กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท.หนุนโครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มหมู ตำบลท่ามะนาว สู่ต้นแบบสังคมคาร์บอนต่ำ

ปตท. รับมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะต้นแบบนำประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำจากบทบาทในการสนับสนุน“โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี” จนได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (TVERs) ปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่19ก.ย.2559 องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559  เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการ องค์กร และภาคส่วนต่างๆ ของไทยที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน

ในโอกาสนี้พลเอกสุรศักดิ์ ได้ มอบประกาศนียบัตรให้แก่นายพิพิธ หงษ์จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ นายวสันต์ ดรชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว ในฐานะที่ร่วมพัฒนา “โครงการก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี” จนได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (TVERs) ปีงบประมาณ 2559 ในประเภทการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ เป็นลำดับแรกของประเทศไทย ภายใต้ โครงการต้นแบบการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER) จัดโดย องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายพิพิธ กล่าวว่า โครงการนี้นับเป็นความสำเร็จร่วมระหว่าง ปตท. และชุมชนตำบลท่ามะนาว ในการพัฒนาพลังงานทดแทน ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นองค์กรต้นแบบ และมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ  และคาร์บอนเครดิตมาซื้อขายในตลาดสมัครใจของประเทศต่อไป โดยผลจากโครงการนี้ สามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 786 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2e/y) และขอการรับรอง คาร์บอนเครดิต ของโครงการรวมทั้งสิ้น 7 ปี เพื่อใช้ซื้อขายในอนาคต

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด