กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท.รับ3รางวัลSOE Award ประจำปี 2559

ปตท. รับ3รางวัล SOE Award ประจำปี 2559   ประกอบด้วยรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลโปร่งใสและรางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมและรัฐวิสาหกิจดีเด่น หรือ SOE Award ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด ประชารัฐวิสาหกิจ ผนึกพลัง สร้างไทยยั่งยืน โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานพร้อมทั้งมอบรางวัลและนโยบายให้แก่รัฐวิสาหกิจ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เอ 2 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

โดยคณะผู้บริหารของ ปตท.นำโดย นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ขึ้นรับ 3 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2559  โดยมี นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัทพีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือพีทีทีจีซี และตัวแทนจากกระทรวงพลังงาน นายชวลิต พิชาลัย ในฐานะกรรมการปตท.ร่วมแสดงความยินดี

 สำหรับ3 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2559 ที่ปตท.ได้รับประกอบด้วย 
- รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2559 ซึ่งมอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีความโดนเด่น และมีมาตรฐานในการดำเนินงานทุกๆ ด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างดี 
- รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล และ
- รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ซึ่งปตท.ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  เป็นรางวัลที่มอบให้รัฐวิสาหกิจที่ผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรจนนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานการลดต้นทุน ส่งผลให้มีผลการประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด