กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ปตท.จับมือม.บูรพาพัฒนาบุคลากรในคณะโลจิสติกส์

ปตทร่วมลงนามมหาวิทยาลัยบูรพาเพิ่มขีดความสามารถบุคคลากรในห่วงโซ่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. และ ศ.นพ. สมพล พงศ์ไทย อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมลงนามบันทึกความตกลงการให้ความร่วมมือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในห่วงโซ่ธุรกิจการทำการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และเสริมสร้างโอกาสด้านการศึกษา การฝึกงานของนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระยะเวลา 1 ปี  โดยเปิดโอกาสให้นิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาได้เรียนรู้เรื่องพลังงาน และฝึกปฏิบัติงานในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศของ ปตท. เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะให้นิสิตก่อนเข้าทำงานในสายอาชีพ นับเป็นความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนศักยภาพการศึกษาด้านโลจิสติกส์ และการทำการค้าระหว่างประเทศของไทยให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นในระดับสากลต่อไป

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด