กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กฟผ.สนับสนุน 22ล้าน จัดนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้าที่กรุงเทพและร้อยเอ็ด

กฟผ. มอบเงิน 22 ล้านบาท สนับสนุนสำนักงาน กศน. จัดทำห้องนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) และ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานสู่สังคม   

วันนี้ (31 สิงหาคม 2559) นายกรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  มอบเงินสนับสนุนการจัดทำห้องนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า จำนวน 22,000,000 บาท ให้กับ นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักผู้ว่าการ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

นายกรศิษฎ์ ภัคโชตานนท์ กล่าวว่า  กฟผ. ร่วมกับ สำนักงาน กศน. ในการพัฒนาโครงการนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า โดยดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานประเภทต่างๆ ให้กับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) และ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับภายในห้องนิทรรศการจัดแบ่งเป็น 6 ส่วน ได้แก่ วิวัฒนาการไฟฟ้า, หลักการเกิดไฟฟ้า, เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า, ไฟฟ้ามาถึงเราได้อย่างไร, เผชิญวิกฤตพลังงานไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า โดยจะนำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการด้วยสื่อที่ทันสมัยและกิจกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ที่ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2560

นอกจากการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้กับ สำนักงาน กศน. ในครั้งนี้แล้ว ที่ผ่านมา กฟผ. ยังให้การส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการแบ่งปันความรู้สู่สังคม (Learning for Society) มาอย่างต่อเนื่อง  โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ ในโรงเรียน โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ร่วมกับโรงเรียนที่มีความประสงค์และมีความพร้อม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและเสริมสร้างอุปนิสัยประหยัดพลังงาน และ นอกโรงเรียน โดยจัดสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ กฟผ. (EGAT Learning Center) รวมทั้งสิ้น 7 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ราชานุรักษ์ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี, ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ จ.สงขลา, ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์, ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ลำตะคอง จ.นครราชสีมา, ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้แม่ออน จ.เชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) จ.ลำปาง และที่ ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี  ซึ่งถือเป็น Model Plantที่สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้จริง และเป็นการเรียนรู้แบบครบวงจร โดยศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นเอกภาพ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้เรื่องพลังงาน ช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า และมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนมีความเข้าใจในภารกิจของ กฟผ. มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคง ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด