กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

พพ.นำสื่อถอดรหัสความสำเร็จ2องค์กรที่ได้รับรางวัลThailand Energy Awards 2016

ผู้บริหารกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชม2องค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2016

เมื่อวันที่25ส.ค.2559 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมี นายสมชาย สถากุลเจริญ ผู้เชียวชาญด้านพลังงานทดแทน พพ. เป็นประธาน นำคณะสื่อมวลชน ดูงานบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด เจ้าของรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง บริการขนส่งสินค้า (ออกซิเจนเหลว อาร์กอนเหลว คาร์บอนไดออกไซต์เหลว และก๊าซไฮโดรเจน) และบริษัท อินทรีอีโคไซเคิล จำกัด ซึ่ง คว้ารางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานทดแทนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid)  Thailand Energy Awards 2016

นายสมชาย กล่าวว่า ทั้งบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด และบริษัท อินทรีอีโคไซเคิล จำกัด ถือเป็น 2 หน่วยงานตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนจนสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มผลกำไรให้กับหน่วยงานได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

โดยการพัฒนาส่งเสริมแหล่งพลังงานรูปแบบต่างๆ ภายในประเทศมาทดแทนพลังงานที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการลดการสูญเสียพลังงานทุกขั้นตอน นอกจากจะเอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานแล้วยังมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย

ทั้งนี้จากสถิติที่ผ่านมาจะเห็นว่า  การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในภาพรวมของประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีการใช้พลังงานจากฟอสซิลในสัดส่วนร้อยละ 82 ส่วนที่เหลือเป็นการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานดั้งเดิม  ซึ่งเมื่อเข้าไปดูการใช้ในแต่ละสาขา พบว่าเป็นการใช้ในภาคขนส่งมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.6 รองลงมาเป็นการใช้ในสาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 35.9 สาขาบ้านอยู่อาศัย ร้อยละ 14.9 สาขาธุรกิจการค้าร้อยละ7.6  และสาขาเกษตรกรรม 5.0 

 นายยอดชัย ไชยทัพ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ซึ่งคว้ารางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง กล่าวว่า ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงระบบขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านโครงการ Step change ภายใต้ความร่วมมือของผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยมีทีมงาน Continuous Improvement (CI) คอยให้การสนับสนุน ใช้ระบบวางแผนบริหารการจัดส่งสินค้าในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเที่ยวรถ เส้นทางเดินรถ และปริมาณการขนส่งก๊าซ รวมถึงนำระบบ BIG MOBY Application ที่ลูกค้าสามารถลงชื่อยืนยันการส่งสินค้าได้โดยตรง และช่วยให้พนักงานขับรถทราบแผนการจัดส่งล่วงหน้าและเส้นทางที่สั้นที่สุดในการส่งสินค้ามาใช้งาน นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานทั้งก่อนและหลังจัดส่งสินค้าโดยใช้ตัวชี้วัดที่จับต้องได้ เพื่อสามารถนำมาใช้ปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบบริหารพฤติกรรมเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยภายใต้กฎระเบียบและมาตรการการตรวจสอบและควบคุมอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

จากการดำเนินการโครงการ Step Change ในช่วงปี 2556-2558 มีแนวโน้มในการใช้ปริมาณน้ำมันดีเซลเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของธุรกิจ แต่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถส่งสินค้าได้มากขึ้น รถบรรทุกสินค้าเหมาะสมกับขนาดบรรทุก จำนวนเที่ยวและระยะทางในการขนส่งลดลง ส่งผลให้สามารถลดอัตราการใช้น้ำมันดีเซลลงได้กว่า 3 หมื่นลิตร หรือคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 700,000 บาท

ด้าน นายวินเซน อาลอยซีอุสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ซึ่งคว้ารางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการพลังงานทดแทนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) กล่าวว่า บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาปูนซีเมนต์และมีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงสูงถึง 70% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ดังนั้นจึงได้จัดตั้ง บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตเชื้อเพลิงทดแทนให้แก่บริษัทในเครือฯ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการกากของเสียแบบครบวงจรและการบริการภาคอุตสาหกรรม โดยรับกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มาแปรสภาพและผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะที่เรียกกันทั่วไปๆ ว่า RDF (Refused Derived Fuel) ซึ่งมีค่าความร้อนสูงถึง 4,600 กิโลแคลอรีต่อกิโลกรัมได้ประมาณปีละ 15,000 ตัน ช่วยลดการใช้ลิกไนต์ที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในเตาเผาปูนซีเมนต์ของกลุ่มบริษัทฯ ได้มากกว่า 17,000 ตันต่อปี เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 25,000 ตันCO2 ต่อปี

บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนประมาณ 152 ล้านบาท เลือกจัดตั้งโรงงานใกล้แหล่งวัตถุดิบ คือ ภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ก่อกำเนิดกากของเสียปริมาณมาก ทำให้มีต้นทุนในการขนส่งวัตถุดิบต่ำ และมีอัตราผลตอบแทนสูงถึงประมาณ 22% จึงคืนทุนภายในระยะเวลาประมาณ 6 ปี

ธุรกิจการให้บริการกำจัดกากของเสียแบบครบวงจรมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ช่วยให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเลือกวิธีการกำจัดของเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื้อเพลิง RDF ที่ผลิตขึ้น นอกจากนำไปใช้ในเตาเผาปูนซีเมนต์แล้ว ยังสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนหรือเชื้อเพลิงเสริมในโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟ้าได้อีกด้วย

 

 

 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด