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว เมื่อวันที่ 23มิ.ย. 2560 โดยมีคำสั่ง 8ข้อ ปลดล็อคให้กับการดำเนินธุรกิจด้านสำรวจและผลิต ปิโตรเลียม  การสํารวจแร่ การทําเหมือง หรือการทําเหมืองใต้ดินตามกฎหมาย ว่าด้วยแร่ หรือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม  ที่ติดปัญหาข้อกฎหมายก่อนหน้านี้ สามารถดำเนินการต่อไปได้

  ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center –ENC)  รายงานว่าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้ลงนามในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ เมื่อวันที่23มิถุนายน2560 และลงประกาศคำสั่งดังกล่าว ใน  ราชกิจจานุเบกษา ในวันเดียวกันโดยมีรายละเอียดของประกาศ ดังนี้

    คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐

   เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ

   ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินทํากิน และให้การใช้ที่ดิน เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกรและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ของบุคคล ดังที่ได้จัดให้มีกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ นั้น ต่อมาความต้องการของประเทศเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลกซึ่งจําเป็นต้องพัฒนาการใช้ ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นอันมีความจําเป็นอย่างยิ่งควบคู่กันไปกับการแก้ปัญหา ของเกษตรกรดังกล่าวข้างต้นโดยยังคงหลักการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพิ่มรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยที่ในปัจจุบันพลังงานเป็นปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งของสถานการณ์โลก ซึ่งรัฐบาลเองก็ได้ กําหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนให้มีการแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างยั่งยืน รวมทั้งการดําเนินการ ด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อป้องกันการขาดแคลนพลังงาน สร้างความมั่นคง ด้านพลังงานและลดการพึ่งพาการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ในขณะที่นโยบายในการบริหารจัดการ แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและกระจายการพัฒนา ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ก็เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจเช่นกัน แต่โดยที่ในการ ดําเนินการเพื่อให้นโยบายดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล มีความจําเป็นต้องเข้าไปดําเนินการภายในที่ดินของรัฐ บางประเภทโดยเฉพาะที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีสภาพไม่เอื้อหรือไม่เหมาะสมต่อการทําเกษตรกรรม อย่างคุ้มค่า

  ซึ่งในปัจจุบันได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๔๐ ล้านไร่ ได้มีการยินยอมหรืออนุญาตให้เอกชนเข้าใช้ หรือหาประโยชน์ที่ดินตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นจํานวนเนื้อที่เพียงประมาณร้อยละ ๐.๑ ของเนื้อที่ เขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมดของประเทศ แต่การจะเข้าใช้หรือหาประโยชน์ที่ดินดังกล่าว เพื่อประโยชน์ สาธารณะอื่นนั้น ยังมีข้อจํากัดทางด้านกฎระเบียบบางประการที่มีมาตั้งแต่ในยุคสมัย ที่ความจําเป็น สําคัญเร่งด่วนยังไม่ปรากฏดังเช่นในปัจจุบัน ในบางเรื่องรัฐบาลก่อนหน้านี้ได้ให้สัมปทาน ยินยอมหรืออนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตดังกล่าวไปก่อนแล้วตามระเบียบจนมีการลงทุนมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท เกิดการจ้างงาน อย่างกว้างขวางและมีภาระผูกพันกับรัฐโดยเกษตรกรเองก็ได้รับค่าตอบแทนหรือชดเชยการให้เข้าใช้ ประโยชน์ที่ดินจนเป็นที่พอใจ ทั้งบางแห่งมีการจัดทําบริการสาธารณะให้เกษตรกรในพื้นที่เหล่านั้น ตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม และก่อให้เกิดรายได้เสริมจากทางอื่นต่อเนื่องตามมาแก่เกษตรกรอีกด้วย โดยประเทศชาติสามารถใช้ประโยชน์สาธารณะจากทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าว ประโยชน์ตอบแทนส่วนหนึ่งตกเป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้น ๆ รายได้ที่เหลือนําเข้ากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเมื่อสิ้นสุดเวลาเข้าใช้ประโยชน์แล้วก็ยังสามารถคืนที่ดินนั้นให้เกษตรกรนําไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป เช่นทําเป็นแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร แหล่งเก็บน้ําตามโครงการแก้มลิง หรือเพื่อทําการเกษตรโดยตรง ตามปรัชญาของการปฏิรูปที่ดิน หากยกเลิกพันธะผูกพันดังกล่าว เกษตรกรและประเทศชาติก็จะเสียประโยชน์ และเกิดการฟ้องร้องติดตามมาอีกมากมาย จึงจําเป็นต้องลดข้อจํากัดอันเป็นอุปสรรคดังกล่าวภายใต้ หลักการใช้ที่ดินของรัฐให้สมประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายทั้งแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ในขณะเดียวกันการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นต้องให้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตกลับคืนสู่เกษตรกร ในรูปแบบที่อาจแตกต่างไปจากเดิมนอกเหนือจากการทําเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรมแก่เกษตรกร
   

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบกับ มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

   ข้อ ๑ ในกรณีมีเหตุจําเป็นเพื่อประโยชน์ด้านพลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอํานาจพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อดําเนินกิจการอื่นใดนอกเหนือจากที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ ในการพิจารณาให้คํานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ ประโยชน์แก่เกษตรกร และประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ เป็นสําคัญ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ ประโยชน์ที่ดิน ประเภทของกิจการหรือโครงการ เนื้อที่ วัตถุประสงค์ และมูลค่าของการดําเนินกิจการ ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยในกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างน้อยจะต้อง กําหนดขนาดเนื้อที่และประเภทของวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต้องเสนอ ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อนพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตไว้ด้วย ทั้งนี้ ต้องดําเนินการ ให้มีการออกกฎกระทรวงไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอํานาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการกําหนดค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม กับวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดินตามวรรคหนึ่ง

  ข้อ ๒ ให้สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดให้ผู้ขอใช้ประโยชน์ที่ดินเยียวยา หรือจ่ายค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสจากการใช้ที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบนั้น และให้นําส่ง ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อ ๑ และข้อ ๕ เข้ากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

  ข้อ ๓ การพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตตามคําสั่งนี้ ไม่มีผลเป็นการยกเว้น การปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ข้อ ๔ ให้ผู้ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อการประกอบกิจการปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม การสํารวจแร่ การทําเหมือง หรือการทําเหมืองใต้ดินตามกฎหมาย ว่าด้วยแร่ หรือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การให้ความยินยอมในการนําทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาต และการให้ผู้รับอนุญาตถือปฏิบัติในการใช้ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์สําหรับ กิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ในวันก่อนวันที่ คําสั่งนี้ใช้บังคับ ยื่นคําขอตามข้อ ๑ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงที่ออกตามข้อ ๑ วรรคสอง ใช้บังคับ ในระหว่างนั้นให้ผู้ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตใช้ที่ดินได้ไปพลางก่อนหรือจนกว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

  ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมเข้าใช้ที่ดินที่สํานักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มาเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้ว โดยยังไม่ได้รับความยินยอมตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การให้ความยินยอม ในการนําทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ไม่ว่าจะเป็น การใช้เพื่อประกอบกิจการปิโตรเลียมในขั้นตอนใดก็ตาม ให้ผู้รับสัมปทานนั้นยื่นคําขอตามข้อ ๑ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงที่ออกตามข้อ ๑ วรรคสอง ใช้บังคับ ในระหว่างนั้นให้ผู้รับสัมปทาน ใช้ที่ดินได้ไปพลางก่อนหรือจนกว่าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น โดยต้องชําระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินตั้งแต่เมื่อเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมกําหนด

  ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมไม่อาจเข้าใช้พื้นที่ที่ขอสงวนไว้ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ เนื่องจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีมติให้ชะลอ การให้ความยินยอมในการใช้ที่ดินเพื่อการสํารวจหรือใช้หรือหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การให้ความยินยอมในการนําทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อรอการพิจารณาคดีเกี่ยวกับอํานาจ ในการออกระเบียบดังกล่าว ให้ระยะเวลาในการสงวนพื้นที่ดังกล่าวขยายออกไปเท่ากับระยะเวลา ที่ไม่อาจเข้าใช้พื้นที่ที่ขอสงวนได้ ทั้งนี้ ให้อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีอํานาจพิจารณาคืนค่าสงวนพื้นที่ ให้แก่ผู้รับสัมปทานเป็นรายกรณี สําหรับช่วงเวลาที่ผู้รับสัมปทานไม่อาจเข้าใช้พื้นที่ที่ขอสงวนไว้และ การไม่อาจเข้าใช้พื้นที่นั้นเป็นเหตุให้ไม่สามารถดําเนินการสํารวจปิโตรเลียมในพื้นที่สงวนได้

  ระยะเวลาในการสงวนพื้นที่ที่ขยายออกไปตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับระยะเวลาในการสงวนพื้นที่ ก่อนวันที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีมติให้ชะลอการให้ความยินยอมแล้ว ต้องไม่เกิน ระยะเวลาในการสงวนพื้นที่ที่ผู้รับสัมปทานกําหนดตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ ในช่วงระยะเวลาในการสงวนพื้นที่ที่ขยายออกไปตามวรรคหนึ่ง ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญั ติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

   ข้อ ๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามข้อ ๑ ใช้บังคับให้นํา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความยินยอมตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การให้ความยินยอมในการนําทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ ตามกฎหมายอื่น พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้บังคับกับผู้รับสัมปทานที่ได้ยื่นแผนการผลิตในรายละเอียด สําหรับพื้นที่ผลิตตามมาตรา ๔๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีกฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามข้อ ๑ ใช้บังคับ

  ข้อ ๘ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มาเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และประโยชน์สาธารณะของประเทศ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาอนุญาตให้สํารวจหรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การให้ใช้ที่ดินเพื่อดําเนินกิจการด้านพลังงาน และการดําเนินกิจการอื่นอันเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร และประโยชน์สาธารณะของประเทศด้วย ข้อ ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอํานาจออกกฎกระทรวงตามคําสั่งนี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ข้อ ๑๐ ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ แห่งชาติเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ ข้อ ๑๑ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Date : 14 / 06 / 2017

 • Date : 14 / 06 / 2017
  รวมฮิตมาสคอตพลังงาน ยุค Energy4.0

  เป็นที่รับทราบกันดีในประชาชนทั่วไปว่า เรื่องของภาคพลังงาน เป็นเรื่องที่สร้างความเข้าใจยาก เพราะค่อนข้างมีความซับซ้อน นอกจากเรื่องของปิโตรเลียม ที่ไล่มาตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำคือการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จนกระทั่งถึงธุรกิจปลายน้ำ ทั้งก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ ธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจค้าปลีก น้ำมันสำเร็จรูป แล้ว ยังแบ่งภาคออกไปเป็นเรื่องของ ไฟฟ้า ที่มาจากหลายแหล่งเชื้อเพลิง ทั้งที่เป็นฟอสซิล(ก๊าซฯ น้ำมัน ถ่านหิน) และพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ขยะ ชีวมวล  ก๊าซชีวภาพ พลังน้ำ) และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เป็นต้น  

  เมื่อการสื่อสารเรื่องของพลังงานให้คนเข้าใจ มีข้อจำกัด เพราะการอธิบายที่ยากไป ยาวเกินไป หรือวิชาการมากเกินไป คนก็อาจจะไม่ตอบรับ หรือให้ความสนใจอย่างที่ควรจะเป็น กระทรวงพลังงาน จึงมีแนวคิดในการสร้างตัวการ์ตูนสัญลักษณ์ หรือ มาสคอต ในลักษณะต่างๆ มาช่วยดึงความสนใจให้คนที่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านพลังงานมาก่อน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เกิดความประทับใจในตัวมาสคอต นั้นๆ แล้วได้ค่อยๆ เรียนรู้ ไปพร้อมความรู้สึกสนุกสนานในคาแรกเตอร์ต่างๆ ของตัวมาสคอตเหล่านั้น  อย่างสอดรับกับยุค Thailand 4.0 และ Energy 4.0  ที่มีการพัฒนาตัวมาสคอตด้านพลังงาน เข้าไปอยู่ในช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ อย่างเช่น Line application หรือสร้างเป็นตัวละคร Animation ผูกเป็นเรื่องราว ให้ผู้คนได้ติดตาม

  ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) ได้รวบรวมเหล่าบรรดาตัวการ์ตูน มาสคอต หรือมาสคอต ด้านพลังงาน ทั้งที่เคยผ่านหูผ่านตา และที่หลายคนยังไม่เคยรู้จัก มาให้ได้รู้จักกันมากขึ้น

   1.”ก็อตจิ (Godji)” ของปตท.  ถือได้ว่าเป็นตัวมาสคอตพลังงาน ที่คนทั่วไปรู้จักมากที่สุด และเป็นตัวมาสคอตที่ช่วยในการสื่อสารแบรนด์ของปตท.ให้คนจดจำได้ดีที่สุด โดยเฉพาะกับธุรกิจน้ำมันของปตท.  โดย ปตท.เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ก็อตจิ และมีการสร้างตัวละครอื่นขึ้นมาให้กลายเป็นครอบครัวก๊อตจิ  พัฒนาให้เป็นการ์ตูน Animation และเรื่องราวผจญภัยสอดแทรกด้วยสาระด้านพลังงาน เป็นตอนๆ ออกฉายทางทีวี และทาง youtube ที่มีเด็กๆติดตามชมเป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้ ยังสร้าง ก็อตจิ ให้เป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ ให้ผู้คนได้ส่งถึงกัน ตอกย้ำความเป็นตัวแทนในแบรนด์ ปตท.

  2.”น้องพลัง”(Pa-Lang) ของกระทรวงพลังงาน เป็นมาสคอตที่ออกแบบจากฝักข้าวโพด เพื่อใช้ในการสื่อสารงาน Astana Expo 2017 ที่ประเทศไทยโดยกระทรวงพลังงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพด้านพลังงานทดแทนของประเทศ ในพื้นที่ อาคารศาลาไทย(Thailand Pavilion) ภายใต้แนวคิด“การพัฒนาด้านพลังงานชีวภาพเพื่อมนุษยชาติ (Bioenergy for All)”  โดยคนไทยและคนต่างประเทศรู้จัก มาสคอต ”น้องพลัง”มากขึ้น เพราะกระแสดราม่า จากนายฮิโระ โยชิมูระ นายกเทศมนตรีเมืองโอซากา ทวิตข้อความว่า มาสคอต ”น้องพลัง” ไปคล้ายกับตัวการ์ตูน ผลไม้สาลี่ ชื่อดังของญี่ปุ่น ที่ชื่อ Funassyi (ฟุนัชชี่)  

  อย่างไรก็ตาม “น้องพลัง” ยังทำหน้าที่ เป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อเชิญชวนให้ชาวคาซัคสถาน เข้ามาเยี่ยมชมอาคารศาลาไทย ในงาน Astana Expo 2017ไปจนถึงวันที่ 10 กันยายน 2560  หลังจากนั้นก็ต้องติดตามดูว่า กระทรวงพลังงาน จะหยิบเอาตัวมาสคอต “น้องพลัง” มาใช้ในการสื่อสารเรื่องราวด้านพลังงานในโอกาสอื่นๆอีกหรือไม่

   

  3. “หิ่งห้อย” เป็นมาสคอตตัวเอกที่กระทรวงพลังงาน ภูมิใจนำเสนอและใช้เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของกระทรวงพลังงาน เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ ถึงการสร้างพลังในตัวเอง โดยหิ่งห้อยถือเป็นสัตว์ที่มีแสงสว่างในตัวเอง เปรียบเหมือนประเทศไทยที่สามารถผลิตพลังงานใช้เองได้  จึงถูกนำไปร่วมกิจกรรมมากมาย ที่กระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นและเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา อาทิ กิจกรรม มีพลังงานมีความสุข  งานครบรอบ 10 ปีกระทรวงพลังงาน และการรณรงค์ประหยัดพลังงานของพลังงานจังหวัดเกือบทุกแห่ง ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา

  4. "เหมียวมั่น" เป็น มาสคอตแมว ที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) นำมาใช้เป็นตัวแทนของการรณรงค์ประหยัดพลังงานในโครงการรวมพลังหารสองประหยัดชัวร์ ด้วยสัญลักษณ์ของแมวที่ไว้ผมทรงหน้าม้าและการแสดงออกอย่างมั่นใจ สื่อถึงความมั่นใจว่าหากประชาชนช่วยกันปิดไฟฟ้าที่ไม่ใช้ ปรับอุณภูมิเครื่องปรับอากาศมาที่ 25 องศา ปลดปลั๊กไฟที่ไม่ใช้ และเปลี่ยนอุปกรณ์มาเป็นรุ่นประหยัดไฟฟ้า ก็จะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานได้แน่นอน 


   

  5. "ถ่านน้อย" เป็นมาสคอตที่ออกแบบมาจากก้อนถ่านหิน ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำมาใช้เป็นตัวแทนในการสื่อสารเรื่องของถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด ช่วยสร้างความน่าสนใจในการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องถ่านหินสะอาด และลดความหวั่นกลัวของประชาชน ทั้งนี้มาสคอต"ถ่านน้อย"ประจำอยู่ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และในพิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ หากใครได้ไปเยี่ยมชมงานแม่เมาะเฟสติวัล รวมถึงเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง และพิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ ก็จะได้พบกับเจ้าตัวมาสคอต "ถ่านน้อย" มาคอยต้อนรับเสมอ 

   

  6. “ฮีโร่พลังคิด” เป็นมาสคอต ของสนพ. ที่เน้นการสื่อสารด้านการอนุรักษ์พลังงาน กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน  เพื่อ“ร่วมสร้างสรรค์อนาคตพลังงานของชาติ” ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) รับรู้ความจริงเพื่ออนาคตพลังงาน 2) ใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่ออนาคตพลังงาน 3) สร้างแรงบันดาลใจเพื่ออนาคตพลังงาน  โดยช่วงหนึ่ง “ฮีโร่พลังคิด”  ถูกออกแบบให้อยู่ในสติ๊กเกอร์ไลน์ ใน 16 คาแรคเตอร์ ที่คนนิยมดาวน์โหลดไปใช้ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ใช้แสดงอารมณ์ต่างๆ และส่วนที่เป็นการแนะนำการประหยัดและลดใช้พลังงาน 

  7. “น้องฮอทไลน์” เป็นมาสคอต ขวัญใจคนต่างจังหวัด เพราะมักออกงานกิจกรรมร่วมกับพลังงานจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์เบอร์โทรด่วน (ฮอทไลน์) ถึงกระทรวงพลังงาน ในทุกเรื่องที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน คือหมายเลข 021407000

   

  8.  DEDE Man and The Gang  เป็นมาสคอต ล่าสุด ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดตัวสู่สายตาประชาชนไปเมื่อวันที่ 11มิ.ย.2560ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงพลังงาน โดยมีการสร้างเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ ให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี เพียงกดรับ DEDE Man and The Gang  เป็นเพื่อนทางLine Application  ซึ่งพพ. หวังว่าคนรุ่นใหม่ที่ชอบการสื่อสารผ่านช่องทางไลน์ จะเข้าใจถึงสาระความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพมากขึ้น 

   

Date : 13 / 06 / 2017

 • Date : 13 / 06 / 2017
  สิ่งที่เหมือนและแตกต่างระหว่างพลังงานทดแทนกับพลังงานหมุนเวียน

  สิ่งที่เหมือนและแตกต่าง ระหว่างพลังงานทดแทนกับพลังงานหมุนเวียน

  คนที่ติดตามอ่านข่าวด้านพลังงาน  อาจจะรู้สึกสับสนอยู่บ้าง ว่าตกลงกระทรวงพลังงาน จะเน้นการส่งเสริมอะไรกันแน่ ระหว่างพลังงานทดแทน ที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า Alternative Energy หรือว่าพลังงานหมุนเวียน ที่ใช้ว่า Renewable Energy หรือเรียกสั้นๆว่า RE  ลองมาหาคำตอบกันดู

  คำตอบก็คือกระทรวงพลังงานมีนโยบายที่จะส่งเสริมทั้งพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน นั่นแหละ โดยเลือกใช้คำว่าพลังงานทดแทน ในแผน เพื่อที่จะสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นประเภทพลังงานที่จะมาทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล (ก๊าซ น้ำมัน ถ่านหิน)  ทั้งที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเป็นเชื้อเพลิงในภาคการขนส่ง ซึ่งได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม พลังงานจากขยะ   ชีวมวล (ไบโอแมส ) ก๊าซชีวภาพ(ไบโอแก๊ส)  พลังงานน้ำ ทั้งเขื่อนขนาดใหญ่และเขื่อนขนาดเล็ก พลังงานจากคลื่นในทะเล   พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ และเชื้อเพลิงชีวภาพ คือ เอทานอล ไบโอดีเซล   ทั้งนี้ในมุมของต่างประเทศพลังงานทดแทนนั้นหมายรวมถึง พลังงานนิวเคลียร์ด้วย ส่วนของประเทศไทยนั้น พลังงานนิวเคลียร์ ยังไม่นำมารวมอยู่ในแผน AEDP 

  ที่ผ่านมากระทรวงพลังงาน มีการจัดทำเป็นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP2015) ที่ใช้ระหว่างปี2558-2579 โดยบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ  หรือแผนพีดีพี   ซึ่งในแผนพีดีพีฉบับล่าสุด จะต้องมีการส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ในสัดส่วน20% ในปี2579 แต่หากคิดรวมในภาพรวมทั้งที่ใช้ผลิตเป็นไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง การส่งเสริมพลังงานทดแทนตามแผน AEDP2015 จะมีสัดส่วน 30 %ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 2579  ซึ่งในส่วนนี้ นายกรัฐมนตรีของไทย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีนโยบายที่จะให้เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น เป็น40% และกรมพัฒนาพลังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนรายภาคเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงแผนAEDP  ให้สอดคล้องกับนโยบาย

  ส่วนการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน หรือ RE นั้น ต้องการใช้สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจถึง พลังงานที่ใช้ไปแล้วไม่มีวันหมดสามารถหมุนเวียนกลับมาได้อีก โดยเฉพาะ พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม พลังงานจากขยะ   ชีวมวล  ก๊าซชีวภาพ และพลังน้ำที่เน้นเฉพาะเขื่อนขนาดเล็ก  และส่วนใหญ่จะใช้ในเรื่องของการนำมาผลิตเป็นไฟฟ้า มากกว่าความร้อนหรือเชื้อเพลิงในภาคการขนส่ง

  โดยในภาคการผลิตไฟฟ้า กระทรวงพลังงานมีนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีการใช้เชื้อเพลิงแบบผสมผสาน หรือที่เรียกว่า RE Hybrid  เพื่อให้การผลิตไฟฟ้ามีความเสถียร (Firm)  มากขึ้น

  ในแผนAEDP 2015นั้นตั้งเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเอาไว้ ภายในปี2579   พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6,000 เมกะวัตต์  ชีวมวล 5,570 เมกะวัตต์ พลังงานลม 3,002 เมกะวัตต์ พลังน้ำขนาดใหญ่ 2,906 เมกะวัตต์  พลังน้ำขนาดเล็ก 376 เมกะวัตต์ ก๊าซชีวภาพจาก(พืชพลังงาน) 680 เมกะวัตต์ และจากของเสีย น้ำเสีย 600 เมกะวัตต์ และจากขยะชุมชน 500 เมกะวัตต์ และขยะอุตสาหกรรม50 เมกะวัตต์

  ข้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระบุว่า ในปี2557 การใช้พลังงานทดแทน  ของประเทศไทย จะอยู่ในรูปของพลังงานความร้อนมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของการใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวภาพ และไฟฟ้า โดยในปี 2557 การใช้พลังงาน ความร้อนคิดเป็นร้อยละ 64 เชื้อเพลิงชีวภาพ และไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 19.7 และ 16.3 ตามลำดับ

  ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน มีการวางยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน เอาไว้ 3ด้าน  คือ1ยุทธศาสตร์ การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  โดยจะต้องมีการพัฒนาความสามารถในการผลิต บริหารจัดการวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  2 ยุทธศาสตร์ การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทนและ3ยุทธศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกและเข้าถึงองค์ความรู้ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน

  อ่านมาถึงบรรทัดนี้ คงจะหายสงสัย วัตถุประสงค์ของการสื่อความกันแล้วว่า  เรื่องไหนควรจะใช้ พลังงานทดแทน และเรื่องไหนที่จะใช้พลังงานหมุนเวียน