กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์ใหม่ค่าบริการก๊าซธธรรมชาติคาดบังคับใช้ได้ต้นปี2560

กกพ.เตรียมออกหลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับโครงสร้างอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ ครอบคลุมค่าบริการใช้ท่อก๊าซฯ ,ค่าจัดหาขนส่งก๊าซฯ, ค่าบริการคลัง LNG ,และค่าขายปลีกก๊าซฯ  คาดประกาศใช้ต้นปี 2560 

นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงาน สัมมนาเรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ”เมื่อวันที่25ส.ค. ว่า ปัจจุบันบริบทของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ในประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก อีกทั้งได้มีการประกาศใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม (Third Party Access Code: TPA Code) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558 ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ตลอดจนสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 โดยมาตรา 65 กำหนดให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. กำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการของผู้ได้รับใบอนุญาต

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. กล่าวว่า เพื่อให้หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการท่อก๊าซฯปัจจุบันซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2550 สอคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กกพ.จึงได้จัดรับฟังความเห็นร่างหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการท่อก๊าซธรรมชาติ โดยเตรียมประกาศใช้ในต้นปี 2560 นี้  โดยจะครอบคลุมใบอนุญาต 4 ใบ ได้แก่ 1. ใบอนุญาตที่เกี่ยวกับค่าบริการใช้ท่อก๊าซฯ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นเจ้าของเพียงรายเดียว และ กกพ.กำหนดค่าบริการท่อก๊าซฯที่ใช้อยู่ปัจจุบันประมาณกว่า 20 บาทต่อล้านบีทียู โดยอัตราดังกล่าวต้องปรับใหม่เนื่องจากจะมีการลงทุนท่อก๊าซฯ เพิ่มขึ้น เช่น ท่อก๊าซฯเส้นที่4 และท่อก๊าซฯเส้นที่5 รวมถึงท่อก๊าซฯ ย่อยอื่นๆอีก 
2.ใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าจัดหาและขนส่งก๊าซฯ ซึ่งปัจจุบันมี ปตท.เป็นผู้ดำเนินการเพียงรายเดียว และ ปตท. มีการคิดผลตอบแทนที่ต่างกันระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ในอัตราผลตอบแทน 9.33% ของต้นทุนก๊าซฯ ขณะที่ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (IPP) ปตท.คิดผลตอบแทน 1.75% ของต้นทุนก๊าซฯ อย่างไรก็ตาม กกพ.จะรับฟังความเห็นและออกหลักเกณฑ์ค่าจัดหาและขนส่งก๊าซฯ ระหว่าง IPP และ SPP ให้เกิดความเป็นธรรมสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น 


3. ใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าบริการใช้คลังก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) โดยปัจจุบันคิดค่าบริการเฉลี่ยประมาณ 25 บาทต่อล้านบีทียู ทั้งนี้ต้องปรับปรุงใหม่เนื่องจากในอนาคตไทยจะมีทั้งคลังLNG บนบก และคลัง LNG ลอยน้ำ (FSRU) ซึ่งอัตราจะแตกต่างกันตามการลงทุน และให้สะท้อนต้นทุนแท้จริงและเป็นธรรมกับผู้ใช้ด้วยและ 4.ใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซฯ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ค้าส่งก๊าซฯ เพียง 3 ราย คือ ปตท. บริษัทลูกของ ปตท. และบริษัทในเครืออมตะ ทั้งนี้ที่ผ่านมาราคาน้ำมันเตาและก๊าซ LPG ที่จำหน่ายให้ผู้ใช้รายย่อยมีความผันผวนตามราคาน้ำมันโลก ดังนั้น กกพ.จะต้องปรับสูตรการจำหน่ายปลีกให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่อไป

 
"หลังจากรับฟังความเห็นในครั้งนี้แล้ว กกพ.จะเปิดรับฟังความเห็นทางเว็บไซต์ กกพ.อีก 15 วันและจะเสนอ และจะกำหนดอัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตทั้ง 4 ใบดังกล่าว จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) พิจารณาต่อไป โดยคาดว่าจะออกหลักเกณฑ์ได้สิ้นปี 2559 นี้และมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2560 " นายวีระพล กล่าว 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด