กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

พพ.ลงนามเอ็มโอยูพัฒนาหลักสูตรด้านอนุรักษ์พลังงานกับสถาบันอุดมศึกษา6แห่ง

บุคลากรระดับอุดมศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตจะมีความรู้และเข้าใจเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์พลังงานกับสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พิธีลงนามดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่9มิ.ย.ที่ห้อง Training Room 1 อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลองห้า จ.ปทุมธานี โดยมีนายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คาดหวังว่าบุคคลากรที่จบการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว จะมีส่วนช่วยผลักดันให้สถานประกอบการมีการลงทุนเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนพลังงานของสถานประกอบการ และการลดการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศในอนาคต 

กลับสู่กิจกรรมทั้งหมด